اتوی الکتریک NI-۱۰۰

NI-100

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریک NI-۱۰۰
بسیار قدرتمند
۱۰۰۰وات
اتوی خشک بی سیم
پوشش سطح زیزین بدون چسبندگی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی الکتریک NI-۱۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English