Tin tức | Các gốc hydroxyl bọc trong nước

Các gốc hydroxyl bọc trong nước

Tin tức mới nhất

Tin tức mới nhất

* nanoe™ và nanoe™ X là các gốc hydroxyl có trong nước. Tuy nhiên, các sản phẩm có nanoe hoặc nanoe X chưa được thử nghiệm và không có sự đảm bảo nào về hiệu quả hoặc tác dụng của các sản phẩm đó.