VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của Tủ lạnh nhiều cánh NR-F603GT-X2

Tủ lạnh nhiều cánh NR-F603GT-X2

Không gian lắp đặt