Vælg farve
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: Køb Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

MULTISHAPE KAMPAGNE – Vilkår og betingelser

MULTISHAPE KAMPAGNE – Vilkår og betingelser
Registrer dit MULTISHAPE-produkt og få en toilettaske

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Kampagneperiode (købsperiode): 15. november 2023 - 31. marts 2024

Periode du kan gøre krav: 15. november 2023 - 15. april 2024

1. ARRANGØREN

1.1. MULTISHAPE toilettaske-kampagnen (i det følgende benævnt "Kampagnen") er sponsoreret af Panasonic Danmark Naverland 2, 9 sal, 2600 Glostrup som er en filial af Panasonic Marketing Europe GmbH , med registreret adresse Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland ("Arrangøren").

2. BETINGELSER

2.1. Kampagnen gælder for personer med bopæl i følgende EU-lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig (kun EU-regionen, herunder Korsika), Irland, Italien, Luxembourg, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Polen, Holland, Polen, Spanien, Sverige og Østrig. ("deltagende lande").

2.2. Deltageren skal være fyldt 18 år (“Deltageren”). Ansatte hos arrangøren, dennes datterselskaber, deres familier, agenter og andre parter, der er direkte involveret i denne kampagne, er ikke berettiget til at deltage. Kampagnen er kun åben for deltagere, der køber til deres eget brug, dvs. slutbrugere. Arrangøren forbeholder sig ret til at kontrollere deltagernes berettigelse og/eller udelukke deltagere efter eget skøn til enhver tid og uanset årsag. Forhandlere kan ikke indgive gøre krav på vegne af deres kunder. Registreringer og gøre krav fra forhandleren, dennes ansatte og deres familier er ikke tilladt.

2.3. For at deltage i kampagnen skal deltageren købe et MULTISHAPE-produkt, dvs. enten en hovedenhed, et startsæt eller en hovedenhed i kombination med et produkt ("kvalificerende produkter"), som beskrevet i afsnit 1, Køb hos en forhandler i et deltagende land i kampagneperioden og registrer de kvalificerende produkter via My Panasonic-deltagerkonto i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser give de oplysninger, der kræves i punkt 3. Bemærk, at et enkelt MULTISHAPE-produkttilbehør ikke kan betragtes som et kvalificerende produkt.

2.4. Alle kvalificerende produkter skal være nye og originale Panasonic-produkter. Køb af brugte, eller renoverede produkter samt produkter importeret fra lande uden for deltagerlandene, eller produkter, der er forfalskede eller på nogen måde krænker Panasonic-koncernens intellektuelle ejendomsrettigheder, er udelukket fra deltagelse i denne kampagne.

2.5 Den toilettaske, der tilbydes som en del af denne kampagne, kan ikke ombyttes eller overdrages, og der er ikke noget alternativ i form af kontanter eller kredit. Det er udtrykkeligt forbudt at gøre krav på toilettasken via forhandleren. Du kan ikke gøre krav på toilettasken to gange. Du kan kun gøre krav en gang pr. kvalificerende produkt. Toilettasken er kun tilgængelig, så længe lager haves.

2.6 Hvis du gør krav på toilettasken og den udgør en skattepligtig fordel, er det deltageren, der er skattepligtig.

3. GØR KRAV PÅ

3.1. Du skal blot oprette en My Panasonic-konto for at få toilettasken. Hvis du allerede har en My Panasonic-konto, skal du tilføje de kvalificerende produkter, du har købt, til din produktregistrering. Deltageren skal registrere det kvalificerende produkt online her, efter at et kvalificerende produkt er købt og i den periode du kan gøre krav. Deltageren skal også bekræfte sin deltagelse i kampagnen via linket i bekræftelsesmailen. Hvis du ikke bekræfter din deltagelse, deltager du ikke i kampagnen.

3.2. Gør krav vedrørende kvalificerende produkter, der er købt før eller efter kampagneperioden, vil blive betragtet som ugyldige.

3.3. For at gøre krav på toilettasken skal deltageren give følgende obligatoriske oplysninger på den landingsside, der er angivet i punkt 3.1:

1) Personlige oplysninger (titel, fulde navn, postadresse, bopælsland, e-mailadresse, telefonnummer)

2) Produktoplysninger (produktnavn, forhandlerkanal, butiksnavn, købsland, købsdato, uploadet faktura)

3.4 Når du har registreret dit kvalificerende produkt, modtager du en e-mail, der bekræfter din registrering. For at modtage din toilettaskee skal du bekræfte din deltagelse i kampagnen ved at klikke på bekræftelseslinket i e-mailen. Gør krav på en toilettaske er begrænset til en enkelt gang og kan ikke bruges i forbindelse med andre MULTISHAPE-kampagner.

3.5. Den periode, hvor du kan gøre krav, er tidsperioden. Anmodninger, der indgives før eller efter tidsperioden, vil ikke være berettigede til kampagnen. Deltageren skal sikre sig, at købsbeviset indeholder navnet på det købte produkt (modelnummer), butikkens navn og købsdatoen.

3.6. Arrangøren påtager sig intet ansvar for tekniske fejl eller skader af nogen art, hardware, software, servere, hjemmesider eller andre fejl eller skader af nogen art, i det omfang sådanne fejl eller skader forhindrer deltageren i at deltage i eller på anden måde deltage i kampagnen. Hvis det af tekniske årsager ikke er muligt at foretage online-registrering, kan vores supportteam kontaktes på Panasonic@promotion-support.com.

3.7. Anmodninger, der kommer pr. fax, telefon, e-mail eller med posten, vil ikke blive accepteret. Ulæselige, ufuldstændige eller ændrede anmodningsformularer eller spørgeskemaer vil blive betragtet som ugyldige, og det samme gælder anmodningsformularer, der ikke er udfyldt i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

3.8. Deltagerens krav vil blive vurderet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

4. INDLØSNINGSPROCEDURE

4.1 Toilettasken sendes til den adresse, der er registreret på My Panasonic-kontoen.

4.2. Hvis toilettasken ikke kan leveres, fordi deltageren har opgivet en ugyldig eller forkert adresse, er arrangøren ikke forpligtet til at foretage yderligere efterforskning.

4.3. Risikoen for forringelse og hændeligt tab af toilettasken overgår til deltageren ved afsendelsen.

4.4. Leveringen af toilettasken vil finde sted inden for en periode på højst 3 måneder fra det tidspunkt, hvor deltageren opfylder kravene i kampagnen.

4.5. Hvis arrangøren ikke er i stand til at overholde punkt 4.4 angivne leveringsdato af årsager, som han ikke er ansvarlig for (manglende tilgængelighed af toilettasken), skal han straks underrette deltageren herom og samtidig give deltageren meddelelse om den forventede nye leveringsdato. Et tilfælde af manglende tilgængelighed af toilettasken i denne forstand anses navnlig for at være, at arrangørens leverandør ikke leverer til tiden, hvis arrangøren har indgået en kongruent aftale, og hverken arrangøren eller dennes leverandør er skyldige, eller arrangøren ikke er forpligtet til at skaffe i det enkelte tilfælde. Der er også tale om manglende tilgængelighed af toilettasken i tilfælde af uforudsete omstændigheder som f.eks. force majeure.

5. PRIVATLIV OG DATABESKYTTELSE

5.1. Dataansvarlige er arrangøren, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Arrangøren vil overholde de lovbestemte bestemmelser i gældende lovgivning om databeskyttelse. Der gælder arrangørens privatlivspolitik, som kan findes på:

Panasonic meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

5.3. De indsamlede datatyper: For- og efternavn, postadresse, bopælsland og e-mailadresse, telefonnummer, det kvalificerende produkt, dato og sted for køb af det kvalificerende produkt.

5.4. Formålet med dataindsamling: Data indsamles, behandles og opbevares udelukkende med henblik på at gennemføre kampagnen eller til direkte markedsføring, forudsat at deltageren har givet sit samtykke hertil ved at oprette My Panasonic-kontoen. Hvis deltageren har givet samtykke til direkte markedsføring, vil de typer af data, der er anført i afsnit 3.3, også blive indsamlet, behandlet og opbevaret til dette formål. Dataene for allerede eksisterende kunder vil blive matchet og opdateret med de data, der leveres som en del af denne kampagne.

