Chức năng nhiều người dùng

Nhiều người dùng

Có thể đăng ký nhiều người dùng