Chính sách quản lý trách nhiệm xã hội. Quản trị rủi ro

Triết lý Quản trị và Phát triển bền vững

Sứ mệnh của chúng tôi tại Panasonic là đóng góp cho sự tiến bộ của văn hóa thế giới và phát triển của xã hội thông qua những sản phẩm mà chúng tôi sản xuất.

Mục tiêu Quản trị Cơ bản của Panasonic thể hiện rõ mục đích của các hoạt động kinh doanh cũng như mục đích cho sự tồn tại của chúng tôi. Từ khi công ty được thành lập năm 1918, triết lý quản trị này đã tạo nên nền tảng cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khái niệm cơ bản "công ty là một thực thể của xã hội" là yếu tố chính trong triết lý này. Toàn bộ các nguồn lực quản lý của một công ty-bao gồm con người, tiền bạc và hàng hóa-đều được tạo ra từ xã hội.

Khi công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh bằng những nguồn lực được xã hội giao phó, công ty cũng phát triển cùng xã hội và do đó mọi hoạt động của công ty phải minh bạch, công bằng và chính đáng.

Toàn bộ Tập đoàn Panasonic phải cẩn trọng nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh và quản lý của chúng tôi phù hợp với tiêu chí là "một thực thể của xã hội" và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện triết lý quản trị này thông qua hoạt động kinh doanh chính của mình là sản xuất. Đây cũng là điều cốt yếu tạo nên sự bền vững của Tập đoàn Panasonic. Hiện nay, chúng tôi đang đứng trước những bước ngoặt lịch sử trong các lĩnh vực-xã hội, kinh tế, môi trường toàn cầu-Tập đoàn Panasonic sẽ tiếp tục phát huy triết lý quản trị bền vững trên toàn cầu và đóng góp cho tương lai của xã hội cũng như thế giới thông qua đề xuất phong cách sống tương lai

Thư pháp Nhật Bản - Mục tiêu quản trị cơ bản của Panasonic

Triết lý Quản trị của tôi (xuất bản Tháng 6/1978)

Ảnh của Nhà sáng lập Panasonic Konosuke Matsushita

"Hiện nay có nhiều bàn luận liên quan tới ’trách nhiệm xã hội’, trong khi ý nghĩa của khái niệm đó có thể rất rộng tùy thuộc vào tình hình xã hội tại thời điểm cụ thể, trách nhiệm xã hội căn bản của một công ty, trong bất kỳ thời đại nào, phải là phát triển xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Điều tối quan trọng là phải quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh dựa trên ý thức về sứ mệnh này".

-Konosuke Matsushita,
Nhà sáng lập Công ty Panasonic

Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của Panasonic được lập vào năm 1992 làm hướng dẫn cụ thể cho việc thực hành triết lý quản lý của Công ty. (Sau đó được sửa đổi và cập nhật, ấn bản năm 2014 là tiêu chuẩn hiện hành.)

Panasonic xây dựng Chính Sách Về Phát Triển Bền Vững trong năm 2013 nhằm lưu trữ về những nỗ lực đóng góp cho xã hội ngày nay và để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).