REKLAMINĖS AKCIJOS TAISYKLĖS „5 metų garantija - „Lumix 2018“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiose taisyklėse (toliau vadinamose „Taisyklėmis“) apibrėžtos reklaminės akcijos „5 metų garantija – Lumix 2018“ (toliau vadinamos „Akcija“) sąlygos.

1.2. Akcijos organizatorius – „Panasonic Marketing Europe GmbH (ribotos atsakomybės bendrovė) Lenkijos skyrius, įsikūrusi adresu ul. Wołoska 9a, 02-583, Varšuva, Lenkijos Respublika, NIP 107-00-16-099, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą, tvarkomą Varšuvos Rajoninio teismo Varšuvos miestui XIII ūkio skyriaus, KRS numeris 0000352843, Vyriausiosios aplinkos apsaugos inspekcijos Nr. E0012180WZBW (toliau vadinama „Organizatoriumi“).

1.3. Akcijos koordinatorius (toliau vadinama „Koordinatoriumi“), įgaliotas ir atsakingas už Organizatoriaus pavestus veiksmus, atliktus jo vardu arba jo naudai, yra bendrovė „MAVIL“ Sp. z o. o.“ , kurios buveinė įsikūrusi adresu ul. Czechowicka 25, Varšuva, Lenkijos Respublika, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą, tvarkomą Varšuvos Rajoninio teismo Varšuvos miestui XIII ūkio skyriaus, KRS numeris 0000519261, NIP: PL 1132878645.

1.4. Akcija vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau vadinamoje „Teritorija“).

1.5. Akcija taikoma „PANASONIC Lumix“ fotoaparatams, toliau vadinamiems „Produktais“. Visas Akcijoje dalyvaujančių Produktų modelių sąrašas pateiktas šių Taisyklių Priede Nr. 1.

1.6. Akcija – tai Produktų pardavimas su papildoma nauda pirkėjui, t. y. Produktų kokybės garantinio laikotarpio pratĘsimu.

1.7. Akcijos vykdymo laikas: nuo 2018.04.12 iki 2018.05.14 (imtinai) (toliau vadinamas „Akcijos laikotarpiu“). Dalyvavimui Akcijoje yra taikomos sąlygos, nurodytos šiose Taisyklėse.

1.8. Norėdami dalyvauti Akcijoje, Akcijos vykdymo laikotarpiu asmenys turi įsigyti atitinkamus šiose Taisyklėse nustatytus Produktus.

1.9. Akcija yra taikoma tik naujiems egzemplioriams, įsigytiems stacionariose mažmeninės prekybos vietose arba įgaliotose internetinėse parduotuvėse, vykdančiose mažmeninę prekybą Teritorijoje (toliau vadinamose „Įgaliotomis parduotuvėmis“). Asmuo, įsigijęs Produktą, kuris nėra įvestas į Teritorijos rinką, buvo įsigytas užsienyje (pvz., neįgaliotoje internetinėje parduotuvėje) arba nupirktas iš fizinio asmens, kuris nevykdo ūkinės veiklos (pvz., internetiniame aukcione), Akcijoje nedalyvauja. Įgaliotų parduotuvių sąrašas yra pateiktas šių Taisyklių Priede Nr.2.

2. AKCIJOS DALYVIAI

Akcijoje gali dalyvauti pilnamečiai fiziniai asmenys, kurie Produktus įsigijo  su ūkine veikla nesusijusiems tikslams, t. y. kaip vartotojai pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio nuostatas, ir verslininkai.

3. DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS

3.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, subjektas turi įvykdyti visas šias sąlygas:

a) Akcijos vykdymo laikotarpiu vienoje iš Priede Nr. 2 nurodytų parduotuvių Akcijos vykdymo teritorijoje įsigyti ne mažiau nei vieną naują Produktą ir išsaugoti pirkimo dokumentą, kuriame nurodytas įsigyto Produkto modelis ir pirkimo data (toliau vadinama „Įrodymu“);

b) nuo 2018.04.12 iki 2018.06.15 (imtinai) užregistruoti įsigytą Produktą interneto svetainėje https://lumix5yw.com/en/start/ (toliau vadinamoje „Akcijos tinklalapiu“), atsižvelgiant į sąlygą, kad vienas Dalyvis gali užregistruoti ne daugiau nei 3 (žodžiais: tris) Akcijos laikotarpiu įsigytus Produktus.

Subjektas, kuris įvykdė visas aukščiau nurodytas dalyvavimo Akcijoje sąlygas, toliau vadinamas „Dalyviu“, o kartu „Dalyviais“.

3.2. Registruodamas įsigytą Produktą pagal 3.1. b) punkto nuostatas, Akcijos Dalyvis:

a) nurodo tokius savo asmens duomenis:
  - vardą, pavardę,
  - elektroninio pašto adresą,
b) nurodo ir patvirtina pasiūlytą prisijungimo prie Akcijos tinklalapio slaptažodį;
c) sutinka (pasirinktinai), kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Organizatoriaus rinkodaros tikslams bei kad jam elektroninėmis ryšio priemonėmis, o visų pirma elektroniniu paštu, būtų siunčiama komercinė informacija;
d) nurodo tokius registruojamo Produkto duomenis:
  - serijos numerį,
  - Produkto modelį,
  - Produkto įsigijimą patvirtinančio dokumento numerį,
  - Produkto įsigijimo 1.7 punkte minimu laikotarpiu datą,
  - parduotuvės, kurioje buvo įsigytas Produktas, pavadinimą;
e) prideda Produkto įsigijimą patvirtinančio dokumento nuotrauką arba nuskaitytą kopiją.

