BƯỚC 1

BƯỚC 1
Nhấn “…” để truy cập các tính năng khác.

BƯỚC 2

BƯỚC 2
“BẬT” nanoe™ X (Nếu công tắc màu xanh dương, nghĩa là đang BẬT).