Người hành nghề tự do

Những người hành nghề tự do (Freelancer) thường làm việc tại bất cứ đâu họ muốn. Công nghệ nanoe™ X giúp tạo ra một không gian làm việc thoải mái cho mọi thành viên, để mỗi khi làm việc tại văn phòng, họ có thể mang theo bên mình cả một bầu không khí sạch.

Tại Hub Civic Quarter, Canberra – Văn phòng và không gian làm việc chung

Máy phát nanoe™ X được đặt trong Không gian làm việc của Hub.
Máy phát nanoe™ X được đặt trên bàn làm việc của các nhân viên nữ.