ลุ้นมันส์กับเจ ลุ้นเที่ยวเจแปน

ลุ้นมันส์กับเจ ลุ้นเที่ยวเจแปน

ลุ้นมันส์กับเจ ลุ้นเที่ยวเจแปนซื้อผลิตภัณฑ์ถ่านพานาโซนิคอัลคาไลน์ และอีโวลต้าทุกรุ่น ยกเว้นถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA แพ็ค 10 ก้อน และ AAA แพ็ค 10 ก้อน เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หลังฉลาก ส่งมาที่ตู้ ปณ. 10 ปณศ. บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือใส่กล่องรับชิ้นส่วน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย – 31 ส.ค 2561

จับรางวัล 1 ครั้ง วันที่ 25 ก.ย 2561 จับรางวัล ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัล วันที่ 28 ก.ย 2561 เวลา 17.00 น.

รางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน รวมค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมอาหารและที่พัก และตั๋วเข้าชมฟุตบอลที่สนาม Sapporo Stadium รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 160,000 บาท รวม 15 รางวัล รวมมูลค่า 2,400,000 บาท ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook/PanasonicThailand

กติกาในการร่วมชิงโชค

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทได้จับสำรองไว้ 20 รายชื่อตามลำดับ และถ้าไม่มารับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ หากไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. พนักงาน บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

6. ฉลากหรือซองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมรายการต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด ทั้งนี้หากพบว่าฉลากผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือมีการปลอมแปลง ดัดแปลงแก้ไข หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

7. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมฉลากทั้งหมดจากทุกช่องทางมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

8. ประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่เว็ปไซต์ www.facebook.com/panasonicthailand และบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของวันถัดไปของการจับรางวัล