KAMPAANIA TINGIMUSED „5-aastane garantii - Lumix 2018”

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi "Tingimused") määratlevad kampaania „5-aastane garantii - Lumix 2018”(edaspidi „Kampaania”) korraldamise tingimused.

1.2. Kampaania korraldajaks on Panasonic Marketing Europe GmbH (Osaühing) Oddział w Polsce (Poola Filiaal), asukohaga ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, VAT-ID 107-00-16-099, mis on kantud ettevõtjate registrisse Varssavi Ringkonnakohtu XIII Riikliku Kohturegistri Majandusosakonna / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/ poolt numbri all KRS 0000352843, GIOŚ nr E0012180WZBW (edaspidi „Korraldaja”).

1.3. Kampaania volitatud koordinaatoriks, kes vastutab Korraldaja poolt tellitud ülesannete täitmise eest tema nimel ja tema huvides, on osaühing „MAVIL” Sp. z o. o., asukohaga ul. Czechowicka 25, Varssavi,  mis on kantud ettevõtjate registrisse Varssavi Ringkonnakohtu XIII Riikliku Kohturegistri Majandusosakonna / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/ poolt numbri all KRS 0000519261, VAT-ID: PL 1132878645 (edaspidi „Koordinaator”).

1.4. Kampaania korraldatakse kogu Poola, Leedu ja Eesti Vabariigi territooriumil (edaspidi „Territoorium”).

1.5. Kampaania hõlmab aparaate PANASONIC Lumix, edaspidi „Tooted”. Kampaaniaga hõlmatud toodete mudelite täielik nimekiri kujutab endast antud Tingimuste Lisa nr 1.

1.6. Kampaania kujutab endast preemiaga müüki, kusjuures preemiaks on garantii pikendamine Toodetele.

1.7. Kampaania kestab alates 12.04.2018 a. kuni 14.05.2018 a. (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania periood”). Sooduskampaanias võib osaleda Kasutajatingimustes määratletud tingimustel.

1.8. Kampaanias osalemiseks tuleb Kampaania perioodi kestel osta Tooteid, mis annavad õiguse Kampaanias osalemiseks.

1.9. Kampaaniaga hõlmatud Toodeteks on üksnes uued toodete eksemplarid, mis on ostetud volitatud jaemüügipunktist või veebikauplusest, mis tegeleb jaemüügiga Territooriumi piires. Sooduskampaanias osalemiseks ei anna õigust sellise eksemplari ostmine, mida ei ole turule viidud Territooriumil, vaid ostetud välismaal (nt interneti teel) või ostetud ettevõtlusega mitte tegeleva füüsilise isiku käest (nt veebioksjonil). Volitatud jaemüügiga tegelevate kaupluste nimekiri on käesolevate Tingimuste Lisaks nr 2.
 

2. KAMPAANIAS OSALEJAD

Kampaanias võivad osaleda nii täiskasvanud füüsilised isikud, kes on ostnud Tooteid ettevõtlusega mitte seotud eesmärkidel, ehk tarbijad Poola Vabariigi Tsiviilseadustiku  art. 22¹ mõistes, kui ka ettevõtjad. 

3. KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED

3.1. Kampaanias osalemiseks tuleb täita kõik järgmised tingimused:

a) Kampaania perioodil tuleb osta ühest Territooriumil paiknevast ja Lisas nr 2 nimetatud kauplustest vähemalt üks uus Toode ja hoida alles ostutõend, millele on märgitud Toote mudel ja ostukuupäev; ning
b) ajavahemikul alates 09.04.2018. a. kuni 15.06.2018.a. (kaasa arvatud) registreerida Toode veebilehel: https://lumix5yw.com/en/start/  (edaspidi „Kampaania leht”), kusjuures üks Osaleja ei või registreerida rohkem kui  3 (sõnadega: kolm)  Kampaania perioodil ostetud Toodet.

Isikut, kes täidab eelpool kirjeldatud Kampaanias osalemise tingimusi, nimetatakse edaspidi: "Osalejaks" ja koos  "Osalejateks".

