Cách tiếp cận Cơ bản Nguồn Nhân lực

Basic Approach of Human Resources

"Con người là nền tảng của doanh nghiệp. Phát triển con người trước khi tạo ra sản phẩm". Trong suốt quá trình lịch sử của mình, Panasonic luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực dựa trên triết lý này. Yếu tố cốt lõi trong chính sách nguồn nhân lực của chúng ta là xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa công ty và nhân viên thông qua các sáng kiến dựa trên nguyên tắc quản trị tham gia, những đánh giá dựa trên kết quả lao động và tôn trọng nhân viên. Về bản chất, cách tiếp cận này có nghĩa là chúng ta đang đồng thời theo đuổi hai mục tiêu: duy trì sự tăng trưởng kết quả kinh doanh và tạo điều kiện cho nhân viên đạt được ước muốn của họ thông qua công việc. Đây là cách chúng ta thực hiện để môi trường làm việc tại Panasonic trở nên thân thiện với nhân viên và đáp ứng mong muốn của họ nhiều hơn.

Đào tạo và phát triển nhân viên

Phát triển nguồn nhân lực

Như ý nghĩa của câu thành ngữ "Con người là yếu tố tạo nên thành công của doanh nghiệp", doanh nghiệp không thể lớn mạnh và phát triển nếu không phát triển con người. Phải phát triển nguồn nhân lực thông qua hoạt động quản lý hàng ngày và đây là một trong những trách nhiệm căn bản nhất của các nhà quản lý.

Các nhà quản lý phải luôn tâm niệm rằng để đem lại sự đổi mới cho người khác, họ phải tự đổi mới bản thân trước tiên. Điều quan trọng là việc phát triển nguồn nhân lực phải được thực hiện một cách hợp lý để nâng cao chất lượng cho cán bộ công nhân viên và thúc đẩy sự phát triển cá nhân của họ.

Do đó, Panasonic đã thiết lập "Chính sách Nguồn Nhân lực" năm 1957, bao gồm "Mục đích Cơ bản của Phát triển Nguồn Nhân lực," "Những Yêu cầu đối với Toàn bộ Nhân viên của Tập đoàn Panasonic" và "Hướng dẫn Cơ bản cho Nhà quản lý". Để áp dụng những chính sách này trên toàn cầu, chúng ta đã thiết lập "Chính sách Phát triển Nguồn Nhân lực" gồm triết lý căn bản với những thuật ngữ dễ hiểu hơn và được diễn giải súc tích hơn. Chính sách Phát triển Nguồn Nhân lực được cung cấp cho toàn bộ nhân viên trong tập đoàn Panasonic để thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân và tạo ra một môi trường có lợi cho sự phát triển cá nhân.

Chính sách Phát triển Nguồn Nhân lực (Trích dẫn)

Ⅰ. Mục đích cơ bản của Phát triển Nguồn Nhân lực
Nhằm giúp nhân viên hiểu rõ về Triết lý Quản trị của Panasonic (BBP) để họ cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình dựa trên Triết lý này, đặc biệt là để thúc đẩy họ thực hiện 'Những Yêu cầu đối với Toàn bộ Nhân viên của Tập đoàn Panasonic' như liệt kê dưới đây.

Ⅱ. Những yêu cầu đối với Toàn bộ Nhân viên của Tập đoàn Panasonic
Toàn bộ nhân viên của Tập đoàn Panasonic phải thực hiện những yêu cầu sau. Toàn bộ nhân viên phải sử dụng tài liệu này như một đường lối chỉ đạo và phấn đấu phát triển hơn nữa.

 1. Thực hiện Triết lý Quản trị của chúng ta
 2. Luôn thể hiện tinh thần vượt thử thách
 3. Luôn suy nghĩ và hành động đổi mới
 4. Tôn trọng sự khác biệt và hòa nhập
 5. Tư duy toàn cầu

Ⅲ. Hướng dẫn Cơ bản cho Nhà quản lý
Phải phát triển nguồn nhân lực thông qua hoạt động quản lý hàng ngày và đây là một trong những trách nhiệm căn bản nhất của các nhà quản lý. Những hướng dẫn cơ bản cho nhà quản lý dưới đây phải được thực hiện để "phát triển con người trước khi tạo ra sản phẩm."

 1. Thể hiện tư tưởng lãnh đạo rõ ràng dựa trên những niềm tin mạnh mẽ
 2. Thiết lập một tổ chức và văn hóa cho phép nhân viên phát huy tiềm năng của họ
 3. Khuyến khích người khác tự phát triển
 4. Tạo ra cơ hội để đảm nhận những thách thức mới và đạt được mục tiêu của mình
 5. Thiết lập môi trường làm việc nơi sự khác biệt được coi trọng và tôn trọng
 6. Khen thưởng cán bộ công nhân viên vì những nỗ lực của họ
 7. Phát triển các mối quan hệ quản lý / nhân viên lành mạnh