ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន Panasonic Cambodia

Panasonic Cambodiaបានចាប់ផ្តើមរយៈពេល 10 ឆ្នាំមកហើយ ក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុណ្ណោះទេ លើសពីនេះ យើងក៍បានផ្តល់នូវឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានរយៈពេលយូរអង្វែងដល់សហគមន៍ផងដែរ។

ប្រវត្តិរបស់យើង