خنک کننده ها CS-A18PKD

CS-A18PKD

اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با 18,100 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و 19,400 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش

برای لبنان و اردن

CS-A18PKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-A18PKD
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
کندانسور باله آبی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-A18PKD

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic