VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy xay cầm tay MX-S101WRA sản phẩm

Máy xay cầm tay MX-S101WRA

Số mẫu MX-S101
Máy xay 1 min
Máy xay 65 x 74 x 423 mm