VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của Bình thủy điện NC-EG3000C

Bình thủy điện NC-EG3000C

Không gian lắp đặt