VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Tủ lạnh 4 cửa American French NR-W621VF-T2 – Prime Fresh & nanoe™ X sản phẩm

Tủ lạnh 4 cửa American French NR-W621VF-T2 – Prime Fresh & nanoe™ X

Không gian lắp đặt