Зимна Cash Back промоция на LUMIX – Правила и условия на промоцията

Зимна Cash Back промоция на LUMIX – Правила и условия на промоцията

Регистрирайте своя фотоапарат LUMIX S5 или GH6 от Участващ търговец на дребно и получете обратно 400 BGN

Имейл: Panasonic@promotion-support.com

Период на промоцията (период на покупка): 11 октомври 2022 г. – 31 януари 2023 г.

Период на заявяване: 11 октомври 2022 г. – 28 февруари 2023 г.

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1 Зимната Cash Back промоция на LUMIX (наричана по-нататък „Промоция“) се организира от Panasonic Marketing Europe GmbH, организационна единица Чехия, със седалище в Прага 8 - Карлин, Křižíkova 148/34, пощенски код 186 00, IČ: 24655121, вписан в търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, раздел A, вмъкнете 71469, като клон на Panasonic Marketing Europe GmbH, чийто адрес на управление е ул. Хагенауер 43, 65203 Висбаден, Германия („Организатор“).

2. ДОПУСТИМОСТ

2.1. Промоцията е приложима за жители на следните държави: Германия, Австрия, Белгия, Люксембург, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Латвия, Андора. („Участващи държави“).

2.2. Участниците трябва да са навършили 18 години („Участник“). Служители на Организатора и неговите дъщерни компании, техните семейства, представители и други страни, пряко свързани с тази Промоция, нямат право да участват. Промоцията е валидна само за Участници, които купуват за собствена употреба, т.е. крайни потребители. Организаторът си запазва правото да проверява допустимостта на Участниците и/или да изключва Участници по свое усмотрение по всяко време и по каквато и да е причина. Продавачите и дистрибуторите не могат да подават заявления от името на своите клиенти. Регистрации и заявления от Участващ търговец на дребно, служители на Участващия търговец на дребно и семействата на служителите не са разрешени.

2.3. За да участва в Промоцията, Участникът трябва да закупи тяло или комплект на фотоапарат LUMIX S5 или GH6 („Квалифицирани продукти“), както е описано в Приложение 1, от участващ търговец на дребно („Участващ търговец на дребно“) в Участваща държава в рамките на Периода на промоцията и да регистрира Квалифицираните продукти в съответствие с настоящите правила и условия на страницата за регистрация, хоствана от нашия партньор за сътрудничество Benamic, IDA Business & Technology Park, Околовръстен път, Килкени, Ирландия, („Benamic“), като предостави исканата информация, посочена в клауза 4. Всички Участващи търговци на дребно са изброени в https://www.panasonic.com/bg/consumer/cameras-camcorder/lumix-g-dslm-cameras-learn/articles/lumix-winter-cash-back-promotion.html и в Приложение 2. Моля проверете също при местния търговски представител дали те участват в тази промоция.

2.4. Всички Квалифицирани продукти трябва да са нови и оригинални продукти на Panasonic. Покупките на продукти втора употреба, реновирани или ремонтирани продукти и продукти, внесени извън Участващите държави, или продукти, които са фалшифицирани или нарушават по какъвто и да е начин правата на интелектуална собственост на групата компании Panasonic, няма да отговарят на условията за тази промоция. Продукт, закупен от Amazon, няма да бъде валиден. Организаторът ще приема заявления от Amazon Marketplace, само ако дистрибуторът е посочен като един от Участващите търговци на дребно за тази Промоция. Заявлението ще бъде отхвърлено за всеки друг търговец от трети страни на платформата Amazon Marketplace.

3. Връщане на пари (Cash Back)

3.1. Като участва в тази Промоция, Участникът ще получи обратно пари в размер на 400 BGN за всеки Квалифициран продукт (“Cash Back”).

3.2. Cash Back, предлаган в рамките на тази Промоция, не подлежи на замяна, прехвърляне и не се предлага алтернатива в брой или кредит. Изплащането на Cash Back чрез Участващия търговец на дребно е изрично забранено. Двойно заявяване на Cash Back е изключено.

3.3 По време на Промоцията всеки Участник може да заяви максимум 5 Квалифицирани продукта. Само 1 заявление може да бъде направено за един Квалифициран продукт.

3.4 Когато изплащането на Cash Back представлява облагаема печалба, Участникът е отговорен за заплащането на данъчното задължение. Съответно, ако банката ви начисли такси, те ще бъдат приспаднати от сумата на Cash Back.

3.5 Cash Back ще бъде преведен в рамките на 28 дни след валидиране на вашето заявление.

4. ПРОЦЕС НА ЗАЯВЯВАНЕ

4.1. За да заявите Cash Back, просто регистрирайте Квалифицирания продукт онлайн на страницата за регистрация, хоствана от Benamic, на https://panasonic-winter-cashback.benamic.com/bg/?country_promotion=23,

4.2. Заявления, свързани с Квалифицирани продукти, закупени преди или след Периода на промоцията, ще се считат за невалидни.

4.3. За да заяви Cash Back, Участникът трябва да предостави следната задължителна информация на целевата страница, посочена в клауза 4.1:

1) Лични данни (обръщение, пълно име, пощенски адрес, държава на пребиваване, имейл адрес, телефонен номер)

2) Данни за продукта (име на продукта, канал на търговец на дребно, име на магазин, държава на покупката, дата на покупката, сериен номер на Квалифицираните продукти, качена фактура или изображение на серийния номер и баркода). Моля предоставете документ, който показва името на Участващия търговец на дребно, датата на покупката и модела на продукта.

3) Банкови данни

4.4 След като се регистрирате, ще получите имейл с потвърждение. Всяко заявление за Cash Back е ограничено до еднократна употреба и не може да се използва заедно с други промоционални ваучери за фотоапарати LUMIX S5 и GH6 или оферти за връщане на пари.

4.5. Периодът от време за заявяване е Период на заявяване. Заявленията, направени преди или след Периода на заявяване, няма да отговарят на условията за Промоцията. Участникът трябва да се увери, че документът за покупката съдържа наименованието на продукта (означението на модела), името на магазина и датата на покупката.

4.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било технически, хардуерни, софтуерни, сървърни, уебсайтови или други грешки, повреди или щети от какъвто и да е вид, доколкото това пречи на Участника или го възпрепятства по друг начин да участва в Промоцията. Ако онлайн регистрацията не е възможна по технически причини, нашият екип за поддръжка е на разположение на Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Заявления, изпратени по факс, имейл или поща, или направени по телефон, няма да бъдат приети. Нечетливите, непълни или променени формуляри за заявления или анкети ще се считат за невалидни, както и формулярите за заявления, които не са попълнени в съответствие с указанията в настоящите правила и условия.

4.8. Заявлението на Участника ще бъде проверено от Benamic в съответствие с настоящите правила и условия. Заявленията са невалидни за Квалифицирани продукти, които са върнати на Участващия търговец на дребно и Участникът е получил обратно сумата или ги е заменил с други продукти, като в този случай Организаторът ще има право да поиска обратно всички предоставени Cash Back пари.

4.9. Организаторът няма да обработи заявлението, ако Участникът не предостави валидно копие на фактурата/фискалния бон, серийния номер на продукта и изображението на серийния номер и баркода.

4.10 В случай, че Участникът върне Квалифицирания продукт на Участващия търговец на дребно, Участникът няма да има право да заявява връщане на пари Cash Back и след това всяко заявление ще бъде отхвърлено. За избягване на съмнения, тази клауза не забранява по никакъв начин правото на Участника да упражнява своите приложими законови или гаранционни права.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

5.1. Отговорният администратор на данни е Организаторът, Panasonic Marketing Europe GmbH, ул. Хагенауер 43, 65203 Висбаден, Германия, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Организаторът ще спазва законовите разпоредби на приложимото законодателство за защита на данните. Прилага се политиката за поверителност на Организатора, която може да бъде намерена на:

https://www.panasonic.com/bg/privacy-policy.html

5.3. Личните данни ще бъдат събирани и обработвани от Benamic от името на Организатора. Benamic ще спазва законовите разпоредби на приложимото законодателство за защита на данните. Типовете събирани данни включват лични данни, данни за продукта и банкови данни, както е изброено в 4.3.

