គំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដីពីនិរន្តរភាព

សកម្មភាពរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុន Panasonic Cambodia បានបើកយុទ្ធនាការ “រាត្រីភ្លឺជាង
មុនសម្រាប់ថ្ងៃកាន់តែភ្លឺ” ដោយសកម្មក្នុងការបរិច្ចាគអំពូល
ភ្លើងសូឡាចំនួន 2,202 គ្រឿងដល់ស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញចំនួន
8 នៅទូទាំងប្រទេស និងបានចែកចាយទៅផ្ទះសម្បែងក្នុងទីតាំង
នានានៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ ក្នុង
គោលដៅបង្កើតសង្គមដែលគ្មានភាពក្រីក្រទាំងស្រុង។

ក្រុមហ៊ុន Panasonic Cambodia បានសហការជាមួយក្រសួង
បរិស្ថាន ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីអេកូ ក្នុងគោលដៅលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹងទូទៅស្ដីពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលមិនប៉ះពាល់ដល់
បរិស្ថានសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ និងលើកកម្ពស់ការរស់នៅ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដោយអប់រំប្រជាជនអំពីកំណើនជាសកលនៃ
ការគាំពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ និងឥទ្ធិពលរបស់វាចំពោះសង្គម ក៏
ដូចជាបរិស្ថាន ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រាលបន្ទុក និង
លើកកម្ពស់ផលិតផលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្រាប់ទីផ្សារនាពេល
អនាគត។

ក្រុមហ៊ុន Panasonic បានបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Panasonic
Scholarship Asia (PSA) នៅកម្ពុជា ដែលជាសកម្មភាពក្រុមហ៊ុន
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋក្នុងគោលដៅគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងការសិក្សា
ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់អាស៊ី ដោយផ្ដោតលើការបណ្ដុះ
បណ្ដាលអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ។

និរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic