خنک کننده ها CS-PC30JKF

CS-PC30JKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد فوق استوایی با 30,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، کویت، قطر، و بحرین

CS-PC30JKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-PC30JKF
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 30,000
فوق استوایی
کندانسور باله آبی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-PC30JKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic