Sản phẩm lightbox10

Thay đổi cài đặt nhiệt độ

Nhấn “+” hoặc “-” để tăng nhiệt độ lên 0,5ºC. Chuyển “    ” để thay đổi nhiệt độ nhanh.