خنک کننده ها CS-UA24RKD

CS-UA24RKD

اسپلیت تک پایه حرارت با 21,200 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و 21,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش

برای عراق

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-UA24RKD
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 21,000 سرمایش
21,200 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش
خارج SuperDyma

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-UA24RKD

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic