Lumix GH6 varajase linnu kampaania – Kampaania tingimused

Lumix GH6 varajase linnu kampaania – Kampaania tingimused

Registreeri oma LUMIX GH6 toode ja saa tasuta Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaart ja 1-aastane garantii pikendus

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Kampaania ajavahemik: 22. veebruar 2022 – 30. aprill 2022

Kingituse taotlemise ajavahemik: 15. märts 2022 – 31. mai 2022

1. KORRALDAJA

1.1 Lumix GH6 varajase linnu kampaania (edaspidi „kampaania“) läbiviija on [https://www.panasonic.com/ee/consumer/kaamerad/digitaal-kaamera-oppima/artiklid/lumix-gh6-early-bird-promotion.html] Panasonic Marketing Europe GmbH filiaalina, mis on registreeritud aadressiga Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Saksamaa („korraldaja“).

2. TINGIMUSTELE VASTAMINE

2.1. Kampaaniast võivad osa võtta järgmiste riikide elanikud:  Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Belgia, Itaalia, Šveits, Holland, Hispaania, Portugal, Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Rootsi, Taani, Norra, Soome, Ühendkuningriik, Iirimaa („osalevad riigid“).

2.2. Osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased („osaleja“).

2.3. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma ühe järgnevatest LUMIX GH6 toodetest: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE („kvalifitseeruvad tooted“) osaleva riigi volitatud jaemüüjalt ajavahemikul 22. veebruarist 2022 kuni 30. aprillini 2022 („kampaania ajavahemik“) ja registreerima kvalifitseeruvad tooted volitatud jaemüüja kaupluses, esitades 4. punktis nõutud teabe.

2.4. Kõik kvalifitseeruvad tooted peavad olema uued ja ehtsad Panasonicu tooted. Kampaania alla ei kvalifitseeru kasutatud tooted, parandatud või ümbertöödeldud tooted ning väljastpoolt osalevaid riike imporditud tooted, võltsitud tooted või tooted, mis rikuvad mingil viisil Panasonicu kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalomandi õigusi.

3. KINGITUSED

3.1. Kampaanias osalemise eest saab kingiks  Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaardi ja vastava kvalifitseeruva toote 1-aastase garantii pikenduse(„kingitused“).

3.2. Käesoleva kampaania raames pakutavad kingitused ei ole vahetatavad ja muudetavad ning nende asemel ei pakuta sularaha või krediiti.

3.3. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaardi pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub.

3.4. Ettenägematute asjaolude korral jätab korraldaja endale õiguse etteteatamata pakkuda sama või suurema väärtusega alternatiivne kingitus.    

4. KINGITUSE TAOTLUSE KÄSITLEMINE

4.1. Kingituste taotlemiseks registreerige kvalifitseeruv toode pärast ostmist taotluse esitamise ajavahemikul volitatud jaemüüja kaupluses.

4.2. Enne või pärast kampaania ajavahemikku ostetud kvalifitseeruvate toodetega seotud taotlused loetakse kehtetuks.

4.3. Kingituste taotlemiseks peab osaleja esitama järgmised kohustuslikud andmed:

1) Kvalifitseeritud toote ostmise koht.

2) Ostu kuupäev.

3) Kvalifitseeruva toote seerianumber (selle leiate toote aluselt või toote karbi küljelt).

4) skaneeritud arve/ostukviitung või selle foto (täieliku ostukviitungi koopia (mitte sissemaksukviitungi või ettetellimiskviitungi koopia)).

5) Teie aadress, kuhu Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaart saata.

4.4 Kui olete registreerunud, saate volitatud jaemüüjalt garantii pikendamise tunnistuse. Kui ostate komplekti (kaamera korpus ja komplekti objektiiv) DC-GH6LE, DC-GH6ME, siis registreerige oma komplekt (mis sisaldab korpust ja objektiivi) koos kui DC-GH6LE, DC-GH6ME, mitte kahe eraldi registreerimisena (nt ainult korpus ja ainult objektiiv). Eraldi registreerimisi ei aktsepteerita.

4.5. Pärast registreerimist saate 80 päeva jooksul Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria kaardi. Veenduge, et olete Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria kaardi saatmiseks esitanud õige aadressi.

4.5. Taotluse esitamise ajavahemik on 15. märtsist 2022 kuni 31. maini 2022 („taotluse esitamise ajavahemik“). Pärast taotluse esitamise ajavahemikku esitatud taotlused ei osale kampaanias.

4.6. Korraldaja ei vastuta tehniliste, riistvara, tarkvara, serveri, veebisaidi ega muude mis tahes rikete või kahjustuste eest, mis takistavad osalejal mingil viisil kampaaniast osa võtta.

4.8. Osaleja taotlust kontrollitakse vastavalt käesolevatele tingimustele. Taotlused ei kehti kvalifitseeruvate toodete puhul, mis tagastatakse jaemüüjale ja mis vahetatakse osaleja poolt välja või mille eest makstakse raha tagasi. Sellisel juhul on korraldajal õigus nõuda mis tahes antud kingitust tagasi.

4.9. Korraldaja ei menetle taotlust, kui osaleja ei esita ostutšeki kehtivat koopiat, toote seerianumbrit ning seerianumbri ja vöötkoodi pilti.

5. KINGITUSE LUNASTAMISE PROTSESS

5.1 Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaart saadetakse aadressile, mille osaleja on volitatud jaemüüjale esitanud.

5.2. Kui Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaartiei saa kohale toimetada, kuna osaleja on esitanud vigase või ebaõige aadressi, ei ole korraldaja kohustatud seda täiendavalt täpsustama.

5.3. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaardi kahjustumise ja juhusliku kadumise risk läheb selle saatmisel üle osalejale.

5.4. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaardi saab kätte 80 päeva jooksul pärast taotluse esitamise ajavahemiku lõppemist.

5.5. Kui korraldaja ei suuda punktis 5.4 nimetatud tarnekuupäevast kinni pidada korraldajast olenemata põhjustel (Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria kaardi puudumine), teavitab korraldaja sellest viivitamatult osalejat ja teatab samal ajal uue eeldatava tarnekuupäeva. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaardi puudumise juhtumiks loetakse täpsemalt öeldes seda, et korraldaja tarnija ei ole toodet õigeaegselt tarninud ja korraldaja on sõlminud kongruentse tehingu, mille puhul pole ei korraldaja ega tarnija süüdi ning korraldaja pole kohustatud konkreetsel juhul toodet hankima. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD seeria 128GB kaardi  puudumise juhtumiks loetakse ka ettenägematud asjaolud, näiteks vääramatu jõud.

6. PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE

6.1. 16. Vastutav andmete haldaja on korraldaja Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, SAKSAMAA; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Korraldaja järgib kehtivate seaduste andmekaitset käsitlevaid sätteid. Kohaldatakse korraldaja privaatsuspoliitikat, mida saab lugeda aadressil:

[https://www.panasonic.com/ee/privaatsustingimused.html]

6,3. Kogutavate andmete tüübid: Tiitel, ees- ja perekonnanimi, postiaadress, elukohariik ja e-posti aadress, küsitluse vastus, kuupäev, kvalifitseeruv toode, kvalifitseeruva toote ostukuupäev ja -koht.

6.4. Andmete kogumise eesmärk:  Andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse ainult kampaania läbiviimiseks või otseturunduseks, kui osaleja on andnud selleks oma nõusoleku. Kui osaleja on andnud otseturunduse nõusoleku, kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse eespool loetletud andmetüüpe ka sellel eesmärgil. Olemasolevate klientide andmeid võrreldakse ja värskendatakse käesoleva kampaania raames esitatud andmetega.

6.5. Andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktidel a ja b.

6.6. Osaleja isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ega tehta neile kasutamiseks kättesaadavaks ilma osaleja nõusolekuta. Erandiks on kolmandad isikud, muu hulgas agentuurid, kes on tellitud kampaaniat läbi viima ning kes koguvad, salvestavad ja kasutavad andmeid kampaania läbiviimiseks. Kolmandad osapooled järgivad isikuandmete kaitse üldmäärust ning neil on kasutusel vajalikud turvameetmed, mis on korraldajaga kirjalikult kokku lepitud ja mille kohta on sõlmitud andmetöötluslepingud.

6.7. Korraldaja säilitab osalejate isikuandmeid nii kaua, kui õiguslike nõuete täitmiseks ja õiguslikel eesmärkidel on vajalik, näiteks garantiinõuete ja pikendatud tähtajaga garantiiga seotud nõuete puhul maksimaalselt kuni nõude aegumistähtajani.

6.8. Osaleja võib igal ajal taotleda korraldajalt oma isikuandmete otseturunduse eesmärgil kasutamise tühistamist ja mitte nõustuda osaleja vastavate isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil. Selline taotlus tuleb esitada korraldajale või Panasonicu filiaalile osaleja elukoha riigis.

6.9. Osalejal on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu, saaja ja andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajadusel on tal õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele, saates oma taotluse aadressile data_protection@eu.panasonic.com.

7. ÜLDTINGIMUSED

7.1. Kingituse taotlemine toimub eeldusel, et osaleja on käesolevad tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud.

7.2. Korraldaja jätab endale õiguse kontrollida kõikide taotluste tingimustele vastamist, et välistada pettusi, kehtetuid või korduvaid nõudeid, ja sealhulgas piiranguteta nõuda osalejalt 28 päeva jooksul kinnitust, et ta ei tagastanud kvalifitseeruvat toodet 28 päeva jooksul alates kingituse üleandmise kuupäevast.  Kingituse taotlused tagastatud kvalifitseeruvate toodete puhul, pahausksed või võltsitud taotlused või tingimustele mittevastavad taotlused tühistatakse.

7.3. Korraldaja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta ning kampaaniat igal ajal muuta või tagasi võtta.

7.4. Ostetud kvalifitseeruva toote kohta saab esitada ainult ühe taotluse.

7.5 Petmiskavatsustega taotluste jälgimiseks jätab korraldaja endale õiguse kontrollida toodete tagastusi asjaomaste volitatud jaemüüjate juures, et võrrelda neid saadud kingituste taotlustega. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda kingituse väljastamisest (või rakendada meetmeid, et antud kingitus tagasi nõuda), kui kahtlustatakse, et esitatud on vale või petmiskavatsusega taotlus.

7.6. Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Saksamaa Vabariigi õigust, v.a rahvusvaheline konfliktiõigus, eelkõige ÜRO konventsiooni rahvusvaheliste kauba ostu-müügi lepingute kohta.  Wiesbadeni (Saksamaa) kohtud on ainupädevad lahendama kõik käesolevast kampaaniast tulenevad või sellega seoses tekkivad vaidlused või nõuded.

7.7. Kui mõni käesolevate tingimuste punkt on kehtetu, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust.