6F22NT/1SL

6F22NT/1SL

6F22NT/1SL

• ขนาด 9V/9V เเพ็คละ 1 ก้อน / กล่องละ 12 ก้อน / หีบละ 24 โหล

 

6F22NT/1SL

ปิด