Lumix GH5M2 Early Bird Kampaania – Kampaania reeglid ja tingimused

Lumix GH5M2 Early Bird Kampaania – Kampaania reeglid ja tingimused

Vastake küsitlusele ja saage objektiiv ja aku tasuta

E-post: Panasonic@promotion-support.com

Early Bird Kampaania periood: 25. mai 2021 - 31. august 2021

Taotluse esitamise periood: 1. juuli 2021 - 15. septembrist 2021

1. KAMPAANIA KORRALDAJA

1.1. LUMIX GH5M2 Early Bird Kampaania (edaspidi „Kampaania") korraldajaks on Panasonic Marketing Europe GmbH, registreeritud asukohaga Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Saksamaa (edaspidi „Korraldaja“).

2. KEHTIVUSALA

2.1. Kampaaniatingimused kehtivad järgmiste riikide elanikele: Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Prantsuse ülemerepiirkonnad [ainult euroala], Monaco, Belgia, Luksemburg, Itaalia, Šveits, Holland, Hispaania, Portugal, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Sloveenia, Horvaatia, Eesti, Leedu, Rootsi, Taani, Norra, Soome, Suurbritannia ja Iirimaa, Bosnia ja Hercegovina, Albaania, Läti, Kreeka („Osalevad riigid”).

2.2. Kampaanias osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased („Osaleja”).

2.3. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma ühe järgmistest LUMIX GH5M2 toodetest: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME („Kampaaniatooted”) volitatud jaemüüjalt Osalevas riigis ajavahemikul 25. maist 2021 kuni 31. august 2021 (“Early Bird Kampaania periood”) ja vastama küsitlusele, mis neile edastatakse taotlusprotseduuri ajal ja edastama punktis 4 nimetatud teabe.

2.4. Kõik Kampaaniatooted peavad olema firma Panasonic uued originaaltooted. Kasutatud, parandatud või ümberehitatud toodete ja Osalevatesse riikidesse imporditud toodete ning võltsitud või Panasonic kontserni intellektuaalomandi õigusi rikkuvate toodete ostmine ei vasta antud Kampaania tingimustele.

3. KINGITUS

3.1. Kampaanias osalemise eest antakse järgmine kingitus: H-H025 25mm F1.7 objektiiv ja tasuta aku DMW-BLK22 („Kingitus”).

3.2. Antud kampaania raames pakutav kingitus ei ole vahetatav ega ülekantav ja puudub võimalus selle vahetamiseks sularaha või krediidi vastu.

3.3. Kampaania on kehtiv üksnes Kingituse laovarude ammendumiseni.

3.4. Ettenägematute asjaolude korral jätab Korraldaja endale õiguse sama või suurema väärtusega alternatiivse Kingituse pakkumiseks ilma ette teatamata.

4. TAOTLUSPROTSEDUUR

4.1. Kingituse saamiseks peab Osaleja pärast Kampaaniatoote ostmist registreerima oma taotluse veebis ja osalema registreerimise avalehel lingitud küsitluses siin https://www.panasonic.com/ee/consumer/kaamerad/digitaal-kaamera-oppima/digitaal-kaamera/early-bird-lumix-gh5m2-promotion.html. Kingituse saamiseks peab Osaleja küsitluse täielikult täitma ja ära saatma.

4.2. Enne või pärast Early Bird Kampaania perioodi ostetud Kampaaniatoodetega seotud taotlusi loetakse kehtetuks.

4.3. Kingituse taotlemisel peab Osaleja selle saamiseks registreeruma, edastades punktis 4.1 mainitud avalehel järgmise kohustusliku teabe:

1) Kust Kampaaniatoode osteti?

2) Ostukuupäev

3) Kampaaniatoote seerianumber (leiate selle toote põhjalt või tootekarbi küljelt)

4) Üleslaaditud seerianumbri ja vöötkoodi skaneeritud koopia/foto

5) Üleslaaditud arve/ostutšeki skaneeritud koopia/foto (kogu ostutšeki koopia (mitte sissemaksekviitung või ettetellimise kviitung).

