VIERA HEXA Galleria

fb_post_activitie_20150612

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม VIERA HEXA Galleria

Panasonic VIERA!!! ชวนคุณ สนุกกับสีสันแบบ “See the Unseen ในกิจกรรม VIERA HEXA Galleria ลุ้นรับ Panasonic VIERA TH-43CS630 จำนวน 6 รางวัล

กติกา วิธีการเล่น และเงื่อนไขของกิจกรรม

1. Like & Share ภาพกิจกรรม แบบสาธารณะ (public)

2. ภาพถ่าย “See the Unseen ” ในแบบของคุณ ตามสีทั้ง 6 สีจาก HEXA เลือกสีได้ก็ได้
(แดง เขียว น้ำเงิน ชมพูบานเย็น ฟ้าอมเขียว เหลือง)

3. โพสต์ภาพถ่ายพร้อมตอบคำถามว่า.. “ HEXA Chroma Drive มีกี่สี ”ลงในช่อง comment ใต้ภาพกิจกรรมนี้
บน Facebook fanpage Smart Viera ที่ www.facebook.com/SmartVIERAThailand

4. พร้อมติด 2 Hashtag ดังนี้ #VIERAHEXA และที่สำคัญอย่าลืมติด #ตามสีที่เลือก เช่น
#HEXAred #HEXAgreen #HEXAblue #HEXAcyan #HEXAmagenta #HEXAyellow

5. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 20 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

6. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก : วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ทางผ่าน www.facebook.com/SmartVIERAThailand 
เวลาประมาณ 14.00 น.

7. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถโพสต์ภาพถ่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 23.59 น. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาภาพถ่ายที่โพสต์ก่อน และหลังจากวันและเวลาที่กำหนด

8. หลังจากที่ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมสิ้นสุดลง และคณะกรรมการที่บริษัทฯ เห็นสมควร จะคัดเลือกผู้ชนะรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล (หมวดสีละ 1 รางวัล) โดยพิจารณาจากภาพถ่ายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาทั้งหมดตลอดระยะเวลาของกิจกรรมทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิรับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดได้รับรางวัลไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาภาพของผู้ร่วมกิจกรรมท่านนั้นอีก โดยคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สุด

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่าย รวมถึงตัวตนของเจ้าของ Account Facebook ว่าไม่ได้มีการนำภาพถ่ายมาดัดแปลง ตัดต่อ แก้ไข ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือ ไม่ได้นำภาพถ่ายของบุคคลอื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

สถานที่พิจารณาและคัดเลือกผู้ชนะรางวัล

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

รายละเอียดของรางวัล

Smart TV Panasonic VIERA รุ่น TH-43CS630 จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 25,990 บาท มูลค่ารวม 155,940 บาท แจกหมวดสีละ 1 รางวัล

เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน และการติดต่อขอรับของรางวัล

1.โดยเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการที่บริษัท ฯ เห็นสมควร ร่วมกันใช้ดุลพินิจตัดสินเลือกภาพถ่ายที่ถูกต้องตามกติกา และคัดเลือกภาพถ่ายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ดีที่สุด โดยคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สุด

2. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะ ทั้ง 6 ท่าน จะต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัล โดยทำการส่งข้อความยืนยันตัวตนของท่านเข้ามาที่ Inbox ของ www.facebook.com/SmartVIERAThailand โดยใช้ Account ของตนเองเท่านั้น พร้อมทั้งระบุ
ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และชื่อ Facebook account ส่งเข้ามาเพื่อประกอบเป็นหลักฐาน
ไม่เกินภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23.00 น. เท่านั้น.

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัลท่านที่ส่งข้อความยืนยัน และให้รายละเอียดที่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เกินภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23.00 น. เท่านั้น. หากผู้ชนะรางวัลท่านใด ไม่ทำการติดต่อขอรับของรางวัลภายในวัน และเวลาตามช่องทางที่กำหนด ดังกล่าว ถือว่าผู้ชนะรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลนี้

4. ผู้ชนะทั้ง 6 ท่าน ต้องมาแสดงตัว และติดต่อขอรับของรางวัล ที่ บริษัทพานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่ไม่หมดอายุ พร้อมสำเนารับรองถูกต้องของบัตรดังกล่าว จำนวน 1 ชุด มายืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล หากในกรณีผู้ชนะรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมมาติดต่อขอรับรางวัลแทน พร้อมทั้งนำสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องของสูติบัตร จำนวน 1 ชุด และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม มาแสดงเพื่อรับของรางวัลแทน

(ในกรณีที่ผู้ชนะรางวัล ไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ชนะรางวัลจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุให้บุคคลอื่นมารับของรางวัลแทน และแนบสำเนารับรองถูกต้องของบัตรประชาชน หรือสูติบัตรที่ไม่หมดอายุของผู้ชนะรางวัลมาแสดง พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่ไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนารับรองถูกต้องของบัตรดังกล่าว จำนวน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลแทน)

5. บริษัทฯ จะพิจารณามอบรางวัล ให้กับผู้ชนะรางวัลทั้ง 6 ท่าน หลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ชนะรางวัล เป็นไปตามกติกาที่กำหนด และผู้ชนะรางวัลได้ยืนยันตัวตนของท่านถูกต้องครบถ้วนแล้ว เท่านั้น

6. ในกรณีที่มีการสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล หรือติดต่อผู้ชนะรางวัลไม่ได้ หรือผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ ไม่มารับของรางวัลภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาเรื่องการจัดการของรางวัลตามมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้ตกลงและกำหนดร่วมกันต่อไป ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น มติคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สุด

7. ผู้ชนะทั้ง 6 ท่าน ที่มีสิทธิได้รับของรางวัล มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการบันทึกภาพ และเสียงของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และมีสิทธิใช้ภาพที่โพสต์เข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้

9. ผู้ชนะที่มีสิทธิได้รับของรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด หากทางบริษัทฯ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในรูปแบบใด ทางคณะกรรมการจะพิจาณาตัดสิทธิการรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือเรียกคืนของรางวัลโดยทันที

11. พนักงานบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามรายชื่อผู้ชนะรางวัลได้ผ่านทาง www.facebook.com/SmartVIERAThailand