គន្លឹះក្នុងការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់

គន្លឹះក្នុងការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់

របៀបងាយៗក្នុងការអ៊ុតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

គន្លឹះក្នុងការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់

1. គ្រាន់តែធ្វើចលនា 3 របៀបប៉ុណ្ណោះ។

កម្ចាត់ស្នាមជ្រួញ

កម្ចាត់ស្នាមជ្រួញ

ធ្វើឱ្យមានភ្លី

ធ្វើឱ្យមានភ្លី

ត្រឡប់ទៅសណ្ឋានដើមវិញ

ត្រឡប់ទៅសណ្ឋានដើមវិញ

ការអ៊ុតថ្នមៗគឺជាគន្លឹះសំខាន់ ដើម្បីបញ្ចៀសកុំឱ្យមានស្នាមជ្រួញ ឬខូចសាច់ក្រណាត់។

ការអ៊ុតថ្នមៗគឺជាគន្លឹះសំខាន់ ដើម្បីបញ្ចៀសកុំឱ្យមានស្នាមជ្រួញ ឬខូចសាច់ក្រណាត់។

2. ពង្រាបសម្លៀកបំពាក់ឱ្យរាបស្មើល្អ មុននឹងអ៊ុត។

2. ពង្រាបសម្លៀកបំពាក់ឱ្យរាបស្មើល្អ មុននឹងអ៊ុត។

3. ប្រើដៃម្ខាងទៀតទាញផ្នែកដែលនៅខាងមុខ នៅពេលអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់។

3. ប្រើដៃម្ខាងទៀតទាញផ្នែកដែលនៅខាងមុខ នៅពេលអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់។
គន្លឹះក្នុងការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ច្រើនក្នុងពេលតែមួយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

គន្លឹះក្នុងការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ច្រើនក្នុងពេលតែមួយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ដែលងាយរងការខូចខាតដោយសារកម្ដៅមុនគេដោយប្រើសីតុណ្ហភាពទាប ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចសន្សំសំចៃកម្ដៅ និងចំណេញពេលវេលា។

ស្វែងយល់ពីប្រភេទឆ្នាំងអ៊ុត

ឆ្នាំងអ៊ុតប្រើចំហាយទឹក

អ៊ុតស្ងួត