3.2. Kampaanias osaleja, kes registreerib ostetud Toote kooskõlas punktiga 3.1 „b”:

a) sisestab järgmised isikuandmed:
  - ees- ja perekonnanimi,
  - e-posti aadressi,
b) sisestab ja kinnitab sisse logimiseks vajaliku parooli Kampaania lehel;
c) võib nõustuda (valikuliselt) oma isikuandmete töötlemisega Korraldaja turundusotstarbelistel eesmärkidel ja ka äriteabe saamisega elektrooniliste sidevahenditega, eelkõige e-posti teel;
d) sisestab järgmised registreeritava Toote andmed:
   - seerianumber,
   - Toote mudel,
   - Toote ostutõendi numbri,
   - Toote ostukuupäeva perioodil, mida on mainitud punktis 1.7,
   - kaupluse nimi, kust Toode osteti;
e) lisab Toote ostutõendi skaneeritud koopia või foto.

3.3. Kampaanias osaleja isikuandmetel, mis puudutab e-posti aadressi ja mobiiltelefoni numbrit ning ka Toote seerianumbrit puudutavatel andmetel on unikaalne iseloom. Osaleja järgmine registreerimine sama e-posti aadressi, mobiiltelefoni numbri või sama Toote seerianumbri registreerimine ei ole võimalik.

3.4. Kampaanias osalejale, kes on registreerinud Toote kooskõlas punktiga 3.2., saadetakse registreerimisel märgitud e-posti aadressile e-posti sõnum registreerimise kinnitamise palvega. Kampaanias osaleja peab kinnitama registreerimist 72 tunni jooksul alates kinnitamise palvet sisaldava e-posti sõnumi saatmisest Koordinaatori poolt, selleks tuleb tal minna sõnumis antud lingiga Kampaania lehe all-lehele. Selle tähtaja ületamise korral loetakse registreerimine tühistatuks.

3.5. Nõuetekohane registreerimine vastavalt eelpool kirjeldatud punktidele võimaldab Kampaania lehele sisse logimist Kasutaja poolt seadistatud parooli abil Kasutaja e-posti aadressi kasutamisega kasutajanimena (login).

3.6. Võimalik on ka tulevase Kampaanias osaleja registreerimine Kampaania lehel Toodet registreerimata. Sellisel juhul peaks Kampaanias osaleja tegema punktis 3.2 tähed „a” - „c” sätestatud toimingud ning punkte 3.3., 3.4. - 3.5. kohaldatakse sealjuures vastavalt.

3.7. Juhul, kui tulevane Kampaanis osaleja registreerus vastavalt punktile 3.6. ja registreerib hiljem ostetud Kampaania Toote, peaks ta sisse logima Kampaania lehel ning seejärel registreerima Toote, sisestades andmed, mida mainitakse punktis 3.2. „d”. Sellisel juhul kohaldatakse punkti 3.3. vastavalt.

3.8. Kampaanias osaleja võib registreerida rohkem kui ühe ostetud Toote, ent mitte rohkem kui 3 (sõnadega: kolm ) Kampaania perioodil ostetud Toodet, tingimusel, et kõikide registreeritud Toodete puhul on täidetud tingimus, mis on sätestatud punktis 3.1.„a”. Juhul, kui järgmise Toote registreerimine ei toimu Kampaanias osaleja esimese registreerimise ajal, peab Osaleja logima sisse Kampaania lehel ja registreerima seejärel järgmise Toote, sisestades punktis 3.2. „d” toodud andmed.  Sellisel juhul kohaldatakse punkti 3.3. vastavalt.

3.9. Pärast Toote registreerimist võib Korraldaja või Koordinaatori esindaja pöörduda iga Kampaanias osaleja poole, kes on Toote registreerinud, paludes saata Toote ostutõendi skaneeritud koopia või esitada, sõltuvalt Korraldaja või Koordinaatori valikust, ostutõendi originaaldokumendi või notari poolt originaalile vastavuse kinnitusega ostutõendi koopia, millel on märgitud ära ostetud Toote mudel ja ostukuupäev.

3.10. Juhul, kui Kampaanias osaleja ei esita vastavat ostutõendit kooskõlas punktis 3.9. sätestatud tingimustega 24 tunni jooksul alates palve saatmisest Korraldaja või Koordinaatori poolt, kaotab Kampaanias osaleja kõik Toote registreerimisega seotud õigused. Need õigused kaotab Kampaanias osaleja ka juhul, kui puudub võimalus temaga kontakti võtmiseks, kui on enne proovitud võtta temaga ühendust vähemasti 2 (kaks) korda 72-tunniste vahedega, kasutades selleks registreerimise käigus edastatud ning Korraldaja või Koordinaatori poolt valitud kontaktandmeid.


4. GARANTIIAJA PIKENDAMINE

4.1. Kampaanias osalejad, kes on registreerinud Toote nõuetekohaselt vastavalt punkti 3 tingimustele, võivad saada registreeritud Toote kvaliteedigarantii pikendust järgnevaks 3 aastaks alates Toote ostuga saadud garantii lõppemise tähtajast. 

4.2. Korraldajal on õigus kontrollida, kas kõik punktis 3.1. sätestatud tingimused on täidetud. Kontrolli teostatakse vastavalt punktile 3.9. 

4.3. Pärast Toote registreerimise rahuldavat kontrollimist saadab Korraldja Osalejale Osaleja poolt edastatud e-posti adressil pikendatud garantii sertifikaadi PDF failina.

4.4. Kui Kampaanias osaleja registreeris rohkem kui ühe Toote, saab Osaleja igale Tootele eraldi sertifikaadi.

4.5. Pikendatud garantiid ei ole võimalik välja vahetada sularaha või muu autasu vastu.


5. REKLAMATSIOONIMENETLUS

5.1. Kõik Kamapaania läbiviimist puudutavad reklamatsioonid tuleb edastada kirjalikult tähtajaga kuni 31.07.2018.a. Reklamatsiooni esitamise tähtpäevast kinni pidamise üle otsustab postitempli kuupäev.

5.2. Kirjalik reklamatsioon peab sisaldama: Osaleja ees- ja perekonnanime, täpset aadressi ning reklamatsiooni täpset kirjeldust ja põhjust.

5.3. Reklamatsioonid tuleb saata tähitud kirjaga Koordinaatori aadressil: MAVIL Sp. z o. o., ul. Czechowicka 25, 04-218 Warszawa, lisades ümbrikule märke „Reklamacja - 5 lat gwarancji – Lumix G 2018”.

5.4. Reklamatsioonid vaadatakse läbi 14 tööpäeva jooksul alates nende kättesaamisest. Reklamatsioonimenetluse tulemusest teavitatakse reklamatsiooni esitajat kirjalikult reklamatsioonis esitatud aadressil.

5.5. Kampaanias osalejal on õigus nõuete rahuldamata jätmise korral asja lahendamiseks üldkohtutes. Reklamatsiooni esitamine ei ole õiguskaitse kasutamise aluseks, sealhulgas hüvituse saamiseks kohtumenetluse teel.
 

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Korraldaja ja Koordinaator ei kanna vastutust juhul, kui puudub võimalus Kampaanias osalejaga kontakteerumiseks Korraldajast või Koordinaatorist sõltumatutel põhjustel, eelkõige juhul, kui Osaleja ei kasuta enam registreerimisel märgitud e-posti aadressi või ka internetiteenuse osutajate poolt tekitatud põhjustel.

6.2. Korraldaja ja Koordinaator ei kanna vastutust õigusaktide rikkumise või kolmandate isikute (sealhulgas e-kirjade adressaatide) õiguste rikkumise eest, kui selliseks rikkumiseks on Osaleja poolt e-kirja saatmine Osaleja poolt märgitud e-posti aadressil.

6.3. Punktis 6.1 i 6.2 mainitud piirangud ei puuduta Osalejaid juhul, kui nad ostsid Tooted tarbijatena Tsiviilseadustiku art. 22(1) mõistes.

6.4. Kampaania tingimused on sätestatud antud Tingimustes. Kogu Kampaaniat puudutav teave, mis on saadaval reklaamimaterjalides ja infolehtedel, on vaid informeeriva iseloomuga.

6.5. Käesoleva Kampaania tingimustega sätestamata küsimustes kohaldatakse Tsiviilseadustiku sätteid.

6.6. Antud Kampaania tingimused on saadaval Korraldaja, Koordinaatori: MAVIL  Sp. z o.o. ul. Czechowicka 25, 04-218, Varssavi kontoris ja Kampaania lehel.

6.7. Korraldaja jätab endale õiguse Tingimuste muutmiseks, muuhulgas Kampaania perioodi pikendamiseks kooskõlas õigusaktidega, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Kapaania lehe kaudu.

6.8. Isikuandmete haldajaks on Korraldaja.

6.9. Punktis 3.2. mainitud isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

6.9.1. Toodete garantii realiseerimiseks kooskõlas kampaania „5-aastane garantii - Lumix 2018” tingimustele  – järgmise 3 aasta jooksul alates Toote ostuga saadud garantii tähtaja lõppemisest (kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse art. 23, lg 1, pkt. 3 ja alates 25.05.2018.a. kooskõlas EL määruse 2016/679 art. 6 lg 1 ( b);

6.9.2. kokkulepped, uurimised või kaitse õigusnõuete eest, mis võivad Haldajal või Osalejal teineteise suhtes tekkida seoses Tootele antud garantiiga või kampaaniaga „5-aastane garantii - Lumix 2018” - 10 aastat alates kalendriaastast, mil lõppes Toote garantiiperiood, mida oli pikendatud vastavalt Kampaania tingimustele (vastavalt isikuandmete kaitse seaduse art. 23 lg 1 pkt. 2) ja 5) ja alates 25.05.2018.a. kooskõlas EL määruse 2016/679 art. 6 lg 1 (f).

6.9.3. Korraldaja toodete ja teenuste turundamise otstarbel, eelkõige äriteabe edastamiseks elektrooniliste sidevahenditega, sh e-posti teel – Teie nõusoleku kehtivusperioodi ajal kuni selle tühistamiseni ( vastavalt isikuandmete kaitse seaduse art. 23 lg 1 pkt. 1) ja alates 25.05.2018.a. kooskõlas EL määruse 2016/679 art. 6 lg 1 (a).

6.10. Isikuandmete edastamine on vabatahtlik, ent see on Kampaanias osalemise tingimuseks. Andmete edastamata jätmine ei võimalda registreerimist ja Kampaanias osalemist.

6.11. Võite edastada oma isikuandmed, nõustumata sealjuures nende töötlemisega Korraldaja toodete ja teenuste turundamise eesmärkidel, eelkõige mitte nõustudes äriteabe edastamisega elektrooniliste sidevahenditega, sealhulgas e-posti teel. Juhul, kui nõustute oma isikuandmete töötlemisega antud eesmärgil, võite nõusoleku suvalisel hetkel tühistada, võttes meiega ühendust https://lumix5yw.com/et/kontakt-et/. Nõusoleku tühistamine ei avalda mõju töötlemise õigusele, mida teostati enne selle tühistamist antud nõusoleku alusel.

6.12. Kõigil, kelle isikuandmeid töödeldakse, on õigus nendele juurepääsuks, nõudeks nende parandamisele, kõrvaldamisele, töötlemise piiramisele, edasisest töötlemisest keeldumisele, andmete üleandmisele ning kaebuse esitamiseks isikuandmete kaitsega tegelevale asutusele.

6.13. Edasise teabe saamiseks Teile kuuluvate õiguste ja nende realiseerimise kohta või mistahes küsimuste või nõudmiste tekkel võtke ühendust aadressil https://lumix5yw.com/et/kontakt-et/
Eeldatavateks isikuandmete saajateks on ettevõtted, kellele Haldaja usaldab andmete töötlemise ning Haldaja või nende ettevõtete töötajad ja kaastöötajad – sellisel määral, millisel see osutub vajalikuks nende andmete töötlemise eesmärkidel.

Varssavi, 09.04.2018 a.

Korraldaja:
Panasonic Marketing Europe GmbH (Osaühing) 

Oddział w Polsce (Poola Filiaal)

Lisa nr 1 – Toodete nimekiri

DC-GH5EG-K
DC-GH5LEG-K
DC-GH5MEG-K
DC-GH5SE-K
DMC-FZ2000EP
HC-X1E
HC-X1000E

Lisa nr 2 – Volitatud jaemüügikaupluste nimekiri