LUMIX Cash Back zimska promocija – Pogoji in določila promocije

LUMIX Cash Back zimska promocija – Pogoji in določila promocije

Registrirajte svoj fotoaparat LUMIX S5 ali GH6, kupljen pri sodelujočem prodajalcu, in prejmite 200 EUR nazaj.

E-pošta: Panasonic@promotion-support.com

Promocijsko obdobje (obdobje nakupa): 11. oktober 2022–31. januar 2023.

Prijavni rok za zahtevek: 11. oktober 2022–28. februar 2023

1. ORGANIZATOR

1.1. Promocijo LUMIX Cash Back zimska promocija (v nadaljevanju »Promocija«) organizira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacijska enota Češka, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka republika, kot podružnica podjetja Panasonic Marketing Europe GmbH, katere registrirani naslov je: Hagenauer Str.43, 65203 Wiesbaden, Nemčija ("Organizator").

2. KVALIFICIRANOST

2.1. Promocija je odprta za sodelovanje prebivalcem naslednjih držav: Nemčija, Avstrija, Belgija, Luksemburg, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Latvija, Andora. (»Sodelujoče države«).

2.2. Udeleženec mora biti star vsaj 18 let (»Udeleženec«). Zaposleni pri organizatorju, njegovih podružnicah, njihove družine, zastopniki in druge osebe, ki so neposredno vključene v to promocijo, niso upravičene do sodelovanja. Akcija je odprta le za udeležence, ki kupujejo za lastno uporabo, torej za končne uporabnike. Organizator si pridržuje pravico, da kadar koli in iz kakršnega koli razloga preveri izpolnjevanje pogojev udeležencev in/ali jih po lastni presoji izključi. Preprodajalci ne smejo vlagati zahtevkov v imenu svojih strank. Predložitev zahtevkov s strani sodelujočih trgovcev, njihovih zaposlenih in družin teh zaposlenih ni dovoljena.

2.3. Za sodelovanje v Promociji mora udeleženec kupiti fotoaparat LUMIX S5 ali GH6 – bodisi ohišje fotoaparata bodisi komplet objektivom – (»Kvalificirani izdelki«), kot je opisano v Prilogi 1, pri trgovcu, ki sodeluje v promociji (»Sodelujoči trgovec«) v sodelujoči Državi v Promocijskem obdobju in registrirati Kvalificirane izdelke v skladu s temi Pogoji in določili na registracijski strani za promocijo, ki jo upravlja naš sodelujoči partner, Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska (»Benamic«), ki zagotavlja zahtevane informacije, navedene v točki 4. Vsi sodelujoči trgovci so navedeni na spletnem mestu https://panasonic-winter-cashback.benamic.com/si/?country_promotion=20000001 in v Prilogi 2. Preverite tudi pri svojem lokalnem prodajalcu, ali sodeluje v tej promociji.

2.4. Vsi kvalificirani izdelki morajo biti novi in ​​originalni izdelki Panasonic. Nakupi rabljenih, prenovljenih ali obnovljenih izdelkov in izdelkov, uvoženih iz držav zunaj sodelujočih Držav, ali izdelkov, ki so ponarejeni ali kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine skupine podjetij Panasonic, ne bodo upravičeni do te promocije. Izdelki, kupljeni na Amazonu, ne bodo upoštevani. Izdelki, kupljeni prek platforme Amazon Marketplace, bodo sprejeti samo, če je prodajalec eden od Sodelujočih trgovcev v tej Promociji. Zahtevki za izdelke, kupljene od drugih prodajalcev na platformi Amazon Marketplace, ne bodo sprejeti. Organizator ne bo sprejemal zahtevkov za izdelke, kupljene prek platforme eBay (ne glede na to, ali so oglaševani kot novi ali rabljeni).

3. Vračilo denarja

3.1. Udeleženci te Promocije bodo prejeli povračilo denarja v znesku 200 EUR za vsak Kvalificirain izdelek (»Vračilo denarja«).

3.2. Povračilo denarja, ponujeno v okviru te Promocije, je nenadomestljivo, neprenosljivo in ni na voljo gotovinska ali kreditna alternativa. Izplačilo Povračil denarja prek Sodelujočega trgovca je izrecno prepovedano. Dvojni zahtevek za vračilo denarja je izključen.

3.3 Med promocijo je mogoče zahtevati Vračilo denarja za največ 5 Kvalificiranih izdelkov na Udeleženca. Na Kvalificirani izdelek je mogoče oddati samo 1 zahtevek.

3.4 Če Vračilo denarja predstavlja obdavčljivo ugodnost, nosi davčno obveznost Udeleženec. V skladu s tem, če vam vaša banka zaračuna provizijo, bo vaša banka te stroške odštela od zneska Vračila denarja.

3.5 Vračilo denarja bo izvedeno v 28 dneh od dneva, ko je zahtevek razglašen za veljavnega.

4. POSTOPEK VLAGANJA ZAHTEVKA

4.1. Če želite zahtevati Vračilo denarja, preprosto registrirajte Kvalificirani izdelek na spletu na registracijski strani, ki jo upravlja Benamic tukaj https://www.panasonic.com/si/consumer/fotoaparati-in-kamkorderji-learn/lumix/lumix-winter-cash-back-promotion.html.

4.2. Zahtevki, ki se nanašajo na Kvalificirane izdelke, kupljene pred ali po Promocijskem obdobju, se bodo šteli za neveljavne.

4.3. Za zahtevo po Vračilu denarja mora Udeleženec na ciljni strani, navedeni v točki 4.1, zagotoviti naslednje obvezne podatke:

1) Osebni podatki (naziv, polno ime, poštni naslov, država prebivališča, e-poštni naslov, telefonska številka)

2) Podrobnosti o izdelku (izdelek, ime trgovine in/ali prodajnega kanala, država nakupa, datum nakupa, serijske številke Kvalificiranih izdelkov, naložena fotografija serijskih številk, naložena skenirana ali fotografirana kopija računa). Prosim, naložite kopijo računa, tako da se na njem vidijo naziv Sodelujočega prodajalca, datum nakupa in oznaka modela izdelka.

3) Bančni podatki

4.4 Po končani registraciji boste po e-pošti prejeli potrditev registracije. Vsak zahtevek za Vračilo denarja je omejen na enkratno uporabo in ga ni mogoče uporabiti z nobenim drugim promocijskim vavčerjem ali ponudbo za vračilo denarja za fotoaparate LUMIX S5 ali GH6.

4.5. Rok za vložitev zahtevka je Obdobje vložitve zahtevka. Prijave, oddane pred Obdobjem vložitve zahtevka ali po njem, ne bodo sprejete. Udeleženec mora zagotoviti, da potrdilo o nakupu vključuje ime kupljenega izdelka (številka modela), ime trgovine in datum nakupa.

4.6. Organizator ne odgovarja za kakršno koli tehnično, strojno, programsko, strežniško okvaro, okvaro spletnega mesta ali drugo okvaro ali škodo kakršne koli vrste, v meri, da to prepreči ali kako drugače ovira Udeleženca, da se prijavi za Promocijo. Če spletna registracija zaradi tehničnih razlogov ni mogoča, je naša ekipa za podporo na voljo prek elektronskega naslova Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Zahtevki, poslani po faksu, telefonu, e-pošti ali pošti, ne bodo sprejeti. Nečitljive, nepopolne ali spremenjene obrazce zahtevkov ali ankete se bodo štele za neveljavne, prav tako obrazci zahtevkov, ki niso izpolnjene v skladu s temi Pogoji in določili.

4.8. Benamic bo preveril, ali je zahtevek Udeleženca skladen s temi Pogoji in določili. Zahtevki ne veljajo za Kvalificirane izdelke, vrnjene Sodelujočemu trgovcu, in Udeleženec zamenja Kvalificirani izdelek ali prejme celotno povračilo denarja; v tem primeru ima Organizator pravico zahtevati vračilo kakršnega koli Vračila denarja.

4.9. Organizator ne bo obravnaval zahtevka, če Udeleženec ne predloži veljavne kopije računa o nakupu, serijske številke izdelka ter slike serijske številke in črtne kode.

4.10 V primeru, da Udeleženec vrne Kvalificirani izdelek Sodelujočemu prodajalcu, Udeleženec ne bo upravičen do zahtevka za Vračilo denarja in vsak kasnejši zahtevek bo zavrnjen. V izogib dvomu ta klavzula nikakor ne prepoveduje Udeleženčeve pravice do uveljavljanja veljavnih zakonskih ali garancijskih pravic.

5. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

5.1. Odgovorni vodja obdelave podatkov je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Organizator bo spoštoval zakonske določbe veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Velja politika zasebnosti organizatorja, ki jo je mogoče najti na: https://www.panasonic.com/si/obvestilo-o-zasebnosti.html.

5.3. Benamic bo zbiral in obdeloval osebne podatke v imenu Organizatorja. Benamic bo spoštoval pravne določbe veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Vrste zbranih podatkov vključujejo osebne podatke, podrobnosti o izdelkih in bančne podatke, kot je določeno pod točko 4.3.

5.4. Nameni zbiranja podatkov: Benamic bo podatke zbiral, obdeloval in hranil izključno za namene izvajanja te Promocije. Za registracijo Izdelkov pri Organizatorju ali za e-poštni marketing s strani Organizatorja bo podatke zbiral Organizator, če se bo Udeleženec ob registraciji s tem strinjal. Če je Udeleženec privolil v marketing prek e-pošte, se osebni podatki, navedeni pod točko 4.3, prav tako zbirajo, obdelujejo in hranijo v ta namen. Podatki že obstoječih kupcev bodo primerjani in posodobljeni z navedenimi podatki te promocije.

5.5. Za namene izvajanja Promocije obdelava vaših osebnih podatkov se temelji na 6. členu 1.(b) odstavka. Splošne uredbe o varstvu podatkov (»GDPR«). Obdelava vaših osebnih podatkov za namen marketinga po elektronski pošti temelji na 6. členu 1.(a) odstavka GDPR.

5.6. Vsi osebni podatki Udeleženca ne bodo posredovani tretjim osebam ali jim dani na razpolago za uporabo brez njihove privolitve. Izjema so tretje osebe, med drugim tudi agencije, ki so pooblaščene za izvajanje te Promocije ter bodo zbirale, hranile in uporabljale podatke za namene izvedbe Promocije. Tretje osebe so v skladu z GDPR-jem in imajo potrebne varnostne ukrepe, ki so bili pisno dogovorjeni z Organizatorjem in imajo v pisni obliki sklenjene Pogodbe o obdelavi podatkov.

5.7. Benamic bo osebne podatke udeležencev hranil tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje zakonskih zahtev in za pravne namene, izbrisani pa bodo najkasneje 12 mesecev po zaključku Promocije.

5.8. Udeleženec lahko kadar koli prekliče soglasje za e-poštni marketing in se odjavi od novic. Prekličete ga lahko s klikom na povezavo »Center za upravljanje naročnin na novice«, ki se nahaja v vsakem glasilu, prek svojega računa My Panasonic ali tako, da kontaktirate Organizatorja na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Udeleženec ima kadar koli pravico do brezplačne informacije o shranjenih osebnih podatkih Udeleženca, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in, če je uporabno, pravico do sprememge, blokiranja ali brisanja teh podatkov v okviru veljavnih zakonskih določb, in sicer tako, da pošljete zahtevo na data_protection@eu.panasonic.com. Udeleženec ima pravico vložiti prijavo pri regulatornem organu, če meni, da so bile njegove pravice kršene.

6. SPLOŠNI POGOJI

6.1. Če zahtevajo Vračilo denarja, se šteje, da so Udeleženci prebrali in sprejeli te Pogoje in določila.

6.2. Organizator si pridržuje pravico, da preveri upravičenost vseh zahtevkov, da se zaščiti pred goljufivimi, neveljavnimi ali ponavljajočimi se zahtevki, vključno z, neomejeno, zahtevo, da Udeleženec dokaže, da ni vrnil kvalificiranega izdelka v 28 dneh od datuma dostave. Goljufivi vnosi ali vnosi v slabi veri ali zahtevki, ki sicer niso v skladu s temi Pogoji in določili, bodo razveljavljeni.

6.3. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni te Pogoje in določila ter kadar koli spremeni ali umakne to Promocijo.

6.4 Za spremljanje lažnih zahtevkov si Organizator pridržuje pravico do navzkrižnega preverjanja vračil izdelkov pri Sodelujočih prodajalcih glede na prejete zahtevke. Organizator si pridržuje pravico zavrniti izdajo Vračila denarja, če obstaja sum, da je bila podana lažna ali goljufiva zahteva.

6.5 Ti Pogoji in določila urejajo zakoni Republike Nemčije, razen mednarodnega kolizijskega prava, zlasti Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Vendar obvezne določbe lokalne zakonodaje države, kjer imate običajno prebivališče ali sedež, ostanejo nespremenjene in bodo prevladale v primeru nasprotja z določbami nemške zakonodaje. Sodišča v Wiesbadnu v Nemčiji imajo izključno pristojnost za reševanje vseh sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz te Promocije ali so povezani z njo.

6.6. Če je katera koli klavzula teh Pogojev in določil neveljavna, veljavnost preostalih Pogojev in določil ostane nespremenjena.

Priloga 1 – Kvalificirani izdelki

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Priloga 2 – Sodelujoči prodajalci

FOTO BESENIČAR d.o.o. - www.besenicar.si