chế độ hoạt động của máy điều hoà trên app Comfort Cloud

BẬT/TẮT nguồn

Chuyển từ “TẮT” sang “BẬT”

BẬT/TẮT nguồn

Chuyển từ “BẬT” sang “TẮT”