พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

รายชื่อผู้โชคดีผู้ที่ได้รับรางวัล Panasonic Cooling Up Summer 2020 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้โชคดีผู้ที่ได้รับรางวัล Panasonic Cooling Up Summer 2020 ดังรายละเอียด่อไปนี้

รายชื่อผู้โชคดีผู้ที่ได้รับรางวัล Panasonic Cooling Up Summer 2020 ดังรายละเอียดต่อไปนี้รางวัลที่ 1 : ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้า Panasonic มูลค่ารวมทั้งสิ้น 129,790 บาท จำนนวน 1 รางวัล
                  คุณธิชา โตมา                                 087-934-XXXX

รางวัลที่ 2 : ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้า Panasonic มูลค่ารวมทั้งสิ้น 66,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
                  คุณคัมภีรเชษฐ์ พิริยะพัฒนกิจ           086-826-XXXX

รางวัลที่ 3 : ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้า Panasonic มูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,670 บาท จำนวน 1 รางวัล
                 คุณกิตติ เกียรติ์มนตรี                        081-577-XXXX

รางวัลที่ 4 : เครื่องฟอกอากาศ Panasonic รุ่น F-PXM35AST มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 10 เครื่อง
                 1.คุณนวพร สารมูล                           082-932-XXXX
                 2.คุณนันทนัฎ บุญวงษ์                      061-351-XXXX
                 3.คุณเบญญพร อภิกูลวงค์                 096-683-XXXX
                 4.คุณจีระพร แวอาลี                          090-314-XXXX
                 5.คุณธีร์ธวัช สวนโคกกลาง                093-080-XXXX
                 6.คุณกิตติวุฒิ สะวิคามิน                    081-920-XXXX
                 7.คุณทรงอักศร เผนโคกสูง                088-466-XXXX
                 8.คุณณัฐพล เชียวสวะ                       062-134-XXXX
                 9.คุณณัชชา ติยะวรบุญ                      081-531-XXXX
                 10.คุณเจริญ ลองศักดิ์                       092-278-XXXX

รางวัลที่ 5 : เครื่องเป่าผมไฟฟ้า Panasonic (nanoeTM) รุ่น EH-NA45-WL มูลค่ารางวัลละ 3,290 บาท จำนวน 20 เครื่อง
                  1.คุณกัญญาวีณ์ ไชยคำ                   086-191-XXXX
                  2.คุณสุนันทา สาระนิตย์                    089-719-XXXX
                  3.คุณจิราวรรณ สันกลกิจ                  085-620-XXXX
                  4.คุณจุไรรัตน์ เพียเอีย                      084-575-XXXX
                  5.คุณนันทชิต กันยาลัง                     061-665-XXXX
                  6.คุณอนุสรา ป่าดอน                        088-236-XXXX
                  7.คุณกล้า มานะการ                         098-616-XXXX
                  8.คุณกิตติชัย จิตรภักดี                     094-560-XXXX
                  9.คุณอาคม มหาสุขพิบูล                  085-718-XXXX
                  10.คุณณฏฐพล เลิศวาณิชนิยมกุล    097-223-XXXX
                  11.คุณจิราพร พานทอง                    089-952-XXXX
                  12.คุณจุไรรัตน์ วงศ์สุวรรณ               091-859-XXXX
                  13.คุณนฤมล จันหลวง                     095-467-XXXX
                  14.คุณณัฏฐ์วัฒน์ เตชะมหพันธ์         065-395-XXXX
                  15.คุณกฤติธี วงศ์ศรี                        090-376-XXXX
                  16.คุณกฤตภาส บุญมาธรรม             099-154-XXXX
                  17.คุณฐพัชร์ กูลศิริ                          082-227-XXXX
                  18.คุณจิราภา ไชยวรรณ                   088-149-XXXX
                  19.คุณกานดาภรณ์ เจริญเรือง           092-268-XXXX
                  20.คุณธณัทอร ธนันต์ปรม                063-564-XXXX


                 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Panasonic Cooling Up Summer 2020 จะต้องส่งหลักฐานแสดงสิทธิ์ มายัง คุณ มิธดา (พรีม) เบอร์ติดต่อ 081-858-6306 บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 ไม่เกินวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 (ช่วงเวลาทำการ) เท่านั้น หากไม่ได้รับหลักฐานแสดงสิทธิ์ตามกำหนดที่ได้แจ้งข้างต้น ทางบริษัท ฯ จะถือว่าผู้โชคดีได้ทำการสละสิทธิ์ และจะมอบสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีสำรองท่านต่อไป


รายละเอียดหลักฐานการแสดงสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล ที่ต้องจัดส่งมีดังต่อไปนี้

                 1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
                 2 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลานเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
                 3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ที่ระบุการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการฉบับจริง)
                 4 หนังสือยืนยันการรับรางวัล
                 5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่ารวมของรางวัลที่ระบุ

 

หมายเหตุ : 1. คำตัดสินของบริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด 
                   2. บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม