ภาพรวม

ภาพรวม

พานาโซนิค Corporation

พานาโซนิค Corporation

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2461 พวกเราที่ พานาโซนิค ได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และวางตำแหน่ง "ผู้คน" ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราเรื่อยมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับ "ชีวิตของผู้คน" เป็นหลัก ในขณะก้าวเดินไปข้างหน้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ มากมาย นับตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์งานก่อสร้าง และสำหรับครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในเส้นทางชีวิตที่ผ่านไป อย่างเช่น บ้าน ชุมชน ภาคธุรกิจ การเดินทาง และยานพาหนะ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ๆ สำหรับชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งกว่า และสร้าง " A Better Life A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ให้เกิดขึ้นจริงกับลูกค้าทุกคน

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พานาโซนิค เอเชียแฟซิฟิคตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 46 แห่ง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่
สำคัญในการดำเนินการผลิตของพานาโซนิคทั่วโลก โดยสนับสนุนธุรกิจทางด้านคอนซูเมอร์ โซลูชั่น คอมโพเนนท์
และดีไวซ์

พานาโซนิค Group in Thailand

บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ถูกตั้งขึ้นในฐานะสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ซึ่งในการก่อตั้งสำนักงานใหญ่ขึ้นในประเทศไทยนั้นมุ่งหวังที่จะเพิ่มความ สามารถในการแข่งขันในตลาดในประเทศไทย และเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รองจากประเทศสิงคโปร์

สารผู้บริหาร

สารผู้บริหาร

ประธานบริษัท พานาโซนิค Corporation

คาสุฮิโระ สึกะ

ประธานบริษัท พานาโซนิค Corporation

Message_Thailand

ทาเคชิ โนะโมโตะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

พันธกิจ

จากการที่เราตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เป็นนัก อุตสาหกรรม เราจึงจะอุทิศตนใหกับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกได้ดีขึ้น

ปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้ถูกเขียนขึ้นโดยคุณโคโนะสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท โดยปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้เป็นที่มาของพันธกิจ รวมถึงแนวคิดในการอุทิศตนต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลกผ่านทางการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

พันธกิจ

ข้อพึงยึดถือของบริษัท

ความก้าวหน้าและพัฒนาการจะเกิดขึ้นได้ก็จากความพยายามร่วมกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันของพนักงานแต่ละคนในบริษัทเท่านั้น ด้วยจิตใจที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของเราในบริษัท ด้วยการอุทิศตน ด้วยความขยันขันแข็ง และด้วยความซื่อสัตย์

หลักคิดของบริษัท

อนุสติ 7 ประการ

การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม
จิตใจที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม
การร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความสามัคคี
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพยายามเพื่อความก้าวหน้า
ความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน
การปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์
การรู้คุณและตอบแทนคุณ

“อนุสติ 7 ประการ” เป็นแนวคิดที่เรายึดถือและนำไปใช้เป็นปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิค

วิสัยทัศน์

ที่ พานาโซนิค เราได้บ่มเพาะ “ดีเอ็นเออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค" ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยการวางตำแหน่งดีเอ็นเอนี้ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมด และนำพาไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน เรามุ่งหมายที่จะมอบ "ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" ให้กับลูกค้าของเราในพื้นที่ต่างๆ ที่พวกเขาเดินทางไปตลอดช่วงชีวิต เช่น ที่บ้าน ในชุมชน ในภาคธุรกิจ การเดินทาง และยานพาหนะ
บริษัททั้งสี่ของเรา ซึ่งได้แก่ “Appliances Company,” “Eco Solutions Company,” “AVC Networks Company” และ “Automotive & Industrial Systems Company” จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนด "อุตสาหกรรม" ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพื้นที่รอบตัวบุคคล (Individual Space) อย่างตรงไปตรงมา และเราจะสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าสำคัญๆ ในอุตสาหกรรมเดี่ยว (Individual Industry)
และด้วยการทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงคุณค่าของลูกค้าใหม่อย่างกระตือรือร้น นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการวางแผนโครงการใหม่ๆ
พานาโซนิค จะร่วมสร้าง "A Better Life A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกคน

วิสัยทัศน์
ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจ

พานาโซนิค กำลังมุ่งหน้าสร้าง "A Better Life, A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ให้เกิดขึ้นจริงกับผู้คนทั่วโลก บริษัททั้งสี่ได้ดำเนินการปฏิบัติงานในขอบเขตธุรกิจที่ตนรับผิดชอบด้วยความใส่ใจต่อลูกค้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า
โซลูชันสีเขียว
เครือข่าย AVC
ระบบยานยนต์และอุตสาหกรรม
แบรนด์

แบรนด์

โซลูชั่นสำหรับโลกที่ดีกว่า

โซลูชั่นสำหรับโลกที่ดีกว่า

พานาโซนิคสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า สำหรับการใช้ชีวิตในบ้าน ชุมชนยานยนต์ และไลฟ์สไตล์ ในการใช้ชีวิต

ชีิวิตของคุณในปี 2020

ชีิวิตของคุณในปี 2020

ชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อโลกของเรา.... จาก Panasonic

แสงส่องสว่างกลางใจ

แสงสว่างส่องกลางใจ

นำรอยยิ้มมาจากความมืดมิด

แชมป์โลก

แชมป์โลก

เทคโนโลยีอันสุดยอดครองการแข่งขันด้วยแสงอาทิตย์

ความท้าทายใหม่ของอดีตนักกีฬา

ความท้าทายใหม่ของอดีตนักกีฬา

แม้ว่าผมจะไม่ได้เติมเต็มความฝันที่จะได้ไปโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาในวันหนึ่ง แต่ตอนนี้ผมทำงานเบื้องหลังเพื่อช่วยกำกับเกม

ด้วยเปลวไฟแห่งโอลิมปิก

ด้วยเปลวไฟแห่งโอลิมปิก

Panasonic ให้การสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกด้วยสุดยอดเทคโนโลยี AV ที่ล้ำสมัยมาเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว

การสนับสนุน

การสนับสนุน

การสนับสนุนสากล

พานาโซนิค เป็นสปอนเซอร์จัดหาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานอีเวนท์และกิจกรรมมากมายทั่วโลกที่สะท้อนถึงหลักปรัชญาในการช่วยเหลือสังคมของเรา

โอลิมปิค

โครงการ Olympic Partner (โครงการความร่วมมือเพื่อโอลิมปิก)


พานาโซนิคได้ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั่วโลกอย่างเป็นทางการมานานกว่า 25 ปี โดยเฉพาะในส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ นับตั้งแต่มีการเปิดตัวโครงการ Olympic Partner (TOP) ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมือง Calgary ปี พ.ศ. 2531
พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมสันติภาพทั่วโลกผ่านทางกีฬา

การสนับสนุนในระดับภูมิภาค

การให้การสนับสนุนโครงการต่างๆของพานาโซนิคในระดับภูมิภาคนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของบริษัทในการพัฒนาเพื่อเติมเต็มชีวิตมนุษย์ การสนับสนุนในหลากหลายกิจกรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะเขื่อมโยงความรู้สึกที่ผู้คนมีร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนที่หลากหลายในภูมิภาคนี้

AFC

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย และเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก

พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิคมีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย และเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก เนื่องจากฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค และตะวันออกกลาง เราจึงหวังว่าจะได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาที่ตื่นเต้นเร้าใจของการแข่งขันกับผู้คนในภูมิภาคนี้ผ่านทางการสนับสนุน และเทคโนโลยีของเรา

Sea Games

การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27

พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค ได้ตอบรับในการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 27 โดยจะสนับสนุนสินค้าต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าในหมวดภาพและเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้พานาโซนิคยังจะร่วมสนับสนุนการผลิตเครื่องแบบของนักกีฬาทีมชาติพม่าในการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้อีกด้วย

การสนับสนุนภายในประเทศไทย

Sponsorship_Thailand

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการต่างๆ และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆของพานาโซนิคภายในประเทศไทยได้จากเว็บไซต์นี้

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติศาสตร์ของ พานาโซนิค

ประวัติศาสตร์ของ พานาโซนิค เริ่มขึ้นในปี 2461 เมื่อคุณ โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ก่อตั้ง Matsushita บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ต่อไปนี้ เรามาดูว่าบริษัทค่อยๆ เติบโตและพัฒนามาเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกอย่างในปัจจุบันได้อย่างไร

ความเป็นมาของพานาโซนิคในประเทศไทย

History_Thailand

สำหรับความเป็นมาของพานาโซนิคในประเทศไทยนั้น เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2497 จากการที่ มัตสุชิตะ อิเล็คทริค ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น พานาโซนิค คอร์ปอร์เรชั่นได้แต่งตั้งให้ บริษัท ซิว จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเนชั่นแนลในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพานาโซนิคในประเทศไทย จนในปี พ.ศ. 2504 จึงได้มีการก่อตั้ง บริษัท เนชั่นแนลไทย จำกัด ซึ่งก็คือ บริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ในปัจจุบัน บริษัทนี้นับเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกที่มัตสุชิตะอิเล็คทริคลงทุนในต่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในระยะแรกทำการผลิตถ่านไฟฉายและวิทยุ หลังจากนั้น จำนวน บริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้ง บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานปฏิบัติการประจำประเทศไทยขึ้น

โดยกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต 12 บริษัท บริษัทฝ่ายขาย 4 บริษัท บริษัทวิจัยและพัฒนา 1 บริษัท บริษัทผู้ถือหุ้นและอื่นๆอีก 4 บริษัท ตั้งอยู่ที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึงขอนแก่นและอยุธยา โดยมีพนักงานประมาณ 18,000 คน และมีสินค้าที่ร่วมกันผลิตมากกว่า 60 ชนิด