Lumix GH6 Early Bird promocija – Pogoji promocije

Lumix GH6 Early Bird promocija – Pogoji promocije

Registrirajte svoj izdelek LUMIX GH6 in brezplačno pridobite kartico Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB in brazplačno +1 leto podaljšanja garancije

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Trajanje promocije: 22. februar 2022 - 30. april 2022

Obdobje uveljavljanja: 15. marec 2022 - 31. maj 2022

1. IZVAJALEC PROMOCIJE

1.1. LUMIX GH6 Early Bird Promocijo (v nadaljnjem besedilu »Promocija«) promovira Panasonic Marketing Europe GmbH Central and South-East Europe, Křižíkova 148/34, 186 00 Prague 8, Czech Republic kot podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, s sedežem na naslovu Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija (»Izvajalec promocije«).

2. UPRAVIČENOST

2,1. Promocija velja za rezidente naslednjih držav: Nemčija, Avstrija, Francija, Belgija, Italija, Švica, Nizozemska, Španija, Portugalska, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Združeno kraljestvo, Irska (»Sodelujoče države«).

2.2. Udeleženci morajo biti stari najmanj 18 let (»Udeleženec«).

2.3. Za sodelovanje v Promociji mora Udeleženec kupiti enega od naslednjih izdelkov LUMIX GH6: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE (»Kvalificirani izdelki«) pri pooblaščenem trgovcu na drobno v Sodelujoči državi v obdobju od 22. februarja 2022 do 30. aprila 2022 (»Trajanje promocije«) in registrirati Kvalificirane izdelke pri pooblaščeni trgovini na drobno, ki zagotavlja zahtevane informacije, navedene v 4. točki.

2.4. Vsi ustrezni izdelki morajo biti novi in originalni Panasonic izdelki. Izdelki iz druge roke, obnovljeni ali prenovljeni izdelki in izdelki uvoženi iz območij izven Sodelujočih držav ali ponarejeni izdelki in izdelki, ki na kakršenkoli način kršijo avtorske pravice Panasonic-ove skupine družb niso upravičeni za sodelovanje v tej Promociji.

3. DARILA

3.1. Darila, ki so na voljo za sodelovanje v promociji, so kartica Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB in +1 leto podaljšanja garancije za ustrezni Kvalificirani izdelek (»Darila«).

3.2. Darila iz te Promocije ni mogoče zamenjati, prenesti, prav tako zanj ni mogoče dobiti povračila v gotovini ali na bančni račun.

3.3. Kartica Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB je na voljo samo do razprodaje zalog.

3.4. V primeru nepredvidenih dogodkov si Izvajalec promocije pridržuje pravico do podelitve drugega Darila iste ali večje vrednosti brez predhodnega obvestila.

4. OBDELAVA ZAHTEVKA

4.1. Če želite prevzeti Darila, registrirajte Kvalificirani izdelek v pooblaščenih prodajalnah po nakupu Kvalificiranega izdelka in znotraj obdobja uveljavljanja.

4.2. Zahtevki za prevzem v zvezi s Kvalificiranimi izdelki, kupljenimi pred ali po promocijskem obdobju, se bodo šteli za neveljavne.

4.3. Za prevzem daril mora Udeleženec zagotoviti naslednje obvezne podatke:

1) Kje je bil kupljen izdelek, ki izpolnjuje pogoje?

2) Datum nakupa

3) Serijska številka Kvalificiranega izdelka (ki jo najdete na dnu izdelka ali na strani škatle izdelka)

4) sken/fotografija računa/potrdila o nakupu (kopija celotnega potrdila o nakupu (ne potrdila o pologu ali potrdila o prednaročilu)

5) Vaš naslov za pošiljanje kartice CFexpress Type B GOLD Series 128 GB

4.4 Ko se registrirate, boste s strani pooblaščenega prodajalca prejeli potrdilo o podaljšanju garancije. Če kupite komplet (ohišje kamere in komplet objektiva) DC-GH6LE, DC-GH6ME, registrirajte svoj komplet (ki vsebuje telo in objektiv) istočasno pod DC-GH6LE, DC-GH6ME in ne kot dve posamezni registraciji (npr. samo telo ali samo leče). Ločene prijave ne bodo sprejete.

4.5. Ob registraciji boste v 80 dneh prejeli svojo kartico Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series. Prepričajte se tudi, da ste navedli pravilne podatke o naslovu za pošiljanje kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series.

4.5. Rok za vložitev zahtevka je od 15. marca 2022 do 31. maja 2022 (»Obdobje uveljavljanja«). Vloge oddane po Obdobju uveljavljanja, v Promociji ne bodo upoštevane.

4.6. Izvajalec promocije ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake, napake na strojni in programski opremi, strežniku, spletni strani ali druge napake in kakršnokoli škodo, ki bi Udeležencu lahko onemogočila sodelovanje v Promociji.

4.8. Zahtevki Udeležencev bodo potrjeni v skladu s temi pogoji. Zahtevki niso veljavni za kvalificirane izdelke, ki so vrnjeni prodajalcu in če Udeleženec zamenja kvalificirani izdelek ali prejme celotno povračilo kupnine, v tem primeru ima Izvajalec promocije pravico zahtevati vračilo vseh že podeljenih Daril.

4.9. Izvajalec promocije ne bo obravnaval vloge, če Udeleženec ne zagotovi veljavne kopije računa, serijske številke izdelka in slike serijske številke in črtne kode.

5. POSTOPEK ODKUPA

5.1 Kartica Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB bo poslana na naslov, ki ga Udeleženec navede pri pooblaščenem prodajalcu.

5.2. Če kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB ni mogoče dostaviti zaradi neveljavnega ali napačnega naslova, ki ga je navedel Udeleženec, organizator ni dolžan opraviti nadaljnje preiskave.

5.3. Tveganje okvare in nenamerne izgube kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB preide ob odpremi na Udeleženca.

5.4. Dostava kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB bo opravljena v 80 dneh po izteku Obdobja uveljavljanja.

5.5. V primeru, če Izvajalec promocije ne more izpolniti roka dobave, navedenega v razdelku 5.4 iz razlogov, za katere organizator ni odgovoren (nerazpoložljivost kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series), bo Izvajalec promocije o tem nemudoma obvestil Udeleženca in ga hkrati obvestil o pričakovanem novem datumu dobave. Kot primer nerazpoložljivosti kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB v tem smislu se šteje zlasti neuspeh dobavitelja Izvajalca promocije, da blago dostavi pravočasno, če je Izvajalec promocije sklenil ustrezno transakcijo, nista kriva niti Izvajalec promocije niti njegov dobavitelj oziroma je Izvajalec promocije v posameznem primeru ni dolžan priskrbeti. Kot primer nerazpoložljivosti kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB se štejejo tudi nepredvidene okoliščine, kot je kakršnakoli višja sila.

6. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV

6.1. Odgovorni nadzornik podatkov je Izvajalec promocije, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NEMČIJA; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Izvajalec promocije bo ravnal v skladu z zakonskimi določili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Velja politika zasebnosti Izvajalca promocije, ki jo najdete na:

[https://www.panasonic.com/si/obvestilo-o-zasebnosti.html]

6.3. Vrste zbranih podatkov: Pozdrav, ime in priimek, poštni naslov, država prebivališča in e-poštni naslov, odgovor na anketo, Kvalificirani izdelek, datum in kraj nakupa Kvalificiranega izdelka.

6.4. Namen zbiranja podatkov: Podatki se bodo zbirali, obdelovali in shranjevali izključno za namene promocije ali za neposredno trženje, v kolikor je Udeleženec v to privolil. Če je Udeleženec privolil v neposredno trženje, se za ta namen zbirajo, obdelujejo in hranijo tudi zgoraj navedene vrste podatkov. Podatki že obstoječih strank bodo popravljeni in posodobljeni glede na podatke podane za namen te promocije.

6.5. Obdelava podatkov temelji na členu 6(1)(a) in (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (»GDPR«).

6.6. Vsi osebni podatki Udeleženca ne bodo niti posredovani tretjim osebam niti dani na voljo za uporabo brez njihove privolitve. Izjema so tretje osebe, med drugim agencije, ki so bile pooblaščene za izvedbo promocije in ki bodo zbirale, hranile in uporabljale podatke za namene izvajanja promocije. Tretje osebe delujejo v skladu z GDPR in imajo vzpostavljene potrebne varnostne ukrepe, kot so dogovorjeni s predlagateljem v pisni obliki in imajo sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov.

6.7. Osebne podatke Udeležencev bo Izvajalec promocije hranil tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje zakonskih zahtev in za pravne namene, kot so garancijski zahtevki in zahtevki v zvezi s podaljšano garancijo, najdlje do zastaranja zahtevkov.

6.8. Udeleženec lahko Izvajalcu promocije kadar koli izjavi preklic uporabe osebnih podatkov za neposredno trženje in ugovarja uporabi ustreznih osebnih podatkov Udeleženca za neposredno trženje. Ta preklic se naslovi na Izvajalca promocije ali podružnico Panasonic v državi, v kateri ima Udeleženec prebivališče.

6.9. Udeleženec ima kadarkoli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in, če velja, pravico do popravka, blokiranja ali izbrisa teh podatkov v okviru veljavnih pravnih določb, tako da pošlje svojo zahtevo na data_protection@eu.panasonic.com.

7. SPLOŠNI POGOJI

7,1. Z vlogo darilnega zahtevka so Udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pogoji sodelovanja.

7.2. Izvajalec promocije si pridržuje pravico do preverjanja upravičenosti vseh oddanih vlog, da se zaščiti pred lažnimi, neupravičenimi in večkratnimi zahtevki, prav tako lahko od Udeleženca zahteva dokaz o tem, da le-ta izdelka v roku 28 dni od datuma prejema ni vrnil. Vloge, ki se nanašajo na vrnjene Kvalificirane izdelke, nepoštene in lažne vloge ali zahtevki, ki na kakršenkoli drugačen način ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ne bodo upoštevani.

7.3. Izvajalec promocije si pridržuje pravico, da po lastni presoji in kadarkoli spremeni pogoje za sodelovanje in kadarkoli spremeni ali ustavi to Promocijo.

7.4. Na en kupljeni Kvalificirani izdelek je mogoče vložiti samo en zahtevek.

7.5 Za spremljanje goljufivih zahtevkov si Izvajalec promocije pridržuje pravico, da pri ustreznih pooblaščenih prodajalcih navzkrižno preveri vračila izdelkov glede na prejete zahtevke za Darila. Izvajalec promocije si pridržuje pravico, da zadrži izdajo darila (ali ukrepa, da zahteva vračilo, če je že oddano), če obstaja sum, da je bila podana lažna ali goljufiva zahteva.

7.6. Te pogoje ureja zakonodaja Republike Nemčije, z izjemo mednarodnega kolizijskega prava, zlasti Konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Za reševanje vseh sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz te promocije ali v zvezi z njo, so pristojna izključno sodišča v Wiesbadnu v Nemčiji.

7.7. Če je katera koli klavzula teh pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih pogojev.