VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của Hair Dryer EH-NA65K645

Hair Dryer EH-NA65K645

Số mẫu EH-NA65K645
Kích thước (CxRxS) Xấp xỉ 232 x 215 x 92 mm (không tính ống thổi)
Trọng lượng Xấp xỉ 600 g