BƯỚC 1

BƯỚC 1
Lướt sang trái để truy cập chế độ nanoe™ X.

BƯỚC 2

BƯỚC 2
Nhấn “      ” để kích hoạt nanoe™ X với Chế độ quạt.

BƯỚC 3

BƯỚC 3
Màn hình chính sẽ hiển thị nanoe™ X đang BẬT, không có
nhiệt độ vì điều hòa không khí đang ở chế độ chỉ sử dụng quạt.