5.5. Med henblik på at gennemføre kampagnen er behandlingen af dine personlige oplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"). Behandlingen af dine personlige oplysninger med henblik på e-mailmarketing er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

5.6. Alle deltagerens personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter eller stillet til rådighed for dem til brug uden deltagerens samtykke. En undtagelse gælder for tredjeparter, herunder agenturer, som har fået til opgave at kontrollere reklamationer og gennemføre kampagnen, og som indsamler, opbevarer og bruger oplysningerne med henblik på gennemførelsen af kampagnen. Tredjeparterne overholder GDPR og har indført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som er blevet aftalt skriftligt med arrangøren, samt en databehandleraftale.

5.7. Deltagernes personlige oplysninger vil blive opbevaret af arrangøren så længe det er nødvendigt for at overholde lovkrav og til juridiske formål, såsom garantikrav og krav i forbindelse med udvidet garanti, længst indtil forældelsesfristen for kravene er udløbet.

5.8. Hvis deltageren har valgt at modtage e-mailmarkedsføring, kan han/hun til enhver tid trække sit samtykke til e-mailmarkedsføring tilbage og afmelde sig nyhedsbrevet. Tilbagekaldelsen kan ske ved at klikke på linket til "Newsletter Subscription Management Centre", der er inkluderet i hver nyhedsbrevs-e-mail, via din My Panasonic-konto eller ved at kontakte arrangøren på data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Deltageren har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om sine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt, hvis det er relevant, ret til at få disse oplysninger rettet, blokeret eller slettet inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser ved at sende sin anmodning til data_protection@eu.panasonic.com.

6. ALMINDELIGE BETINGELSER

6.1. Ved at gøre krav på toilettasken anses deltagerne for at have læst og accepteret disse vilkår og betingelser.

6.2. Arrangøren forbeholder sig ret til at kontrollere gyldigheden af alle krav for at beskytte mod svigagtige, ugyldige eller gentagne krav, herunder, men ikke begrænset til, at kræve at deltageren skal bevise, at han/hun ikke har returneret det kvalificerende produkt inden for en periode på 28 dage fra leveringsdatoen. Indsendelser i ond tro eller svigagtige indsendelser eller krav, der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, vil blive erklæret ugyldige.

6.3. Arrangøren forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid og til at ændre eller tilbagetrække denne kampagne til enhver tid.

6.4 For at overvåge svigagtige krav forbeholder arrangøren sig ret til at kontrollere returnerede produkter i forhold til de krav, der er modtaget hos de relevante forhandlere. Arrangøren forbeholder sig ret til at nægte at udlevere en toilettaske, hvis der er mistanke om, at der er fremsat en falsk eller svigagtig anmeldelse.

6.5 Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af internationale lovvalgsregler, især FN's konvention om internationale købsaftaler. Dog forbliver obligatoriske lokale lovbestemmelser i den stat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit registrerede kontor, uberørte og har forrang i tilfælde af en konflikt med tysk lov. Den eksklusive jurisdiktion for bilæggelse af tvister eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kampagne, er Wiesbaden, Tyskland.

6.6. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser skulle være ugyldig, påvirker det ikke gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser.

Bilag 1 - Kvalificerede produkter

ER-6CT01A303

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-6CT02A303

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CBL1-A301

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CBL1-A311

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CBN1-A301

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CBN1-A311

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CKL1-A301

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CKL2-A301

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CKL2-A311

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CKN1-A301

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CKN1-A311

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CKN2-A301

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

ER-CNT1-A301

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CNT1-A311

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A301

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A311

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A301

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A311

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A301

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A311

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A301

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A311

Købet er kun gyldigt som "kvalificerende produkt" i kombination med ER-CBL1-A301/A311 eller ER-CBN1-A301/311

XSHAPE PACK 1 EFSD

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

XSHAPE PACK 1 IT

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt

XSHAPE PACK 1 CEEG

Købet er gyldigt som "kvalificerende produkt" uden yderligere produkt