Selecteer kleur
Verkoopadviesprijs: Panasonic Online Price: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten Out of Stock at Panasonic Online

LUMIX S5 Cashback Voorjaarsactie – Algemene Voorwaarden van de Actie

LUMIX S5 Cashback Voorjaarsactie – Algemene Voorwaarden van de Actie

Registreer uw LUMIX S5-camerabody of -kit van een Deelnemende Dealer en ontvang EUR 200,- Cashback

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Actieperiode: 11 april 2022 - 14 juni 2022

Claimperiode: 1 mei 2022 – 31 juli 2022

1. ORGANISATOR

1.1. De LUMIX S5 Cashback Voorjaarsactie (hierna: de 'Actie') wordt georganiseerd door Panasonic Belgium, Brusselsesteenweg 159, 9090 MELLE, Belgium, als vestiging van Panasonic Marketing Europe GmbH, gevestigd te Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland (de 'Organisator').

2. DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1. De Actie is van toepassing op inwoners van de volgende landen: België, Luxemburg, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk/Frankrijk [inclusief Corsica], Monaco, DROM-COM [alleen eurozone], Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Servië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Letland, Andorra. ('Deelnemende Landen').

2.2. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar zijn ('Deelnemer'). Werknemers van de Organisator, zijn dochterondernemingen, hun families, agenten en andere partijen die rechtstreeks bij deze Actie betrokken zijn, komen niet in aanmerking voor deelname. De Actie staat alleen open voor Deelnemers die aankopen doen voor eigen gebruik, d.w.z. eindgebruikers. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken de geschiktheid van Deelnemers te verifiëren en/of Deelnemers uit te sluiten. Wederverkopers mogen geen aanvragen inzenden namens hun klanten.

2.3. Om deel te nemen aan de Actie, moet de Deelnemer een van de LUMIX S5-camera's of -kits ('Deelnemende Producten'), zoals beschreven in Bijlage 1, kopen van een Deelnemende Dealer ('Deelnemende Dealer') in een Deelnemend Land in de periode van 11 april 2022 tot 14 juni 2022 ('Actieperiode') en de in aanmerking komende producten registreren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden op de registratiepagina die wordt gehost door onze samenwerkingspartner Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland, ('Benamic'), met de gevraagde informatie vermeld in clausule 4. Alle Deelnemende Dealers staan vermeld op https://www.panasonic.com/be/nl/promotions/promotions/lumix-s5-spring-cash-back-promotion/participating-retailers.html en in Bijlage 2. Neem ook contact op met uw lokale dealer om te zien of zij deelnemen aan deze Actie.

2.4. Alle Deelnemende Producten moeten nieuwe en originele Panasonic-producten zijn. Aankopen van tweedehands, refurbished of gereviseerde producten en producten geïmporteerd uit landen anders dan de Deelnemende Landen of namaakproducten of producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ondernemingen in de Panasonic-groep komen niet in aanmerking voor deze actie.

3. Cashback

3.1. Bij deelname aan deze Actie ontvangt de Deelnemer een Cashback-betaling van EUR 200,- ('Cashback'). In het geval dat de Deelnemer in Bosnië en Herzegovina of Albanië woont, worden eventuele bankkosten in mindering gebracht op de Cashback-betaling. In dit geval, en ook als de deelnemer in Servië woont, zal Benamic, onder voorbehoud van het voldoen aan de noodzakelijke betalingsvoorwaarden, het restitutiebedrag op de bankrekening van de Deelnemer storten, in USD tot het equivalent van het restitutiebedrag. De bank van de Deelnemer zal de valuta omrekenen en de Deelnemer ontvangt het restitutiebedrag in lokale valuta, verminderd met eventuele van toepassing zijnde wisselkosten. De omrekeningskoers die wordt toegepast door financiële instellingen die deelnemen aan de betaling van restitutiebedragen, wordt bepaald door hun beleid en voorwaarden. Het bedrag aan restitutie dat de Deelnemer in lokale valuta op zijn rekening zal ontvangen, kan verschillen als gevolg van valutaconversie. Vorderingen van de Deelnemer tegen de Organisator of de financiële en andere instellingen die deelnemen aan de Actie wegens een verschil in bedragen zijn uitgesloten voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat Russische banken zijn uitgesloten van deze Actie, hierdoor is het niet mogelijk om de Cashback over te maken naar een rekening bij een Russische bank.

3.2. De Cashback aangeboden in het kader van deze Actie is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar, noch zijn geld of krediet beschikbaar als alternatief. Betaling van de Cashback via de Deelnemende Dealer is uitdrukkelijk verboden. Een dubbele aanspraak op de Cashback is uitgesloten.

3.3 Tijdens de Actie kunnen maximaal 5 Deelnemende Producten per Deelnemer worden geclaimd. Per Deelnemend Product kan slechts 1 claim worden ingediend.

