Лятна Cashback промоция на LUMIX – Правила и условия на промоцията

Лятна Cashback промоция на LUMIX – Правила и условия на промоцията

Регистрирайте своя фотоапарат LUMIX S5M2X, S5M2, S1H, S1R, S1 от Участващ търговец на дребно и получете обратно до 600 лева Cash Back. Продуктът трябва да е закупен в периода 22 май 2023 г. - 2 oктомври 2023 г.

Регистрирайте своя обектив LUMIX от Участващ търговец на дребно и получете обратно до 1000 лева Cash Back. Продуктът трябва да е закупен в периода 22 май 2023 г. - 2 oктомври 2023 г.

Имейл: Panasonic@promotion-support.com

Период на промоцията (Период на покупка): 22 май 2023 – 2 oктомври 2023 г.

Период на заявяване: 22 май 2023 г- – 2 ноември 2023 г.

1. ОРГАНИЗАТОР

Лятната Cashback промоция на LUMIX (наричана по-нататък “Промоцията”) се организира от Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka Republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika като клон на Panasonic Marketing Europe GmbH, чийто адрес на управление е Hagenauer Str. 43, 65203 Висбаден, Германия (“Организатор”).

2. ДОПУСТИМОСТ

2.1. Промоцията е приложима за жители на следните държави: Германия, Австрия, Белгия, Люксембург, България, Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Латвия, Андора, Франция, Косово, Сан Марино. (“Участващи държави”).

2.2. Участникът трябва да е навършил 18 години (“Участник”). Служители на Организатора и неговите дъщерни дружества, техните семейства, агенти и други лица, пряко свързани с тази Промоция, нямат право на участие. В Промоцията могат да участват само Участници, които купуват за собствена употреба, т.е. крайни потребители. Организаторът на Промоцията си запазва правото да проверява допустимостта на Участниците и/или да изключва Участници по свое усмотрение по всяко време и по каквато и да е причина. Търговските посредници не могат да подават заявления от името на своите клиенти. Регистрации и заявления от страна на Участващ търговец на дребно, служителите на Участващия търговец на дребно и семействата на служителите не са разрешени.

2.3. За да участва в Промоцията, Участникът трябва да закупи тяло на фотоапарат LUMIX S5M2 или S5M2X, комплект ("Квалифициран фотоапарат”) или обектив на Panasonic (“Квалифициран обектив”), (заедно “Квалифициран продукт (и)”), както е описано в Приложение 1, от Участващ търговец на дребно (“Участващ търговец на дребно”) в Участваща държава в рамките на Периода на Промоцията и да регистрира Квалифициран фотоапарат или Квалифициран обектив в съответствие с настоящите правила и условия на страницата за регистрация, хоствана от нашия партньор за сътрудничество Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия, (“Benamic”), като предостави исканата информация посочена в клауза 4. Всички Участващи търговци на дребно са изброени в https://www.panasonic.com/bg/consumer/cameras-camcorder/lumix-g-dslm-cameras-learn/articles/lumix-s5ii-s5iix-s-lenses-cash-back-promotion.html и в Приложение 2. Моля, проверете при местния търговски представител дали те участват в Промоцията.

2.4. Всички Квалифицирани продукти трябва да са нови и оригинални продукти на Panasonic. Покупките на продукти втора употреба, реновирани или ремонтирани продукти, както и продукти, внесени извън Участващите държави, или продукти, които са фалшифицирани или нарушават по какъвто и да е начин правата на интелектуална собственост на групата компании Panasonic, няма да отговарят на условията за тази Промоция. Продукт, закупен от Amazon няма да бъде валиден. Организаторът на Промоцията ще приема заявления от Amazon Marketplace, само ако търговецът на дребно е посочен като един от Участващите търговци на дребно за тази Промоция. Заявлението ще бъде отхвърлено за всеки друг търговец от трети страни на платформата Amazon Marketplace. Организаторът няма да приема заявления за продукти, закупени от eBay (независимо дали са посочени като нови или употребявани).

3. Cash Back

3.1. Като участва в тази Промоция, Участникът ще получи обратно пари в размер на 600 лева за всеки Квалифициран фотоапарат и до 1000 лева за всеки Квалифициран обектив (“Cash Back”).

продукт

Cashback

DC-S5M2E

200 лева

DC-S5M2KE

400 лева

DC-S5M2WE

600 лева

DC-S5M2XE

200 лева

DC-S5M2XKE

400 лева

DC-S5M2XWE

600 лева

DC-S1E-K

400 лева

DC-S1ME-K

400 лева

DC-S1RE-K

400 лева

DC-S1RME-K

400 лева

DC-S1HE-K

400 лева 

DC-S1KE-K

400 лева 

продукт

Cashback

S-X50E

1000 лева

S-R70200E

400 лева

S-R24105E

400 лева

S-E2470E

400 лева

S-E70200E

400 лева

S-R1635E

400 лева

S-R70300E

200 лева

S-S24E 

200 лева

S-S18E

200 лева

S-R1428E

200 лева

S-S85E

100 лева

S-S35E

100 лева

3.2. Cash Back, предлаган в рамките на тази Промоция, не подлежи на замяна, прехвърляне и не се предлага алтернатива в брой или кредит. Изплащането на Cash Back чрез Участващия търговец е изрично забранено. Двойно заявяване на Cash Back е изключено.

