រូបភាពភោជនីយដ្ឋានមានអនាម័យ និងផាសុកភាព

ផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់អាកាសរបស់អ្នក ផ្ដល់ឱ្យអតិថិជននូវមជ្ឈដ្ឋានកាន់តែមានផាសុកភាព

nanoe™ X រារាំងបាក់តេរីមួយចំនួនវីរុសប៉ូលីឡែនអាឡែរហ្សីនិងផ្សិតក៏ដូចជាបំបែកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលមាននៅក្នុង PM 2.5 ។ nanoe™ X រួមចំណែកដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងការការបំបាត់ក្លិនផងដែរ។

ផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់អាកាសរបស់អ្នក។ ផ្ដល់ឱ្យអតិថិជននូវមជ្ឈដ្ឋានកាន់តែមានផាសុកភាព។

nanoe™ X រារាំងបាក់តេរីមួយចំនួនវីរុសប៉ូលីឡែនអាឡែរហ្សីនិងផ្សិតក៏ដូចជាបំបែកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលមាននៅក្នុង PM 2.5 ។ nanoe™ X រួមចំណែកដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងការដកហូត។

រឿងពិត

ភ្ញៀវងាយនឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយក្លិនក្នុងភោជនីយដ្ឋានណាស់

អ្នកប្រើប្រាស់

រូបភាពបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យ ភ្ញៀវដែលចូលភោជនីយដ្ឋានចាត់ទុកបញ្ហាក្លិនជាកត្តាដ៏សំខាន់លើសពីការគិតរបស់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន។ ភ្ញៀវចាត់ទុកបញ្ហាក្លិនជាកត្តាសំខាន់ទី 2 ចំណែកឯម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានចាត់ទុកវាជាកត្តាសំខាន់ទី 12។

អនាម័យជាអាទិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវ
#2 ក្លិនក្នុងភោជនីយដ្ឋាន 57.1%
#11 សណ្ឋានច្រកចូលភោជនីយដ្ឋាន និងអ្វីៗជុំវិញ 35.8%

ម្ចាស់

រូបភាពបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យ ភ្ញៀវដែលចូលភោជនីយដ្ឋានចាត់ទុកបញ្ហាក្លិនជាកត្តាដ៏សំខាន់លើសពីការគិតរបស់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន។ ភ្ញៀវចាត់ទុកបញ្ហាក្លិនជាកត្តាសំខាន់ទី 2 ចំណែកឯម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានចាត់ទុកវាជាកត្តាសំខាន់ទី 12។

អនាម័យជាអាទិភាពសម្រាប់ម្ចាស់
#1 សណ្ឋានច្រកចូលភោជនីយដ្ឋាន និងអ្វីៗជុំវិញ 59.0%
#12 ក្លិនក្នុងភោជនីយដ្ឋាន 39.5%

សម្រាប់ភ្ញៀវ និងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានភាពស្អាតគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នា

ភ្ញៀវផ្ដោតខ្លាំងបំផុតលើអនាម័យចាន និងស្លាបព្រាដែលពួកគេប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងក្លិនទាំងឡាយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន។ ពួកគេក៏ខ្វាយខ្វល់អំពីក្លិននៅជុំវិញកៅអី និងតុដែលធ្វើឱ្យពួកគេចង់រីករាយទទួលទានផងដែរ។ រីឯម្ចាស់ច្រើនតែខ្វាយខ្វល់អំពីអនាម័យរបស់ច្រកចូលភោជនីយដ្ឋាន និងអ្វីៗ
ជុំវិញ ប៉ុន្តែភ្ញៀវប្រហែលជាមិនខ្វាយខ្វល់លើចំណុចនេះទេ។ វិធីល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនពេញចិត្តគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាក្លិនក្នុងភោជនីយដ្ឋាន។

