VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy giặt NA-V10FG1WVT sản phẩm

Máy giặt NA-V10FG1WVT

Không gian lắp đặt