VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy xay cầm tay MX-S401SRA sản phẩm

Máy xay cầm tay MX-S401SRA

Số mẫu MX-S401
Điều khiển tốc độ Loại có thể thay đổi
Máy xay 1 min
Máy băm 1 min
Máy đập (đánh) 2 min
Máy xay 65 x 74 x 423 mm
Máy băm 139 x 139 x 419 mm
Máy đập (đánh) 64 x 73 x 467 mm