អនាម័យជាអាទិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវ

#1

អនាម័យស្លាបព្រា សម កាំបិត 59.9%

#2

ក្លិនក្នុងភោជនីយដ្ឋាន 57.1%

#3

អនាម័យបន្ទប់លាងសម្អាត 56.8%

#4

អនាម័យកៅអី និងតុ 55.9%

#5

អនាម័យម៉ឺនុយ 47.5%

#6

អនាម័យកម្រាល 46.9%

#7

អនាម័យចាន ពែង និងកែវ 44.4%

#8

ក្លិនបន្ទប់លាងសម្អាត 40.1%

#9

វិធានការកម្ចាត់សត្វល្អិត 38.3%

#10

ភិនភាគបុគ្គលិក 37.3%

#11

អនាម័យវត្ថុដាក់ម្សៅស៊ុប 35.8%

#12

សណ្ឋានច្រកចូលភោជនីយដ្ឋាន និងអ្វីៗជុំវិញ 35.8%

អនាម័យជាអាទិភាពសម្រាប់ម្ចាស់

#1

សណ្ឋានច្រកចូលភោជនីយដ្ឋាន និងអ្វីៗជុំវិញ 59.0%

#2

អនាម័យបន្ទប់លាងសម្អាត 58.5%

#3

អនាម័យកៅអី និងតុ 54.0%

#4

អនាម័យចាន ពែង និងកែវ 49.0%

#5

អនាម័យស្លាបព្រា សម កាំបិត 48.0%

#6

វិធានការកម្ចាត់សត្វល្អិត 46.0%

#7

អនាម័យគេហដ្ឋានបាយ 46.0%

#8

ក្លិនបន្ទប់លាងសម្អាត 44.0%

#9

ការរក្សាអាហារ 43.5%

#10

ភិនភាគបុគ្គលិក 43.4%

#11

អនាម័យកម្រាល 41.5%

#12

ក្លិនក្នុងភោជនីយដ្ឋាន 39.5%

លទ្ធផលស្ទង់មតិ៖ https://pro.kao.com/jp/food-biz-support/hygiene/survey/01/, https://pro.kao.com/jp/food-biz-support/hygiene/survey/02/

អ្វីដែល nanoe™ X អាចធ្វើបាន

IoT + nanoe™ X អាចកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ 24/7

ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ
មុខងារកង្ហារ: មុខងារត្រជាក់ត្រូវបានបិទ / nanoe™ X ត្រូវបានបើក

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់ភោជនីយដ្ឋានអាចគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ 24/7 តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូន

កម្ចាត់ក្លិនមិនល្អឥតឈប់ 24 ម៉ោង

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់ភោជនីយដ្ឋានអាចគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ 24/7 តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូន

បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានពី
គេហដ្ឋានដើម្បីចាប់ផ្ដើមដោយភាពស្រស់ស្រាយរាល់ព្រឹកព្រលឹម!

ភ្ជាប់ដោយប្រើស្មាតហ្វូនជាមួយក្បាលភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ IoT ក្នុងភោជនីយដ្ឋាន រួចចូលប្រើ Comfort Cloud ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីចម្ងាយ។ សូម្បីបន្ទាប់ពីបិទរួច អ្នកអាចរក្សាឱ្យខ្យល់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានស្អាតជាងមុន ដោយបន្តសាយភាយ nanoe™ X តាមរយៈមុខងារកង្ហារ។ (nanoe™ X / ការប្រើប្រាស់ថាមពលលើមុខងារកង្ហារ៖ 63 W/h*)

*ខុសគ្នាតាមម៉ូដែល។

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងអគារដែលបានដំឡើង nanoe™ X នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងបានកាត់បន្ថយតួលេខលើសេនស័រចាប់ក្លិនក្នុងបន្ទប់

ក្រាបបង្ហាញថាកម្រិតក្លិនមិនល្អត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនជាងធម្មតា នៅពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X និងដ្យាក្រាមបង្ហាញអំពីវិធីពិសោធន៍

ប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយក្លិនក្នុងបន្ទប់

លទ្ធផល
តួលេខរបស់សេនស័រក្លិននៅក្នុងបន្ទប់ហាក់ដូចជាថមថយ នៅពេលដំណើរការឧបករណ៍ nanoe™ X បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមិនដំណើរការ។ នៅពេលមិនដំណើរការឧបករណ៍ nanoe™ X ក្លិនប្លែកនៃបន្ទប់អាចដឹង នៅពេលចូលបន្ទប់ ប៉ុន្តែនៅពេលដំណើរការឧបករណ៍​nanoe™ X ក្លិនមិនត្រូវបានដឹងនោះទេ។

ការសន្និដ្ឋាន
នៅពេលដំណើរការឧបករណ៍ nanoe™ X ការកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អនៅក្នុងបន្ទប់អាចត្រូវបានរំពឹងទុក។


ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃក្នុង

ផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស ម៉ូដែល CS-P45U4B ដែលបំពាក់ nanoe™ X (2 គ្រឿង)។ ការវាយតម្លៃ៖ 8 តុលា 2019 ដល់ 17 តុលា 2019។ (1) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបានដំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំទំហំប្រហែល 47 m2។ (2) ការកំណត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់៖ មុខងារដំណើរការ—ត្រជាក់ សីតុណ្ហភាពកំណត់ជាមុន—27°C; ទិសដៅលំហូរខ្យល់—ផ្ដេក ល្បឿនលំហូរខ្យល់— មធ្យម (3) បានដំណើរការឧបករណ៍ nanoe™ X ក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍ទីមួយ បន្ទាប់មកបិទឧបករណ៍ nanoe™ X ក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍ទីពីរ រួចបើកដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ បានវាស់អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃសប្ដាហ៍នីមួយៗ ដោយប្រើសេនស័រអគ្គិសនីចាប់ក្លិនមិនល្អ (XP-329m) ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន New Cosmos Electric Co., Ltd។ (4) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានដំណើរការរយៈពេល 24 ម៉ោង និងបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ គោលដៅ៖ ក្លិនបន្ទប់។

nanoe™ X បានកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អដែលស្រូបដោយសាច់ក្រណាត់ដូចជា វាំងនន និងកម្រាលព្រំជាដើម