3.4 Indien de Cashback-betaling een belastbaar voordeel vormt, ligt de belastingplicht bij de Deelnemer. Dienovereenkomstig, als uw bank u kosten in rekening brengt, worden dergelijke kosten door uw bank afgetrokken van het Cashback-bedrag.

4. CLAIMPROCEDURE

4.1. Om de Cashback te claimen, hoeft u alleen het Deelnemende Product online te registreren op de registratiepagina die wordt gehost door Benamic hier https://panasonic-lumixs5.benamic.com/nl_be/?country_promotion=13. laims kunnen pas worden ingediend na dertig (30) dagen vanaf de datum van aankoop van de deelnemende actiemodellen, en tussen 1 mei 2022 en 31 juli 2022 ('Claimperiode').

4.2. Claims met betrekking tot Deelnemende Producten die zijn gekocht vóór of na de Actieperiode zijn ongeldig.

4.3. Om de Cashback te claimen moet de Deelnemer de volgende verplichte informatie verstrekken op de landingspagina vermeld in artikel 4.1:

1) Persoonlijke gegevens (titel, volledige naam, postadres, land van vestiging, e-mailadres)

2) Productdetails (product, winkelnaam, land van aankoop, aankoopdatum, serienummer, geüploade scan van het serienummer, geüploade scan van de factuur)

3) Bankgegevens

4.4 Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Elke Cashback-claim is beperkt tot eenmalig gebruik en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promotievouchers of cashback-aanbiedingen voor andere Panasonic-producten.

4.5. De tijdsperiode waarbinnen de claim kan worden ingediend wordt de Claimperiode genoemd. Aanvragen die voor of na de Claimperiode en vóór het verstrijken van de periode van dertig (30) dagen zoals vermeld in clausule 4.1 worden gedaan, komen niet in aanmerking voor de Actie. De Deelnemer moet ervoor zorgen dat op het aankoopbewijs de productnaam (het modelnummer), de naam van de winkel en de aankoopdatum staan vermeld.

4.6. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige technische, hardware- of softwarematige, server-, website- of andere storingen of schade, van welke aard ook, in de mate dat dit de Deelnemer belemmert of anderszins verhindert om deel te nemen aan de Actie. Als online registratie om technische redenen niet mogelijk is, is ons ondersteuningsteam op Panasonic@promotion-support.com beschikbaar. Registratie en claims door de Deelnemende Dealer, de medewerkers van de Deelnemende Dealer en de gezinnen van de medewerker zijn niet toegestaan

4.7. Claims die per fax, telefoon, e-mail of post worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Onleesbare, onvolledige of gewijzigde claimformulieren en enquêtes zullen als niet geldig worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor formulieren die niet in overeenstemming met deze voorwaarden zijn ingevuld.

4.8. De claim van de Deelnemer wordt gecontroleerd door Benamic overeenkomstig deze voorwaarden. Claims zijn niet geldig met betrekking tot Deelnemende Producten die worden geretourneerd aan de Deelnemende Dealer als de Deelnemer het Deelnemende Product omruilt of een volledige terugbetaling ontvangt. In dat geval heeft de Organisator het recht om eventueel verstrekte Cashback terug te vorderen.

4.9. De Organisator zal een claim niet verwerken als de Deelnemer geen geldige kopie van het aankoopbewijs, geen serienummer van het product en geen afbeelding van het serienummer en de streepjescode verstrekt.

4.10 In het geval dat de Deelnemer het Deelnemende Product retourneert aan de Deelnemende Dealer, heeft de Deelnemer geen recht op Cashback en wordt elke claim daarna afgewezen. Voor alle duidelijkheid: deze clausule verbiedt op geen enkele manier het recht van de Deelnemer om zijn toepasselijke wettelijke of garantierechten uit te oefenen.

5. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

5.1. De verantwoordelijke gegevensbeheerder is de Organisator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, DUITSLAND; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. De Organisator zal zich houden aan de wettelijke bepalingen van de toepasselijk wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Het privacybeleid van de Organisator is van toepassing en is te vinden op: https://www.panasonic.com/be/nl/privacy-policy.html .

5.3. Persoonlijke gegevens worden namens de Organisator verzameld en verwerkt door Benamic. Benamic zal zich houden aan de wettelijke bepalingen van de toepasselijk wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De soorten verzamelde gegevens omvatten Persoonlijke Gegevens, Productdetails en Bankgegevens zoals vermeld onder 4.3

5.4. De doeleinden van gegevensverzameling: Gegevens worden door Benamic verzameld, verwerkt en opgeslagen met als enig doel de uitvoering van de Actie. Voor het registreren van het product bij de Organisator of voor e-mailmarketing door de Organisator worden gegevens door de Organisator verzameld voor zover de Deelnemer hiermee heeft ingestemd tijdens de registratie. Als de Deelnemer heeft ingestemd met e-mailmarketing, worden de Persoonlijke gegevens beschreven in 4.3 ook verzameld, verwerkt en opgeslagen voor dit doel. Gegevens van bestaande klanten zullen worden vergeleken en bijgewerkt met de voor deze actie verstrekte gegevens.

5.5. Voor het uitvoeren van de actie is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 (1) (b) Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). De verwerking van uw Persoonlijke Gegevens ten behoeve van e-mailmarketing is gebaseerd op artikel 6 (1) (a) AVG.

5.6. De persoonsgegevens van de Deelnemer zullen zonder toestemming noch worden overgedragen aan derden, noch aan hen voor gebruik ter beschikking worden gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor derden, onder meer bureaus, die de opdracht hebben gekregen de Actie uit te voeren en die de gegevens zullen verzamelen, opslaan en gebruiken om de Actie uit te voeren. De derden zullen zich houden aan de AVG en hebben de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen zoals schriftelijk overeengekomen met de Organisator en op basis van een gesloten gegevensverwerkingsovereenkomst.

5.7. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden door Benamic bewaard zo lang als nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten en voor wettelijke doeleinden, en worden uiterlijk 12 maanden na afloop van de actie verwijderd.

5.8. De Deelnemer kan zijn/haar toestemming voor e-mailmarketing op elk moment intrekken en zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. Het kan worden ingetrokken door te klikken op de link naar het 'Nieuwsbrief Abonnementsbeheercentrum' in elke nieuwsbrief-e-mail, via uw Mijn Panasonic-account of door contact op te nemen met de Organisator via data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. De Deelnemer heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over zijn/haar opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Een verzoek hiertoe moet worden gericht aan: data_protection@eu.panasonic.com.

6. ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1. Door aanspraak te maken op de Cashback, worden de Deelnemers geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden.

6.2. De Organisator behoudt zich het recht voor de geldigheid van alle claims te controleren om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze, ongeldige of herhaalde claims, waaronder, maar niet beperkt tot, de eis dat de Deelnemer bewijst dat hij het Deelnemende Product niet binnen een periode van 30 dagen vanaf de leveringsdatum heeft geretourneerd. Frauduleuze inzendingen of claims waarbij ter slechter trouw is gehandeld of die anderszins niet aan deze voorwaarden voldoen zullen ongeldig worden verklaard.

6.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op enig moment te wijzigen of de Actie op enig moment in te trekken.

6.4 Om frauduleuze claims te monitoren behoudt de Organisator zich het recht voor om retourzendingen van producten bij de desbetreffende Deelnemende Dealers te vergelijken met ontvangen claims. De Organisator behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot uitgifte van Cashback wanneer er verdenkingen bestaan dat een onterechte of frauduleuze claim is ingediend.

6.5 Op deze voorwaarden is het recht van de Republiek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal conflictenrecht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende bepalingen van lokaal recht van het land waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt of uw statutaire zetel is gevestigd, blijven echter onaangetast en hebben voorrang in geval van strijdigheid met bepalingen van Duits recht. De rechtbanken te Wiesbaden, Duitsland, zijn exclusief bevoegd om geschillen of vorderingen te beslechten die voortvloeien uit deze Actie of die ermee verband houden.

6.6. Indien een artikel van deze voorwaarden ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.

Bijlage 1 - Deelnemende Producten

Deelnemende Producten

Camera body

DC-S5E-K

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5KE-K

DC-S5 FILMMAKER

DC-S5E-K

DC-S5K FILMMAKER

DC-S5E-K

DC-S5 RONINSC PACK

DC-S5E-K

DC-S5K RONINSCPACK

DC-S5E-K

DC-S5K 50 PACK

DC-S5E-K

DC-S5EME-K

DC-S5E-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KE-K

DC-S5KR73KIT

DC-S5KE-K

DC-S5M 50 PACK

DC-S5E-K

Bijlage 2 - Deelnemende Detailhandelaren

Art&Craft

Artencraft.be

Coolblue.be

FNAC

Fnac.be

Foto Grobet

Grobet.be

Foto Nelissen

Kamera Express

Kameraexpress.be

MediaMarkt

Mediamarkt.be

PCH Pro Shop

PCH.be

Photo Delmotte

Photo Flameng 

Photoflameng.com

Photo Galerie

Photogalerie.com

Photo Neuville

Studio Francine 

Studiofrancine.be

TV Connections

Vandenborre 

Vandenborre.be

Foto Trade Hollerich

Fototrade.lu

Kamera Express

Kameraexpress.lu

De Organisator accepteert alleen claims van Amazon Marketplace als de wederverkoper wordt vermeld als een van de Deelnemende Dealers voor deze campagne. De claim wordt afgewezen voor elke andere externe wederverkoper op het Amazon Marketplace-platform. De Organisator accepteert geen claims voor producten die zijn gekocht op eBay (zowel nieuw als gebruikt).