4.4. Taotluse esitamise ajavahemik on 1. juulist 2021 kuni 15. septembrist 2021 („Taotluse esitamise periood”). Pärast Taotluse esitamise perioodi esitatud taotlusi ei arvestata. Osaleja peaks veenduma, et ostutšekk sisaldab ostetud toote nime (mudeli numbrit), tasutud hinda, kaupluse nime ja ostukuupäeva.

4.5. Korraldaja ei vastuta tehnilise, riist-, tarkvara, serveri, veebisaidi ega muude mistahes rikete ega kahjustuste eest, kuivõrd see takistab Osalejal Kampaaniale registreeriumist või muul viisil Kampaanias osalemisel.

4.6. Faksi, telefoni, e-posti või kirja teel esitatud taotlusi ei aktsepteerita. Lubamatud, mittetäielikud või muudetud taotluse vormid või küsitlused loetakse kehtetuks, samuti ka taotluse vormid, mis ei ole täidetud kooskõlas käesolevate tingimustega.

4.7. Pärast elektroonilise registreerimise teostamist saadetakse Osalejatele automaatne e-kiri, mis kinnitab nende taotluse kättesaamist ja taotlusprotseduuri järgmisi samme. Osaleja taotlust kontrollitakse vastavalt käesolevatele tingimustele. Taotlused ei kehti nendele Kampaaniatoodetele, mis on tagastatud jaemüüjale ning juhul, kui Osaleja vahetab Kampaanitoote välja või saab täieliku tagasimakse. Sellisel juhul on Korraldajal õigus kõigi tarnitud Kingituste tagasinõudmiseks.

4.8. Korraldaja ei menetle taotlust, kui Osaleja ei ole esitanud kehtivat ostutšekki, toote seerianumbrit või seerianumbri ja vöötkoodi koopiat.

5. VÄLJASTAMINE

5.1 Kingitus saadetakse aadressile, mille Osaleja esitas taotluse registreerimisel.

5.2. Kui Kingitust ei ole võimalik Osalejale tarnida tema poolt edastatud vale või ebatäieliku aadressi tõttu, ei ole Korraldaja kohustatud täiendavate päringute tegemiseks.

5.3. Kingituse kahjustuste ja juhusliku kaotamise risk läheb Osalejale üle selle lähetamise hetkel.

5.4. Kingituse saadetakse Osalejale 2 kuu jooksul pärast Taotluse esitamise perioodi lõppu.

5.5. Väljaspool Taotluse esitamise perioodi esitatud taotlusi ei aktsepteerita.

5.6. Juhul, kui Korraldajal ei ole võimalik peatükis 5.4 nimetatud tarnekuupäevast kinni pidada põhjustel, mis on temast sõltumatud (Kingitus ei ole saadaval), teavitab Korraldaja sellest viivitamata Osalejat, informeerides teda ühtlasi uue tarnekuupäeva koha. Kingituse puudumise juhtumit peetakse antud juhul eelkõige Korraldaja tarnija suutmatuseks tagada õigeaegne tarne, kui Korraldaja on sõlminud ühtse lepingu, ei ole ei Korraldaja ega tema tarnija süüdi ning Korraldaja ei ole kohustatud antud üksikjuhul hanget teostama. Kingituse saadavuse puudumist peetakse ettenägematuks asjaoluks samaväärselt mistahes muu vääramatu jõu tagajärjel tekkinud juhtumiga.

6. PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ANDMEKAITSE

6.1. Vastutav isikuandmete töötleja on Korraldaja, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, SAKSAMAA; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Korraldaja järgib kohaldatava andmekaitseseaduse sätteid. Kohaldatakse Korraldaja privaatsuspoliitikat, mille leiate aadressilt: https://www.panasonic.com/ee/privaatsustingimused.html

6.3. Kogutakse järgmisi andmeid: viisakusväljend, ees- ja perekonnanimi, postiaadress, elukohariik ja e-posti aadress, vastus küsitlusele, Kampaanitoote ostukuupäev ja -koht.

6.4. Isikuandmete kogumise eesmärgid: Andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse ainult Kampaania korraldamise eesmärgil ja juhul, kui Osaleja on selleks nõusoleku andnud. Kui Osaleja nõustus Panasonic tooteteabe ja eripakkumiste saamisega, siis kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse eespool loetletud andmeid ka sellel eesmärgil. Juba olemasolevate klientide andmeid võrreldakse ja värskendatakse selle Kampaania käigus esitatud andmetega.

6.5. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 (1) (b) ja artikli 17 (3) (e) ning 18/2018 Coll. Andmekaitseseadusega (seoses Osaleja vabatahtliku osalemisega), käesolevate tingimusega ja Korraldaja õigustatud huvidega.

6.6. Osaleja mistahes isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ega anta neile kasutamiseks ilma Osaleja nõusolekuta. Erand tehakse kolmandatele isikutele, kellel on ülesanne Kampaania läbiviimiseks ja kes koguvad, salvestavad ja kasutavad andmeid Kampaania läbiviimise eesmärgil. Kolmandad isikud järgivad isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid ja kohaldavad Korraldajaga kokku lepitud vajalikke turvameetmeid.

6.6. Osalejate isikuandmed kustutatakse pärast Kampaania lõppemist, välja arvatud juhul, kui antud isikuandmed on vajalikud Panasonic tooteteabe ja eripakkumiste edastamiseks. Korraldaja arhiveerib neid ainult õiguskaitse eesmärgil, mitte kauem kuni nõuete aegumistähtaja möödumiseni.

6.7. Osaleja võib esitada Korraldajale kampaanias osalemisest loobumise avalduse igal ajal ja esitada vastuväiteid Osaleja vastavate isikuandmete kasutamise vastu Kampaanias. Osalemise tühistamine tuleb adresseerida Korraldajale või Osaleja elukohariigi Panasonic ettevõttele - Panasonic Marketing Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołoska 9, 02-583 Warszawa, Poola.

6.8. Osalejal on alati õigus saada tasuta teavet Osaleja kohta kogutud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus andmete parandamiseks, blokeerimiseks või kustutamiseks kohaldatavate õigusnormide raames.

7. ÜLDTINGIMUSED

7.1. Kingituse taotlemisega kinnitab Osaleja, et ta on käesolevad tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud.

7.2. Korraldaja jätab endale õiguse kõigi taotluste korrektsuse kontrollimiseks, et kaitsta end petturlike, kehtetute või korduvate taotluste eest, sealhulgas nõuda, ilma piiranguteta, tõendamist, et Osaleja ei ole tagastanud Kampaaniatoodet 28 päeva jooksul alates tarnekuupäevast. Taotlused, mis on seotud tagastatud Kampaaniatoodetega, halvas usus või pettusega tehtud kanded või taotlused, mis ei vasta antud tingimustele muul põhjusel, tühistatakse.

7.3. Korraldaja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi muuta oma äranägemise kohaselt seadusega lubatud ulatuses, teavitades sellest Kampaanias Osalejaid veebisaidile postitatud asjakohase teatega.

7.4. Iga ostetud Kampaaniatootega seoses saab esitada ainult ühe taotluse.

7.5 Petturlike taotluste jälgimiseks jätab Korraldaja endale õiguse võrrelda toodete tagastamist asjaomaste volitatud jaemüüjatele saadud Kingituste taotlustega. Korraldaja kontrollib mistahes Kampaaniaga seotud võimalikke petturlikke tegevusi. Korraldaja jätab endale õiguse viivitada kingituse väljastamisega (või astuda samme tagastamise nõudmiseks, kui see on juba tarnitud), kui tekib kahtlus, et on esitatud vale või petturlik taotlus.

7.6. Antud tingimustele kohaldatakse Eesti seadusi, välja arvatud rahvusvaheline konfliktiõigus, eelkõige ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta. Antud Kampaaniast tulenevate või sellega seotud vaidluste või nõuete lahendamisel on ainupädevad Eesti Vabariigi kohtud.

7.7. Osalejatel võib tekkida kohustus Kingitusega seotud maksude tasumiseks. Kingitusega seotud maksude tasumise kohustuse eest on vastutav Osaleja, mitte Korraldaja.

7.8. Kui mõni käesolevate tingimuste punkt on kehtetu, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust.