พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Panasonic Cooling up Summer แจกใหญ่ให้เย็นกระจาย!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Panasonic Cooling up Summer แจกใหญ่ให้เย็นกระจาย!

รางวัลที่

รางวัลที่ 1
อารีย์ สุขย้อย

รางวัลที่
รางวัลที่

รางวัลที่ 2
มัทรี กิตติกุลแสง
วิสุทธิ์ ตั้งเจริญ

รางวัลที่ 3
นงเยาว์ แก้วมรกต
สาลินี พรรณรัตน์
ณัฐเดช ปั้นมณี
ศรีรัตน์ นาวาทอง
พัชริดา เพ็ชชุมพร
วรรณา คงคล้าย
สวรส ศิริไทย
นภัสภรณ์ ศรีทอง
บุญวิช มีแก้ว
จรรญา
ธัญพิชชา
ชุดาภา สว่างสุข
กิตติชัย พัดผล
เบ็ญจวรรณ. สกุลเหรียญ
อาคม เมตตาวิหารี
สุนทรี มันดี
สมิทธิ ประภัสสราทิตย์
วราภรณ์ เด่นมะลิ
กีรติศักดิ์ ธนาเกียรติเมธิน
อรนุช กอบเกื้อกูล
พิมพ์ณดา
พรประทาน
จุฑาภัทร อมรสกุลสิทธิ์
เบญญาภา ชัยรัตน์
นลินธาร
จักรกริช หวังพิทักษ์
ศรีเรือน อุลิศ
จิดาภา สาระรมย์
อรุณศักดิ์ ทารักษ์
กิตติศักดิ์ ชมเชย

รายชื่อผู้โชคดีสำรองที่ได้รับรางวัลที่ 3
จิตติมา รุ่งฟ้า
สมภพ สุจริตจันทร์

รางวัลที่ 4
จิตติมา รุ่งฟ้า
สมภพ สุจริตจันทร์
เกียรติศักดิ์ สินสวัสดิ์
วิภารัตน์ สมพล
วันเพ็ญ บุญศิริ
วรรณิศา อินนะไชย
จุฑารัตน์ รอบโลก
อุไรวรรณ
ณิชกานต์ หงษ์แก้ว
บ.คิวพี ดิจิเทค จำกัด
ชนิภรณ์ จิรางคกุล
นิพล จำเริญบุญ
เนตรอัปสร จูฑะศร
ธนวัฒน์ นาคะสรรค์
สุรดา เรือนสุวรรณ
เข็มเพชร จันทร์ประเสริฐ
ยุทธนา โตเทศ
วิลาวรรณ คงกระจ่าง
กมลวรรณ นัยนา
ชลินดา พงษ์สุวรรณ์

รายชื่อผู้โชคดีสำรองที่ได้รับรางวัลที่ 4
รัชภูรินท์ กัลยาพงศ์วณิช
วันเพ็ญ สวัสดิ์ทัย
สยาม
เพ็ญศรี พวงพิลา
กัญญาวิริ สุทา
วรรณา
ชิดชนก นวมงคล
ชลธิชา กำลังกล้า
ไพรจิต ลาภธนัญชัยวงศ์
วิสุทธิพงษ์ บูรณะสัมฤทธิ

หมายเหตุ : รายชื่อผู้โชคดีดังกล่าวข้างต้นต้องจัดส่งหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ์การรับรางวัล ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
  3. จดหมายแจ้งโชคจากบริษัท สามก๊ก จำกัด (ตัวแทนผู้มอบรางวัล)
  4. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ที่ระบุการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการฉบับจริง)
  5. เอกสารยืนยันการรับรางวัล

ส่งมาทางไปรษณีย์เป็นจดหมายลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น พร้อมเขียนชี่อ-

นามสกุลของท่านที่ชัดเจนแล้วส่งมาที่บริษัท สามก๊ก จำกัด (ตัวแทนผู้มอบรางวัล) เลขที่ 38/6 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 28  (ชินเขต 2/26) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  (วงเล็บมุมซอง “Panasonic Cooling up Summer 2019”) ก่อนวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 นี้เท่านั้น 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สามก๊ก จำกัด ติดต่อ 02-591-1888  ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

**หากผู้โชคดีท่านใดไม่สามารถจัดส่งหลักฐานแสดงสิทธิ์การรับรางวัลตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์  ให้สละสิทธิ์ให้สำรองลำดับถัดไป

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม