យើងម្នាក់ៗត្រូវការខ្យល់ដើម្បីដកដង្ហើមចូល 18 Kg/ថ្ងៃ

យន្តការផលិតរបស់ nanoe X
 

សុវត្ថិភាពរបស់ nanoe X
 

គេហដ្ឋានកាន់តែស្អាតជាងមុនសម្រាប់គ្រួសារបស់អ្នក

បរិស្ថានប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់ភ្ញៀវ

អាជីវកម្មរីកចំរើនជាមួយខ្យល់បរិសុទ្ធ

ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់លម្អងរបស់ nanoe X

ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់វីរុស និងបាក់តេរីរបស់ nanoe X

ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ PM 2.5 របស់ nanoe X

ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ីរបស់ nanoe X

ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ផ្សិតរបស់
nanoe X

ប្រសិទ្ធភាពនៃការកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អរបស់ nanoe X

ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សំណើមរបស់
nanoe X

ប្រសិទ្ធភាពរបស់ nanoe X

តើបច្ចេកវិទ្យា nanoe គឺជាអ្វី?

តើ nanoe មានទំហំតូចកម្រិតណា?
 

អត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា nanoe៖ ការកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ

អត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា nanoe៖ ការផ្ដល់សំណើម

01 តើ nanoe ជាអ្វី?

02 nanoe™ ប្រៀបធៀបនឹង nanoe X?

03 ការទប់ស្កាត់បាក់តេរីរបស់បច្ចេកវិទ្យា nanoe

04 ការកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អរបស់បច្ចេកវិទ្យា nanoe

05 ការផ្ដល់សំណើមរបស់បច្ចេកវិទ្យា nanoe

06 តើ nanoe មានទំហំកម្រិតណា?

07 nanoe គឺសម្បូរទៅដោយសំណើម

បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននៅកន្លែងធ្វើការ | បច្ចេកវិទ្យា nanoe™៖ បាក់តេរី - Panasonic

បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននៅកន្លែងធ្វើការ | បច្ចេកវិទ្យា nanoe™៖ ក្លិនមិនល្អ - Panasonic

បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននៅកន្លែងធ្វើការ | បច្ចេកវិទ្យា nanoe™៖ សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី - Panasonic

បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននៅកន្លែងធ្វើការ | បច្ចេកវិទ្យា nanoe™៖ ផ្សិត - Panasonic
 

បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននៅកន្លែងធ្វើការ | បច្ចេកវិទ្យា nanoe™៖ លម្អង - Panasonic
 

បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននៅកន្លែងធ្វើការ | បច្ចេកវិទ្យា nanoe™៖ សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ - Panasonic

យន្តការសម្រាប់ផលិតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលមាននៅក្នុងទឹក [Panasonic]

ស៊េរី AERO - បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ សម្រាប់គេហដ្ឋាន

ស៊េរី SKY - បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ សម្រាប់គេហដ្ឋាន

#AIRDIBLES​ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic [ពេញលេញ]

nanoe™ កម្ចាត់វីរុស និងបាក់តេរី

nanoe™ បំបាត់លើក្លិនមិនល្អ

nanoe™ ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែក និងសក់

nanoe™ កម្ចាត់ សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី

nanoe™ កម្ចាត់ ផ្សិត

nanoe™ កម្ចាត់លម្អង

nanoe™ កម្ចាត់សារធាតុពុល