ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន Panasonic Cambodia

Panasonic Cambodiaបានចាប់ផ្តើមរយៈពេល 10 ឆ្នាំមកហើយ ក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុណ្ណោះទេ លើសពីនេះ យើងក៍បានផ្តល់នូវឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានរយៈពេលយូរអង្វែងដល់សហគមន៍ផងដែរ។

ប្រវត្តិរបស់យើង

ស្ថាបនិក លោក Konosuke Matsushita

តំណដែលពាក់ព័ន្ធ

គោលបំណងរបស់សារៈមន្ទីរ
Panasonicគឺធ្វើការចែករំលែក
ផលិតផល បច្ចេកវិទ្យា និងគោលដៅដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោក Konosuke
Matsushita ។ សារៈមន្ទីរនេះត្រូវបាន
បង្កើតឡើងសម្រាប់សាធារណជន ដើម្បី
ចែករំលែកបន្តនូវ “បេះដូង” នៃក្រុម
ហ៊ុន Panasonic ទៅឱ្យមនុស្សជំនាន់
ក្រោយ។

Panasonic Corporation និង សារ
ព័ត៌មាន The Mainichi Newspapers
បានឯកភាពបង្កើតគម្រោងរួមគ្នាស្ដីពី
កម្មវិធីTime Capsuleនៅក្នុងការប្រារព្ធ
ពិធីពិព័រណ៍ពិភពលោកនៅ
ប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ 1970៖ ពិព័រណ៍
ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 70។