บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ | อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

ผลการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยจังหวัดโอซาก้า

วันที่ได้รับการตีพิมพ์/
ประกาศ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

เนื้อหา

1 ธันวาคม 2020

การขจัดฤทธิ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ด้วยอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน
Mayo YASUGI, Yasuhiro KOMURA และ Yohei ISHIGAMI

ผลการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Yamaguchi

วันที่ได้รับการตีพิมพ์/
ประกาศ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

เนื้อหา

10 มิถุนายน 2017

ผลของอนุมูลออกซิเจนทำปฏิกิริยาไวต่อการคงคุณภาพของดอกบร็อคโคลี่ที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วยอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน
(Masahiro Nomura, Sukanya Aiamla-or, Shuhei Tanaka, Masayoshi Shigyo, Yukihiro Masuda, Naoki Yamauchi)

ผลการวิจัยร่วมกับ Harvard School of Public Health

วันที่ได้รับการตีพิมพ์/
ประกาศ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

เนื้อหา

9 กรกฎาคม 2012

งานประชุม Healthy Buildings 2012

วิธีใหม่ในการขจัดฤทธิ์ของแบคทีเรียด้วยโครงสร้างนาโนของน้ำที่ผ่านการปรับแต่งเชิงวิศวกรรม (EWNS)
(G. Pyrgiotakis, J. McDevitt, Douce Hunt, Ya Gao, Mai Ishiguro, Yoshito Kubo, Takeshi Imai, Hiroshi Suda, Toshiyuki Yamauchi, Yousuke Mizuyama, Philip Demokritou)

20 มิถุนายน 2012

วิธีใหม่ในการขจัดฤทธิ์ของแบคทีเรียด้วยโครงสร้างนาโนของน้ำที่ผ่านการปรับแต่งเชิงวิศวกรรม
(G. Pyrgiotakis, J. McDevitt, T. Yamauchi, P. Demokritou)

14 มิถุนายน 2012

วิธีใหม่ในการขจัดฤทธิ์ของแบคทีเรียด้วยโครงสร้างนาโนของน้ำที่ผ่านการปรับแต่งเชิงวิศวกรรม
(Pyrgiotakis G, McDevitt J, Yamauchi T, Demokritou P (2012))

12 เมษายน 2012

การขจัดฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Serratia Sp. หลังได้รับอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน
(Imai T, Hiroshi S, Asano Y, et al. (2012))