3.3 По време на Промоцията всеки Участник може да заяви максимум 5 Квалифицирани продукта. Само 1 заявление може да бъде направено за един Квалифициран продукт.

3.4 Когато изплащането на Cash Back представлява облагаема печалба, Участникът е отговорен за заплащането на данъчното задължение. Съответно, ако банката ви начисли такси, те ще бъдат приспаднати от сумата на Cash Back.

3.5 Cash Back ще бъде преведен в рамките на 28 дни след валидиране на вашето заявление.

4. ПРОЦЕС НА ЗАЯВЯВАНЕ

4.1. За да заявите Cash Back, просто регистрирайте Квалифицирания продукт онлайн на страницата за регистрация, хоствана от Benamic, на https://www.panasonic.com/bg/consumer/cameras-camcorder/lumix-g-dslm-cameras-learn/articles/lumix-s5ii-s5iix-s-lenses-cash-back-promotion.html,

4.2. Заявления, свързани с Квалифицирани продукти, закупени преди или след Периода на промоцията, ще се считат за невалидни.

4.3. За да заяви Cash Back, Участникът трябва да предостави следната задължителна информация на страницата за регистрация, посочена в клауза 4.1:

1) Лични данни (Обръщение, пълно име, пощенски адрес, държава на пребиваване, имейл адрес, телефонен номер) 

2) Данни за продукта (Име на продукта, канал на търговец на дребно, име на магазин, държава на покупката, дата на покупката, сериен номер на Квалифицираните продукти, качена фактура или изображение на серийния номер и баркода). Моля предоставете документ, който показва името на Участващия търговец на дребно, дата на покупката и номера на модела на продукта. 

3) Банкови данни

4.4 След като се регистрирате, вие ще получите потвърждение по имейл. Всяко заявление за Cash Back е ограничено до еднократна употреба и не може да се използва заедно с друг промоционален ваучер за фотоапарати LUMIX S5M2, S5M2X и Квалифицирани обективи или Cash Back оферта.

4.5. Периодът от време за заявяване е Периодът на заявяване. Заявления, направени преди или след Периода на заявяване, няма да отговарят на условията за Промоцията. Участникът трябва да се увери, че документът за покупката съдържа наименованието на закупения продукт (номер на модела), името на магазина и датата на покупката.

4.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било технически, хардуерни, софтуерни, сървърни, уебсайтови или други грешки или повреди от какъвто и да е вид, доколкото това пречи на Участника или го възпрепятства по друг начин да участва в Промоцията. Ако онлайн регистрацията е невъзможна поради технически причини, нашият екип за поддръжка е на разположение на Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Заявления, подадени по факс, телефон, имейл или поща няма да бъдат приети. Нечетливи, непълни или променени формуляри за заявления или анкети ще се считат за невалидни, както и формуляри за заявления, които не са попълнени в съответствие с указанията в настоящите правила и условия.

4.8. Заявлението на Участника ще бъде проверено от Benamic в съответствие с настоящите правила и условия. Заявленията са невалидни за Квалифицирани продукти, които са върнати на Участващия търговец на дребно и Участникът е заменил Квалифицирания продукт или е получил пълно възстановяване на сумата, като в този случай Организаторът ще има право да поиска обратно всички предоставени Cash Back пари.

4.9. Организаторът няма да обработи заявление, ако Участникът не предостави валидно копие на фактурата/касовия бон, серийния номер на продукта и изображението на серийния номер и баркода.

4.10 В случай, че Участникът върне Квалифицирания продукт на Участващия търговец на дребно, Участникът няма да има право да заявява връщане на пари Cash Back и всяко заявление след това ще бъде отхвърлено. За избягване на съмнения, тази клауза не забранява по никакъв начин правото на Участника да упражнява своите приложими законови или гаранционни права.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

5.1. Отговорният администратор на данни е Организаторът, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Висбаден, Германия, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Организаторът ще спазва законовите разпоредби на приложимото законодателство за защита на данните. Прилага се политика за поверителност на Организатора, която може да бъде намерена на:

https://www.panasonic.com/bg/privacy-policy.html

5.3. Личните данни ще бъдат събирани и обработвани от Benamic от името на Организатора. Benamic ще спазва законовите разпоредби на приложимото законодателство за защита на данните. Типовете събирани данни включват лични данни, данни за продукта и банкови данни, както е изброено в 4.3.

5.4. Цели на събирането на данни: Данните ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Benamic единствено с цел провеждане на Промоцията. За регистриране на продукта при Организатора или за имейл маркетинг от Организатора, данните ще бъдат събирани от Организатора, доколкото Участникът е дал съгласието си за това по време на регистрацията. Ако Участникът е дал съгласието си за имейл маркетинг, Личните данни, изброени в 4.3, също ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани за тази цел. Данните на вече съществуващи клиенти ще бъдат сравнени и актуализирани с предоставените данни от тази Промоция.

5.5. За целите на провеждането на Промоцията, обработката на вашите лични данни се основава на член 6, параграф 1, буква (б) от Общия регламент за защита на данните (“GDPR”). Обработката на вашите лични данни за целите на имейл маркетинга се основава на член 6, параграф 1, буква (а) от GDPR.

5.6. Всички лични данни на Участника няма да бъдат предавани на трети страни, нито ще им бъдат предоставяни за използване, без съгласие на Участника. Изключение се прави за трети страни, агенции, на които е възложено да осъществят Промоцията и които ще събират, съхраняват и използват данните за целите на провеждането на Промоцията. Третите страни спазват GDPR и разполагат с необходимите мерки за сигурност, както са договорени с Организатора в писмена форма и имат действащи споразумения за обработка на данните.

5.7. Личните данни на Участниците ще се съхраняват от Benamic толкова дълго, колкото е необходимо, за да се спазват законовите изисквания и за правни цели, и ще бъдат изтрити най-късно 12 месеца след приключване на Промоцията.

5.8. Участникът може по всяко време да оттегли съгласието си за имейл маркетинг и да се отпише от бюлетина. То може да бъде оттеглено чрез кликване върху връзката “Newsletter Subscription Management Centre”, предоставена във всеки имейл с бюлетин, чрез вашия профил в My Panasonic или като се свържете с Организатора на адрес data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Участникът може по всяко време да получи безплатна информация за съхраняваните лични данни на Участника, техния произход и получател, както и за целта на обработката на данните и, ако е приложимо има право на корекция, блокиране и изтриване на тези данни в рамките на приложимите законови разпоредби, изпращайки своето искане на data_protection@eu.panasonic.com. Участникът има право подаде жалба до надзорен орган.

6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1. При заявяване на Cash Back ще се счита, че Участниците са прочели и приели настоящите правила и условия.

6.2. Организаторът си запазва правото да проверява допустимостта на всички заявления, за да се защити срещу измамни, невалидни или повтарящи се заявления, включително, без ограничение, да изисква от Участника да докаже, че не е върнал Квалифицирания продукт в рамките на 28 дни от датата на доставката. Недобросъвестни или измамни регистрации или заявления, които не отговарят на настоящите правила и условия ще бъдат считани за невалидни.

6.3. Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да променя настоящите правила и условия по всяко време и да променя или прекратява тази Промоция по всяко време.

6.4 За да следи измамни заявления, Организаторът си запазва правото да извършва кръстосана проверка на връщанията на продукти със съответните Участващи търговци на дребно спрямо получените заявления. Организаторът си запазва правото да задържи връщането на парите Cash Back, ако подозира, че е направено невярно или измамно заявление.

6.5 Настоящите правила и условия се уреждат от законите на Република Германия, с изключение на международното конфликтно право, по-специално Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Въпреки това, задължителните разпоредби на местното законодателство на държавата, в която се намира вашето обичайно местопребиваване или седалище, остават незасегнати и ще имат предимство в случай на противоречие с разпоредбите на германското законодателство. Съдилищата на Висбаден, Германия ще имат изключителна юрисдикция за уреждане на всички спорове или искове, произтичащи от тази Промоция или свързани с нея.

6.6. Ако някоя клауза от настоящите правила и условия е невалидна, валидността на останалите правила и условия остава непроменена.

Приложение 1 – Квалифицирани Продукти

продукт

Cashback

DC-S5M2E

200 лева

DC-S5M2KE

400 лева

DC-S5M2WE

600 лева

DC-S5M2XE

200 лева

DC-S5M2XKE

400 лева

DC-S5M2XWE

600 лева

DC-S1E-K

400 лева

DC-S1ME-K

400 лева

DC-S1RE-K

400 лева

DC-S1RME-K

400 лева

DC-S1HE-K

400 лева 

DC-S1KE-K

400 лева 

продукт

Cashback

S-X50E

1000 лева

S-R70200E

400 лева

S-R24105E

400 лева

S-E2470E

400 лева

S-E70200E

400 лева

S-R1635E

400 лева

S-R70300E

200 лева

S-S24E 

200 лева

S-S18E

200 лева

S-R1428E

200 лева

S-S85E

100 лева

S-S35E

100 лева

Приложение 2 – Участващи търговци на дребно

Динафос

Фото Свят

Фотосинтезис

Ozon

Amperel Ltd

Fomus Ltd.