Hình ảnh về dư lượng thuốc trừ sâu

Giảm dư lượng thuốc trừ sâu

nanoe™ phân tán khắp tủ lạnh giúp phân hủy dư lượng thuốc trừ sâu. Chỉ cần rửa qua trong nước sau khi bảo quản với nanoe™ X giúp giảm dư lượng thuốc trừ sâu so với chỉ rửa bằng nước.

Tác dụng loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu

Tỷ lệ giảm dư lượng thuốc trừ sâu sau khi rửa (3 ngày sau)*.

Diniconazole

Biểu đồ cho thấy mức giảm Diniconazole được cải thiện 1,75 lần khi sử dụng nanoe™ X

Azoxystrobin

Biểu đồ cho thấy mức giảm Azoxystrobin được cải thiện 4,74 lần khi sử dụng nanoe™ X

Nguyên lý hoạt động của nanoe™ X

Các gốc hydroxyl của nanoe™ X phân hủy các hạt thuốc trừ sâu để dễ dàng rửa sạch dư lượng.

Các nguyên tử thuốc trừ sâu có liên kết mạnh mẽ có tác dụng đẩy lùi nước.

Các nguyên tử thuốc trừ sâu có liên kết mạnh mẽ có tác dụng đẩy lùi nước.

Các gốc hydroxyl phân hủy liên kết này (hydrophilization).

Các gốc hydroxyl phân hủy liên kết này (hydrophilization).

Điều này cho phép nước rửa sạch thuốc trừ sâu một cách dễ dàng.

Điều này cho phép nước rửa sạch thuốc trừ sâu một cách dễ dàng.

*Tổ chức kiểm nghiệm: TECHNO SCIENCE Corporation. Số chứng nhận: 20020273-001. Thuốc trừ sâu được kiểm nghiệm: Diniconazole và Azoxystrobin. Phương pháp kiểm nghiệm (n=2): 3 ngày tiếp xúc với thiết bị có và không có nanoe™ X, và sau khi rửa bằng nước. Điều kiện thử nghiệm: Trong phòng 400 L vuông, ở nhiệt độ 5°C và độ ẩm hơn 70%, với thiết bị nanoe™ X được bật liên tục trong 20 phút, sau đó tắt trong 40 phút. Quy trình kiểm nghiệm: 1) Bôi thuốc trừ sâu vào một đĩa φ2,8 cm. 2) Đặt đĩa trong phòng 400 L vuông. 3) Sau 3 ngày, rửa đĩa bằng nước. 4) Đo dư lượng thuốc trừ sâu trên đĩa. 5) Phân tích được thực hiện với LC/MS. Kết quả kiểm nghiệm: Dư lượng Diniconazole giảm 77,7% với nanoe™ X, 44,4% không có nanoe™ X; Azoxystrobin giảm 59,3% với nanoe™ X, 12,5% không có nanoe™ X. Lưu ý: Hiệu quả của nanoe™ X có thể khác nhau tùy thuộc vào loại trái cây hoặc rau xanh.