เทคโนโลยี | อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

เทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

เทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไฮดรอกซิลจำนวนมหาศาล

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบปริมาณมากถูกปล่อยออกมาในอากาศ อนุมูลไฮดรอกซิลเหล่านี้สามารถกำจัดไฮโดรเจนที่อยู่ในแบคทีเรียในอากาศได้*¹ จึงเป็นการยับยั้งฤทธิ์ของแบคทีเรีย ยิ่งมีปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิลมากเท่าใด ก็สามารถคาดถึงประสิทธิภาพ*¹ ได้มากเท่านั้น

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบยับยั้งกิจกรรมของแบคทีเรียได้อย่างไร

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบเข้าจับกับแบคทีเรีย

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบเข้าจับกับแบคทีเรีย

อนุมูลกำจัดไฮโดรเจนออกจากโปรตีนในแบคทีเรีย

อนุมูลกำจัดไฮโดรเจนออกจากโปรตีนในแบคทีเรีย

โปรตีนในแบคทีเรียถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางโมเลกุล (OH+H=H2O) กิจกรรมของแบคทีเรียจึงถูกยับยั้ง

โปรตีนในแบคทีเรียถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางโมเลกุล (OH+H=H2O) กิจกรรมของแบคทีเรียจึงถูกยับยั้ง

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบอยู่ได้นานและแพร่กระจายได้ไกลกว่า

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบถูกล้อมรอบด้วยน้ำมากกว่าไอออนลบทั่วไป 1,000 เท่า*² (โดยปริมาณ) ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่ไอออนลบทั่วไปมีอายุเพียงสิบถึง 100 วินาที แต่อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบมีอายุประมาณ 600 วินาที (การวิจัยของ Panasonic) อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบมีอายุยืนกว่าและกระจายออกไปเป็นวงกว้างกว่า

ไอออนลบทั่วไป

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ไอออน

กลไกของอายุที่เพิ่มขึ้น

ไอออนลบทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงแบคทีเรียได้ทันทีเนื่องจากไอออนเหล่านี้มักจะจับตัวกับออกซิเจนและไนโตรเจนจำนวนมากในอากาศ

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบไม่จับตัวกับออกซิเจนหรือไนโตรเจน เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ละลายในน้ำทันที จึงสามารถเข้าถึงและยับยั้งแบคทีเรียได้

การวิเคราะห์การไหลของอากาศจากวิถีการกระจาย

ไอออนลบทั่วไปมีอายุสิบถึง 100 วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบมีอายุประมาณ 600 วินาที

ซึมลึกถึงเส้นใย

อนุมูลไฮดรอกซิลขนาดนาโนที่ถูกกักเก็บในน้ำซึมลึกลงไปในเส้นใย เข้าล้อมรอบสารก่อภูมิแพ้*³ (ละอองเกสรดอกไม้ มูล/ซากไรฝุ่น ฯลฯ) และยับยั้งกิจกรรมของสารก่อภูมิแพ้

อนุภาคของไอน้ำมีขนาด 6,000 นาโนเมตรในขณะที่อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ถึง 20 นาโนเมตร (การวิจัยของ Panasonic)

อนุภาคของไอน้ำมีขนาด 6,000 นาโนเมตรในขณะที่อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ถึง 20 นาโนเมตร (การวิจัยของ Panasonic)

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบซึมลึกลงไปในเส้นใยเพื่อเข้าล้อมรอบและยับยั้งกิจกรรมของสารก่อภูมิแพ้ (ละอองเกสรดอกไม้ มูล/ซากไรฝุ่น ฯลฯ)

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบซึมลึกลงไปในเส้นใยเพื่อเข้าล้อมรอบและยับยั้งกิจกรรมของสารก่อภูมิแพ้ (ละอองเกสรดอกไม้ มูล/ซากไรฝุ่น ฯลฯ)

เป็นกรดอ่อนๆ อ่อนโยนต่อผิวหนังและเส้นผม

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบมีความเป็นกรดอ่อนๆ และอ่อนโยนต่อร่างกายของมนุษย์ ผลต่อผิวหนังและเส้นผมได้รับการยืนยันแล้ว*⁴

การยืนยันความปลอดภัย

ความปลอดภัยของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้รับการทดสอบแล้วโดยได้ผลดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการทดสอบ

ชื่อการทดสอบ

องค์กรที่ทำการทดสอบ

ผลกระทบต่อโครโมโซม

การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมโดยใช้เซลล์จากการเพาะเชื้อ

Japan Bioassay Research Center*⁵
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Good Laboratory Practice (GLP))

ผลต่ออวัยวะในการหายใจ

การทดสอบความเป็นพิษด้วยวิธีการทดสอบซ้ำ

Life Science Research Laboratory*⁶
(สถาบันที่ขึ้นทะเบียนกับ Cause Investigation Institution Network)

ผลกระทบทางพิษวิทยาและการก่อมะเร็ง

การทดสอบการเกิดพิษเรื้อรังและการก่อมะเร็งร่วมกัน

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

ผลกระทบต่อ DNA

Comet Assay

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

ผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายและหญิงและทารกในครรภ์

การทดสอบความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อย่างง่าย

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

*¹ ผลหลังระยะเวลา 4 ชั่วโมงในห้องทดสอบขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. ไม่ใช่สภาพแวดล้อมการใช้จริง
องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Environmental Science Center
วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียในห้องขนาดประมาณ 25 ลบ.ม.
วิธีการยับยั้ง: ปล่อยอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
เป้าหมาย: แบคทีเรียในอากาศหนึ่งชนิด
ผลการทดสอบ: ยับยั้งกิจกรรมของแบคทีเรียได้มากกว่า 99% ใน 4 ชั่วโมง (หมายเลขรายงาน 24_0301_1)
*² เปรียบเทียบระหว่างไอออนลบทั่วไป (ขนาดอนุภาคตามปกติ: 1.3 นาโนเมตร) และอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ (ขนาดอนุภาคตามปกติ: 13 นาโนเมตร) (การวิจัยของ Panasonic)
*³ ผลหลังระยะเวลา 8 ชั่วโมง (ละอองเกสรดอกไม้) และ 24 ชั่วโมง (มูล/ซากไรฝุ่น) ในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. ไม่ใช่สภาพแวดล้อมการใช้จริง
องค์กรที่ทำการทดสอบ: Panasonic Corporation Product Analysis Center
วิธีการทดสอบ: ทำการวัดสารก่อภูมิแพ้ที่เกาะติดบนผ้าในห้องทดสอบขนาดประมาณ 25 ลบ.ม.ด้วยวิธี ELISA
วิธีการยับยั้ง: ปล่อยอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
เป้าหมาย: สารก่อภูมิแพ้ที่เกาะแน่น
ผลการทดสอบ: ยับยั้งกิจกรรมของแบคทีเรียได้อย่างน้อย 88% ใน 8 ชั่วโมง (BAA33-130402-F01)
ยับยั้งกิจกรรมของแบคทีเรียได้อย่างน้อย 60% ใน 24 ชั่วโมง (BAA33-130304-F04)
*⁴ ยืนยันผลการได้รับสัมผัสจากอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจากการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (ผิวหนัง) และ 2 สัปดาห์ (เส้นผม) ผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้่อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น) สำหรับผิวหนังและเส้นผมในบริเวณที่ไม่ได้มีการสัมผัสกับอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ ไม่สามารถคาดผลใดๆ ได้
องค์กรที่ทำการทดสอบ: FGC Research Institute, Ltd.
วิธีการทดสอบ: ผู้หญิงอายุระหว่าง 38-42 ปี 20 คนเข้าร่วมการทดสอบ ผู้หญิง 10 คนใช้อุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบที่บ้านเป็นเวลา 28 วัน ในขณะที่อีก 10 คนใช้อุปกรณ์ที่ไม่สามารถสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบที่้บ้านเป็นเวลา 28 วัน จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบผิวหนังของผู้ร่วมทดสอบ
วิธีการทำให้ผิวมีความสวยงาม: ปล่อยอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic
วิธีการทดสอบ: ในห้องทดสอบขนาด 50 ลบ.ม. ที่อุณหภูมิห้อง 25 ℃ แขวนช่อผม (6 ช่อ) ห่างจากอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ 2 ม. โดยเปิดใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นจึงปิดอุปกรณ์ 16 ชั่วโมง ซ้ำรอบการทำงานนี้และทำการวัด
วิธีการทำให้เส้นผมมีความสวยงาม: ปล่อยอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
เป้าหมาย: ช่อผม
*⁵ Japan Bioassay Research Center และ Food and Drug Safety Center เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP วัตถุประสงค์ของ GLP คือรับประกันความเชื่อมั่นของผลการทดสอบด้านความปลอดภัยต่างๆ ของสารเคมี และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP โดยการทดสอบสถาบันต่างๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผลการทดสอบ
*⁶ The Life Science Research Laboratory เป็นสถาบันที่ขึ้นทะเบียนกับ Cause Investigation Institution Network บริหารงานโดยสถาบันเทคโนโลยีและการประเมินแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารอิสระของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และุอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

* ผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้่อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น) อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบสามารถยับยั้งกิจกรรมของไวรัสและแบคทีเรียได้แต่ไม่ป้องกันการติดเชื้อ