5.4. Цели на събирането на данни: Данните ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Benamic единствено с цел провеждане на Промоцията. За регистриране на продукта при Организатора или за маркетинг по имейл от Организатора, данните ще бъдат събирани от Организатора, доколкото Участникът е дал съгласието си за това по време на регистрацията. Ако Участникът е дал съгласието си за маркетинг по имейл, Личните данни, изброени в 4.3, също ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани за тази цел. Данните на вече съществуващи клиенти ще бъдат сравнени и актуализирани с предоставените данни от тази промоция.

5.5. За целите на провеждането на промоцията, обработката на вашите лични данни се основава на член 6, параграф (1), буква (б) от Общия регламент за защита на данните („GDPR“). Обработката на вашите лични данни за целите на маркетинга по имейл се основава на член 6, параграф (1), буква (а) от GDPR.

5.6. Личните данни на Участника няма да бъдат предавани на трети страни, нито ще им бъдат предоставяни за използване, без съгласие на Участника. Изключение се прави за трети страни, агенции, на които е възложено да осъществят Промоцията и които ще събират, съхраняват и използват данните за целите на провеждането на Промоцията. Третите страни спазват GDPR и разполагат с необходимите мерки за сигурност, както са договорени с Организатора в писмена форма и имат действащи споразумения за обработка на данни.

5.7. Личните данни на Участниците ще се съхраняват от Benamic толкова дълго, колкото е необходимо, за да се спазват законовите изисквания и за правни цели, и ще бъдат изтрити най-късно 12 месеца след приключване на Промоцията.

5.8. Участникът може по всяко време да оттегли съгласието си за маркетинг по имейл и да се отпише от бюлетина. Можете да оттеглите съгласието си, като щракнете върху връзката към „Newsletter Subscription Management Centre“ (Център за управление на абонаментите за бюлетин), предоставена във всеки имейл с бюлетин, чрез вашия профил в My Panasonic или като се свържете с Организатора на адрес data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Участникът има право по всяко време да получи безплатна информация за съхраняваните лични данни на Участника, техния произход и получател, и целта на обработката на данните и, ако е приложимо, има право на корекция, блокиране или изтриване на тези данни в рамките на приложимите законови разпоредби, изпращайки своето искане на data_protection@eu.panasonic.com. Участникът има право да подаде жалба до надзорен орган.

6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1. При заявяване на Cash Back ще се счита, че Участниците са прочели и приели настоящите правила и условия.

6.2. Организаторът си запазва правото да проверява допустимостта на всички заявления, за да се защити срещу измамни, невалидни или повтарящи се заявления, включително, но без ограничение, да изисква от Участника да докаже, че не е върнал Квалифицирания продукт в рамките на 28 дни от датата на доставката. Недобросъвестни или измамни регистрации, или заявления, които не отговарят на настоящите правила и условия, ще бъдат считани за невалидни.

6.3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила и условия по всяко време и по свое усмотрение, както и да променя или прекратява тази Промоция по всяко време.

6.4 За да следи за измамни заявления, Организаторът си запазва правото да извършва кръстосана проверка на връщанията на продукти със съответните Участващи търговци на дребно срещу получените заявления. Организаторът си запазва правото да задържи връщането на парите Cash Back, ако подозира, че е направено невярно или измамно заявление.

6.5 Настоящите правила и условия се уреждат от законите на Република Германия, с изключение на международното конфликтно право, по-специално Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Въпреки това, задължителните разпоредби на местното законодателство на държавата, в която се намира Вашето обичайно местопребиваване или седалище, остават незасегнати и ще имат предимство в случай на противоречие с разпоредбите на германското законодателство. Съдилищата на Висбаден, Германия ще имат изключителна юрисдикция за уреждане на всички спорове или искове, произтичащи от тази Промоция или свързани с нея.

6.6. Ако някоя клауза от настоящите правила и условия е невалидна, валидността на останалите правила и условия остава непроменена.

Приложение 1 – Квалифицирани продукти

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Приложение 2 – Участващи търговци на дребно

Динафос –www.dynaphos.com,

Фото Свят –www.fotosviat.bg,

Фотосинтезис -www.photosythesis.bg,

Фотопавилион –www.photopavilion.bg