اتوی الکتریک NI-۱۰۰

NI-100

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریک NI-۱۰۰
بسیار قدرتمند
۱۰۰۰وات
اتوی خشک بی سیم
پوشش سطح زیزین بدون چسبندگی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی الکتریک NI-۱۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English