การแก้ไขปัญหาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ในประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในหลายภูมิภาคประสบปัญหาทางสังคม อาทิ ความยากจน พลังงาน การศึกษา เสบียงอาหาร และสาธารณสุข ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วก็ประสบปัญหาที่ต่างออกไป เช่น อัตราการเกิดลดลง ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัย
ในฐานะองค์กรระดับสากลที่มีวิวัฒนาการไปทั่วโลก พานาโซนิค ใช้บุคลากร โซลูชัน เงินทุน และทรัพยากรการบริหารจัดการอื่นๆ ในการประสานงานกับหน่วยงาน NPO, NGO, รัฐบาล ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พานาโซนิค มุ่งมั่นที่จะสร้าง "Better World" (โลกที่ดียิ่งขึ้น) ไปทีละขั้น

Image of children using a solar lantern

การช่วยเหลือในพื้นที่ที่ปราศจากพลังงาน

โครงการโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 100,000 ดวง

ประชากรราว 1.32 ล้านคนทั่วโลก ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ ในพื้นที่ชนบทของประเทศที่กำลังพัฒนา แหล่งเชื้อเพลิงแรกๆ ที่ใช้ในการหุงต้มและให้แสงสว่างมักจะมาจากฟืน มูลสัตว์ น้ำมันก๊าด หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และอัตราการเสียชีวิตจากการสูดดมควันก็มีมากกว่าการเสียชีวิตจากไข้มาลาเรียหรือวัณโรคด้วยสถิติปีละ 1.9 ล้านคน* นอกจากนี้ แรงงานที่จำเป็นในการรักษาแหล่งพลังงานเหล่านี้ก็นำมาซึ่งโอกาสทางการศึกษาที่น้อยลงสำหรับเด็กๆ และปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ทำลายป่า (*WHO, 2553)
เพื่อช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาเหล่านี้ พานาโซนิค จึงได้ริเริ่มโครงการบริจาคโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2555 โดยมอบให้กับหน่วยงาน NGO และองค์กรระหว่างประเทศที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้า เช่น แอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะบริจาคโคมไฟ 100,000 ดวง เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท 100 ปีในปี 2561 นอกจากนั้น ภายหลังการบริจาคแล้ว เรายังวางแผนที่จะติดตามการใช้โคมไฟและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อที่จะได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้มีการใช้งานในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

Image of planting tree in China

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การปลูกป่าด้วยความร่วมมือกับทางรัฐบาลจีน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายงานของแต่ละประเทศหรือแต่ละอุตสาหกรรม และส่งผลกระทบถึงโลกทั้งใบ พวกเรา พานาโซนิค ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย รวมถึงรัฐบาลในท้องถิ่น คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานและครอบครัวของพนักงานในกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ด้วยการปฏิบัติงานทางธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์หลากหลายโครงการ
ในปี 2556 ด้วยความร่วมมือกับกรมป่าไม้ของประเทศจีน พานาโซนิค ได้เปิดตัวโครงการปลูกป่าสาธารณะกับ พานาโซนิค ประเทศจีน ในภูมิภาคมองโกเลียชั้นในของจีน ด้วยการปลูกต้นไม้ตามแนวพื้นที่ทะเลทราย มีการคาดการณ์ว่าโครงการจะช่วยพัฒนาระบบนิเวศในท้องถิ่นและสามารถควบคุมการพัดของทรายได้

Snapshot of children at Panasonic Kids School in Brazil

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

การเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ และใช้วิธีแก้ปัญหาระยะยาว พานาโซนิค ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าว จึงมุ่งศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ให้ความรู้กับเด็กๆ ที่เป็นความหวังของอนาคตเรา ให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์จากพฤติกรรมต่างๆ
ตัวอย่างการให้ความรู้กับเด็กๆ ได้แก่ การที่พนักงานของ พานาโซนิค รับหน้าที่คุณครูในโครงการการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศทั่วโลก ซึ่งโครงการนี้นำเสนอโอกาสการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีความหลากหลาย โดยเน้นที่สื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีทริปทัศนศึกษาที่โรงงานและโชว์รูมในท้องถิ่นอีกด้วย ปัจจุบัน มีเด็กประมาณ 1.27 ล้านคนจาก 51 ประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ (สถิติ ณ เดือนมกราคม 2556)
นอกจากโครงการข้างต้น ในปี 2555 เราได้ร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลมรดกโลก UNESCO ในด้านกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักและการอนุรักษ์สถานที่ที่เป็นมรดกโลก UNESCO ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการการศึกษามรดกโลกของเยาวชน ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การสื่อสาร และการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน เราให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในโครงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การพาเด็กไปทัศนศึกษาตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และการผลิตคอนเทนท์ “Eco Diary” (ไดอารี่สิ่งแวดล้อม) รายการโทรทัศน์ที่มุ่งเน้นสถานที่ที่เป็นมรดกโลก และการบริการจัดหาอุปกรณ์วิดีโอ

A scene of activity of Panasonic Innovation Volunteer

การมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการทางสังคม

การช่วยเหลือสังคมผ่านทางความรู้และทักษะของผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยการใช้ประโยชน์จากทักษะและประสบการณ์ของพนักงานในกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาการทำงาน พานาโซนิค ดำเนินโครงการ PiVoT (ทีมงานอาสาสมัครเพื่อนวัตกรรม พานาโซนิค) ซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยงาน NGO ในประเทศเกิดใหม่ทั้งในเอเชียและพื้นที่อื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา โครงการนี้พยายามที่จะนำประสบการณ์ทางธุรกิจของ พานาโซนิค มาใช้ในการทำงานในสามด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การศึกษา และสาธารณสุข อาสาสมัครต่างพยายามทุกวิถีทางเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมาย นับตั้งแต่การที่อาสาสมัครที่ประจำตามสถานที่ต่างๆ ทำการตรวจสอบรายละเอียด ไปจนถึงวางแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น สำหรับปัญหาที่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้จนกว่าจะเห็นสถานที่จริง เราจะใช้วิธีประชุมทางไกล เครือข่ายสังคม และบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลกับพนักงานทั่วโลกและเพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่ พานาโซนิค พนักงานทุกคนล้วนเป็นประชากรของโลก ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่ริเริ่มแผนงานต่างๆ อีกมากมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง