Selecteer kleur
Zoek een winkel in de buurt
Verkoopadviesprijs: Panasonic Online Price: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten Out of Stock at Panasonic Online

MULTISHAPE AANBIEDING – Algemene voorwaarden

MULTISHAPE AANBIEDING – Algemene voorwaarden
Registreer uw MULTISHAPE Product en ontvang een toilettas

Email: Panasonic@promotion-support.com

Aanbiedingsperiode (Aankoopperiode): 15 maart 2023 – 30 september 2023

Claimperiode: 15 maart 2023 – 15 oktober 2023

1. AANBIEDER

1.1. MULTISHAPE Toilettas Aanbieding (Hierna genoemd "Aanbieding") wordt aangeboden door [Gelieve volledige naam en adres in te vullen van NSC] als filiaal van Panasonic Marketing Europe GmbH, waarvan het officiële adres is is Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germany (de "Aanbieder").

2. RECHT OM DEEL TE NEMEN

2.1. De Aanbieding geldt voor bewoners van de volgende landen : Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk(alleen EU-regio, inclusief Corsica), Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden. (“Deelnemende landen”). 

2.2. De deelnemer dient minstens 18 jaar oud te zijn (“Deelnemer”). Werknemers van de Aanbieder, de filialen ervan, hun families, medewerkers en andere direct bij de Aanbieding betrokken partijen hebben niet het recht deel te nemen. De Aanbieding staat alleen open voor Deelnemers die voor eigen gebruik kopen d.w.z.eindgebruikers zijn. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de geschiktheid van de Deelnemers te controleren en/of Deelnemers naar eigen goeddunken op ieder moment uit te sluiten om welke reden dan ook. Wederverkopers mogen geen claims indienen uit naam van hun klanten. Registratie en claims door de detailhandelaar, werknemers en familie van de detailhandelaar zijn niet toegestaan. 

2.3. Om deel te nemen aan de Aanbieding, dient de Deelnemer een MULTISHAPE Product te kopen, dat wil zeggen of een hoofdapparaat, een starterspakket, een hoofdapparaat in combinatie met enig bijbehoren (“In aanmerking komende Producten”), zoals omschreven in Annex 1, bij een detailhandelaar in een Deelnemend Land in de Aanbiedingsperiode en de in aanmerking komende Producten te registreren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden door gebruik te maken van de My Panasonic account van de Deelnemer, en de gevraagde informatie te verschaffen die vermeld staat in bepaling 3. Let erop dat een enkel, MULTISHAPE Product accessoire niet beschouwd wordt als een In aanmerking komend Product. 

2.4. Alle in aanmerking komende producten dienen nieuw en echte Panasonic producten te zijn. Aankopen van tweede hands, gerenoveerde of herstelde producten, alsmede producten die ingevoerd zijn van buiten de Deelnemende Landen of producten die nagemaakt zijn of de rechten van intellectueel eigendom schenden van de Panasonic groep van Bedrijven komen in geen geval in aanmerking voor deze Aanbieding. 

2.5 De toilettas die aangeboden wordt in deze Aanbieding is niet uitwisselbaar, niet overdraagbaar en er is geen cash geld of krediet alternatief beschikbaar. Aanspraak op de toilettas via de detailhandelaar is uitdrukkelijk verboden. Een dubbele aanspraak op de toilettas is uitgesloten. Er mag maar 1 aanvraag gedaan worden per in aanmerking komend product . De toilettas is beschikbaar zolang de voorraad strekt.

2.6 Waar de aanspraak op de toilettas een belastbaar voordeel vormt, ligt de belastingverplichting bij de Deelnemer.

3. AANVRAAG/CLAIM VERWERKING

3.1. Om aanspraak te maken op de toilettas , maak eenvoudig een My Panasonic account aan. Indien u al een My Panasonic account heeft, gelieve dan de gekochte in aanmerking komende producten aan uw productregistratie toe te voegen. De Deelnemer dient het in aanmerking komende product online te registreren hier (https://my.panasonic.eu/#/login?lan=nl_BE), na aankoop van een in aanmerking komend product in de Claim /Aanspraak Periode. De Deelnemer dient ook de deelname aan de Aanbieding te bevestigen via een link in de bevestigingsemail. Indien u uw deelname niet bevestigt, zult u niet aan de Aanbieding deelnemen. 

3.2. Aanspraken/Claims met betrekking tot in aanmerking komende producten vóór of na de Aanbiedingsperiode zullen als ongeldig beschouwd worden.

3.3. Om aanspraak te maken op de toilettas dient de Deelnemer de volgende verplichte informatie te verschaffen op de registratiebestemmingspagina vermeld in bepaling 3.1: 

1) Persoonlijke gegevens (Titel, volledige naam, postadres, land waar men woont, e-mailadres, telefoonnummer) 

2) Productgegevens (Naam van het product, distributiekanaal van de detailhandelaar, winkelnaam, land van aankoop, datum van aankoop, geüploade factuur)

3.4 Als u eenmaal uw in aanmerking komend Product geregistreerd heeft, ontvangt u een email waarin de registratie bevestigd wordt. Gelieve de deelname aan de Aanbieding te bevestigen door op de bevestigingslink te klikken om uw toilettas te ontvangen. Iedere toilettas aanspraak is beperkt tot een enkel gebruik en kan niet gebruikt worden in combinatie met enige andere MULTISHAPE aanbieding.. 

3.5. De periode om de aanvraag te doen is de Claim Periode. Aanvragen die vóór of na de Aanspraakperiode/Claim periode gedaan worden, komen niet in aanmerking voor de Aanbieding. De Deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat het aankoopbewijs de naam van het gekochte product bevat (model nummer), de naam van de winkel en de datum van aankoop.

3.6. De Aanbieder zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enig technisch-, hardware-, software-, server-, website- of ander mankement of schade van welke aard dan ook, voor zover dat de Deelnemer verhindert of anderzijds belemmert om deel te nemen aan de Aanbieding. Indien online registratie niet mogelijk is om technische redenen, staat ons ondersteuningsteam ter beschikking via Panasonic@promotion-support.com

3.7. Aanspraken gemaakt per fax, telefoon, email of post worden niet geaccepteerd. Onleesbare, onvolledige of gewijzigde aanspraakformulieren of overzichten worden als ongeldig beschouwd, evenals aanspraakformulieren die niet ingevuld zijn overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

3.8. De aanspraak van de deelnemer wordt gecontroleerd overeenkomstig deze algemene voorwaarden. 

4. VERWERKING VAN TERUGVORDERING

4.1 De toilettas wordt verstuurd naar het adres dat door de Deelnemer opgegeven is op My Panasonic account. 

4.2. Indien de toilettas onbestelbaar is wegens een ongeldig of onjuist adres dat door de Deelnemer opgegeven is, is de Aanbieder niet verplicht verdere nazoeking te doen.

4.3. Het risico van beschadiging of accidenteel verlies van de toilettas gaat over op de Deelnemer bij verzending.

4.4. De levering van de toilettas vindt plaats binnen een periode van maximaal 3 maanden vanaf het moment dat de Deelnemer de voorwaarden van de Aanbieder vervult. 

4.5. In geval de Aanbieder niet in staat is de aflever datum na te komen die vermeld staat in Alinea 4.4 om redenen waarvoor de Aanbieder niet verantwoordelijk is (niet beschikbaar zijn van de toilettas), dient de Aanbieder de Deelnemer hiervan onverwijld in kennis te stellen en hem tegelijkertijd in kennis te stellen van de verwachte nieuwe leverdatum .Als een geval van niet beschikbaarheid van de toilettas in deze zin wordt in het bijzonder beschouwd het in gebreke blijven van de leverancier van de Aanbieder om op tijd te leveren indien de Aanbieder een overeenstemmende transactie uitgevoerd heeft, als noch de Aanbieder noch zijn leverancier schuldig zijn of de Aanbieder niet verplicht is te leveren in het individuele geval. Als een geval van niet beschikbaarheid van de toilettas wordt ook beschouwd het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ieder geval van overmacht.

5. PRIVACY & BESCHERMING VAN GEGEVENS

5.1. De verantwoordelijke databeheerder is de Aanbieder, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germany, data_protection@eu.panasonic.com

5.2. De Aanbieder zal de wettelijke bepalingen in acht nemen van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Het privacy beleid dat de Aanbieder toepast kan ingezien worden op: 
https://www.panasonic.com/be/nl/privacy-policy.html

5.3. De soorten gegevens die verzameld worden: Aanhef, voornaam en achternaam , postadres, land waar men woont, en e-mailadres, telefoonnummer, het in aanmerking komend product, datum en plaats van het in aanmerking komend product.

5.4. Het doel van het verzamelen van gegevens : gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen met als enig doel: uitvoering van de aanbieding of voor direct marketing voor zover de Deelnemer hiermee ingestemd heeft door het instellen van / in een MyPanasonic account. Indien de Deelnemer ingestemd heeft met direct marketing, worden het soort gegevens dat opgesomd staat in bepaling 3.3 ook verzameld, verwerkt en opgeslagen voor dat doel. Gegevens van reeds bestaande klanten worden vergeleken en bijgewerkt met de verstrekte gegevens van deze Aanbieding. 

5.5. Voor het doel van het uitvoeren van de Aanbieding, is de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op Artikel 6 (1) (b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De verwerking van uw Persoonlijke gegevens ten behoeve van e-mail marketing is gebaseerd op Artikel 6 (1) (a) AVG.

5.6. Geen van de persoonlijke gegevens van de Deelnemers zal ooit aan derde partijen doorgegeven worden noch tot hun beschikking gesteld worden voor gebruik zonder hun toestemming. Een uitzondering hierop vormen derde partijen, o.a. bureaus die opdracht gekregen hebben de vorderingen te controleren en de Aanbieding uit te voeren. Deze derde partijen nemen de AVG in acht en hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zoals schriftelijk overeengekomen met de Aanbieder en het feit dat ze overeenkomsten gesloten hebben over het verwerken van gegevens.

5.7. De persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden door de Aanbieder bewaard zo lang als nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen en voor juridische doeleinden, zoals aanspraken op garantie en aanspraken inzake uitgebreide garantie uiterlijk tot de verjaringstermijn voor vorderingen is verstreken .

5.8. Indien de Deelnemer ervoor gekozen heeft email marketing te ontvangen, kan de Deelnemer zijn toestemming voor e-mail marketing op ieder moment intrekken en zich laten uitschrijven voor de nieuwsbrief. De intrekking kan gedaan worden door te klikken op de link naar “Newsletter Subscription Management Centre”/Beheerscentrum Nieuwsbriefabonnement dat in iedere nieuwsbrief e-mail staat, via uw My Panasonic account of door contact op te nemen met de Aanbieder via data_protection@eu.panasonic.com

5.9. De Deelnemer heeft op ieder moment het recht op gratis informatie inzake de opgeslagen persoonlijke informatie van de Deelnemer, de oorsprong en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en indien van toepassing, het recht om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te verwijderen binnen het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen door een verzoek hiervoor te sturen naar data_protection@eu.panasonic.com

6. ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1. Door aanspraak te maken op de toilettas worden de Deelnemers geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

6.2. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de rechtmatigheid van alle aanspraken te controleren om zich te beschermen tegen frauduleuze, ongeldige of herhaalde aanspraken en tevens om zonder beperking van de Deelnemer te eisen dat hij bewijst dat hij het in aanmerking komende product niet teruggestuurd heeft binnen de termijn van 28 dagen vanaf de datum van levering . Kwade trouw of frauduleuze deelname of aanspraken die anderzijds deze algemene voorwaarden niet in acht nemen, worden ongeldig verklaard.

6.3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om op ieder moment, geheel naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden te wijzigen en om deze Aanbieding op ieder moment te wijzigen of in te trekken .

6.4 Om frauduleuze aanspraken te controleren behoudt de Aanbieder zich het recht voor om product retour zendingen dubbel te controleren bij de betreffende detailhandelaren met de ontvangen claims. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om afgifte te weigeren van een toilettas waarbij een vermoeden bestaan dan het om een valse of frauduleuze aanspraak gaat.

6.5 Op deze algemene voorwaarden is het recht van de Republiek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het internationale verbintenissenrecht, in het bijzonder het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Echter, onverminderd verplichte lokale wettelijke bepalingen van de Staat waarin uw gewone verblijfplaats of officiële kantoor is gevestigd, die prevaleren in geval van conflict met de Duitse wettelijke bepalingen. De rechtbank van Wiesbaden, Duitsland, is exclusief bevoegd om ieder geschil of aanspraak te regelen die voortkomt uit deze Aanbieding of hiermee in verband staat.

6.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig mocht zijn, dan blijft de geldigheid van de overige voorwaarden gehandhaafd.

Annex 1 – Producten die in aanmerking komen

ER-6CT01A303

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 of ER-CBN1-A301/311

ER-6CT02A303

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CBL1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CBL1-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CBN1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CBN1-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CKL1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CKL2-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CKL2-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CKN1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CKN1-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CKN2-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" zonder aanvullend product 

ER-CNT1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CNT1-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A301

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A311

Aankoop geldig als "In aanmerking komend Product" alleen in combinatie met ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311