ក្រាបបង្ហាញថាកម្រិតក្លិនផ្សែងបារីត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនជាងធម្មតា នៅពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X និងដ្យាក្រាមបង្ហាញអំពីវិធីពិសោធន៍

កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ

0 គ្មានក្លិនមិនល្អ
1 ស្ទើរតែហិតមិនដឹង
2 ហិតដឹងតិចតួចបំផុត

3 ហិតដឹងភ្លាមៗ
4 ក្លិនខ្លាំង
5 ក្លិនខ្លាំងទ្រាំមិនបាន

ក្លិនផ្សែងបារី (ទំហំបន្ទប់៖ ប្រហែល 48 m²)

លទ្ធផល
បន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ម៉ោង មានការកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អច្រើនជាងប្រហែល 0.7 កម្រិតដោយប្រើ nanoe™ X ជាមួយការកាត់បន្ថយដោយធម្មជាតិ។

ស្ថាប័នធ្វើតេស្ត
មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគផលិតផលរបស់ Panasonic នៃប្រទេសជប៉ុន
មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគហ្គុនម៉ា នៃប្រទេសជប៉ុន
(របាយការណ៍លេខ 27055)

ផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់លើពិតានបញ្ចេញខ្យល់ 4 ទិស ដែលបំពាក់ nanoe™ X។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្ត៖
(1) ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ធ្វើតេស្តត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុងបន្ទប់ធ្វើតេស្តទំហំប្រហែល 6.02 m x 8 m x 2.9 m, ឬប្រហែល 48 m²។ (2) ចំនួនក្រណាត់ (ស្បៃ) ដែលបានកំណត់ជាមុនត្រូវបានព្យួរក្នុងប្រអប់ប្រហែល 1 m³ និងបារី 20 ដើមត្រូវបានអុជ រួចទុកចោលប្រាំនាទី។ (3) ក្រណាត់ដែលបានស្រូបក្លិនផ្សែងបារីត្រូវបានដាក់នៅកម្ពស់ក្រោម 1.2 m ប្រហែល 1.5 m ពីព្រីភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានបើកមុខងារកង្ហារ។ (4) គេបានប្រមូលក្រណាត់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលដែលបានកំណត់ជាមុន ហើយការវាយតម្លៃក្លិនត្រូវបានអនុវត្ត (វិធីសាស្ត្របញ្ជាក់អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនមិនល្អ 6 កម្រិត)។ N = 8 ប្រធានបទ។ ក្លិនគោលដៅ៖ ផ្សែងបារី។

អាចបំបាត់ក្លិនមិនល្អ nanoe™ X ក៍អាចជួយដល់ អាជីវកម្មរបស់អ្នក

ទប់ស្កាត់បាក់តេរី និងវីរុសមួយចំនួន

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា​nanoe™ X កំពុងកម្ចាត់បាក់តេរី និងវីរុសនៅក្នុងបន្ទប់រង់ចាំនៃគ្លីនិកមួយ

ទប់ស្កាត់ផ្សិត

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា​nanoe™ X កំពុងកម្ចាត់ផ្សិតនៅជុំវិញស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងសម្រាកដោយស្លៀកឈុតងូតទឹក

ទប់ស្កាត់សារធាតុបង្កអាលែកហ្ស៊ី

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា​nanoe™ X កំពុងកម្ចាត់សារធាតុបង្កអាឡែរហ្ស៊ីនៅជុំវិញកុមារ និងស្ត្រីដែលកំពុងលេងនៅកន្លែងផ្សេងៗ ដូចជាសាលាមត្តេយ្យជាដើម

ទប់ស្កាត់លម្អង

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា​nanoe™ X កំពុងកម្ចាត់លម្អងដែលជាប់នឹងសម្លៀកបំពាក់របស់បុរស និងស្ត្រីដែលកំពុងធ្វើការក្នុងការិយាល័យ

ទប់ស្កាត់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់

រូបភាពបង្ហាញថា ប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា​nanoe™ X កំពុងកម្ចាត់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់នៅជុំវិញកុមារ និងស្ត្រីដែលកំពុងលេងនៅកន្លែងផ្សេងៗ ដូចជាសាលាមត្តេយ្យជាដើម

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

អាថ៌កំបាំងនោះគឺnanoe™ X មានម៉ូលេគុលរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលជាមួយនឹងថាមពលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសារធាតុដោយជូតជាតិអ៊ីដ្រូសែន

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុស។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

វាបំបែកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនចេញពីប្រូតេអ៊ីន។

របៀបដំណើរការរបស់ nanoe™ X

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូសែនបំលែងអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុស។

ផលិតផលដែលប្រើ nanoe™ X