BƯỚC 1

BƯỚC 1
Chọn “Bộ hẹn giờ hàng tuần”.

BƯỚC 2

BƯỚC 2
Chuyển nút của điều hòa không
khí mà bạn muốn kích hoạt.

BƯỚC 3

BƯỚC 3
Chọn phòng mong muốn của bạn, sau đó nhấn “    ”.

BƯỚC 4

BƯỚC 4
Nhấn “<“ hoặc “>” để chọn ngày trong tuần.

BƯỚC 5

BƯỚC 5
Chọn ngày trong tuần, rồi nhấn
“    ” để tạo hẹn giờ.

BƯỚC 6

BƯỚC 6
Cuộn lên hoặc xuống để chọn thời gian mong muốn.

BƯỚC 7

BƯỚC 7
Nhấn vào vùng tô sáng để chọn chế độ hoạt động khác.

BƯỚC 8

BƯỚC 8
 Chọn “        ”.

BƯỚC 9

BƯỚC 9
Nhấn “Xác nhận” để xác nhận chế độ của bạn.

BƯỚC 10

BƯỚC 10
Bây giờ, nanoe™ X với chế độ quạt đang bật.

BƯỚC 11

BƯỚC 11
Chọn “Làm mát”.

BƯỚC 12

BƯỚC 12
Nhấn “Xác nhận” để xác nhận chế độ của bạn.

BƯỚC 13

BƯỚC 13
Chọn “Áp dụng”.

BƯỚC 14

BƯỚC 14
Logo nanoe™ X sẽ hiển thị khi điều hòa không khí
chuyển sang Chế độ làm mát.