3.3. Akcijos Dalyvio asmens duomenys (elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris) bei Produkto serijos numeris yra unikalūs. Negalima dar kartą užsiregistruoti, pateikiant tą patį elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį arba tą patį Produkto serijos numerį.

3.4. Akcijos Dalyvis, užsiregistravęs pagal 3.2. punkto nuostatas, nurodytu elektroninio pašto adresu gaus laišką, kuriame bus prašoma patvirtinti registraciją. Dalyvis privalo patvirtinti registraciją per 72 valandas nuo Akcijos Koordinatoriaus laiško su registracijos patvirtinimo prašymu išsiuntimo. Registracija patvirtinama, pasinaudojant elektroniniame laiške pateikta nuoroda. Dalyviui nepatvirtinus registracijos per šį laikotarpį, registracija laikoma neatlikta.

3.5. Tinkamai pagal aukščiau nurodytas taisykles atlikta registracija leidžia prisijungti prie Akcijos tinklalapio, nurodant Dalyvio pasirinktą slaptažodį ir elektroninio pašto adresą kaip vartotojo vardą.

3.6. Akcijos tinklalapyje galima užregistruoti būsimą Akcijos Dalyvį, neregistruojant Produkto. Tokiu atveju būsimas Akcijos Dalyvis privalo atlikti 3.2. a) – 3.2. c) punktuose nurodytus veiksmus, o 3.3., 3.4., 3.5. punktų nuostatos taikomos atitinkamai.

3.7. Jeigu būsimas Akcijos Dalyvis užsiregistravo pagal 3.6. punkto nuostatas, o vėliau nori užregistruoti įsigytą Produktą, jis turi prisijungti prie Akcijos tinklalapio ir užregistruoti Produktą, pateikdamas 3.2. d) punkte nurodytus duomenis. Tokiu atveju jam atitinkamai taikomos ir 3.3. punkto nuostatos.

3.8. Akcijos Dalyvis gali užregistruoti daugiau nei vieną Akcijos laikotarpiu įsigytą Produktą, tačiau ne daugiau nei numatyta 3.1 b) punkte, su sąlyga, kad kiekvienas užregistruotas Produktas turi atitikti 3.1. a) punkte nurodytus reikalavimus. Jeigu ne visi Dalyvio įsigyti Produktai užregistruojami Dalyviui registruojantis pirmą kartą, Dalyvis gali prisijungti prie Akcijos tinklalapio ir užregistruoti kitą Produktą, pateikdamas 3.2. d) punkte nurodytus duomenis. Tokiu atveju atitinkamai taikomos ir 3.3 punkto nuostatos.

3.9. Užregistravus Produktą, Organizatoriaus arba Koordinatoriaus atstovas gali kiekvieno užsiregistravusio Akcijos Dalyvio paprašyti atsiųsti Įrodymo skenuotą kopiją arba pateikti (Organizatoriaus arba Koordinatoriaus atstovo sprendimu) tokio Įrodymo originalą arba notaro patvirtintą (laikomą atitinkančia originalą) kopiją.

3.10. Jeigu toks pirkimą patvirtinantis dokumentas nepateikiamas laikantis 3.9. punkte nurodytų sąlygų per 24 valandas nuo Organizatoriaus arba Koordinatoriaus prašymo išsiuntimo, Akcijos Dalyvis netenka visų teisių, susijusių su Produkto užregistravimu. Šias teises Akcijos Dalyvis praranda ir tokiu atveju, jeigu Organizatoriaus arba Koordinatoriaus atstovas negalės su juo susisiekti, panaudodamas registracijos metu pateiktus kontaktinius duomenis ir bandydamas tai atlikti mažiausiai 2 (du) kartus per 72 valandas.

4. PRATĘSTAS GARANTINIS LAIKOTARPIS

4.1. Akcijos Dalyvis, kuris tinkamai užregistruoja įsigytą Produktą pagal šių Taisyklių 3 dalį, gauna papildomą užregistruoto Produkto kokybės garantiją 3 metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti pasibaigus garantiniam laikotarpiui, kuris suteikiamas Produkto pirkimo metu.

4.2. Organizatorius turi teisę patikrinti, ar visos 3.1 punkte nurodytos sąlygos yra įvykdytos. Patikrinimas vykdomas 3.9 punkte nurodytu būdu.  

4.3. Patikrinus Produkto registraciją ir neradus trūkumų, Organizatorius išsiųs Dalyviui Dalyvio nurodytu elektroninio pašto adresu pratęsto garantinio laikotarpio sertifikatą PDF formatu.

4.4. Jeigu Akcijos Dalyvis užregistravo daugiau nei vieną Produktą, kiekvienam Produktui išduodamas atskiras sertifikatas.

4.5. Pratęstos garantijos negalima keisti į pinigus arba kitą prizą.

5. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

5.1 Visus su Akcija susijusius skundus Dalyviai gali pateikti raštu iki 2018 m. liepos 31 d.. Skundo išsiuntimo data laikoma pašto antspaude ant voko nurodyta data.

5.2 Raštu pateikiamame skunde būtina nurodyti Dalyvio vardą, pavardę ir tikslų adresą bei išsamiai aprašyti skundo esmę ir priežastis.

5.3 Skundas turi būti siunčiamas registruotu laišku Koordinatoriaus adresu: MAVIL Sp. z o.o., ul. Czechowicka 25, 04-218 , Varšuva, Lenkijos Respublika, ant voko užrašant „Skundas - 5 metų garantija– Lumix G 2018“.

5.4 Skundas išnagrinėjamas per 14 darbo dienų nuo jo gavimo dienos. Apie Koordinatoriaus sprendimą skundą pateikusiam asmeniui pranešama raštu, išsiunčiant atsakymą skunde nurodytu adresu.

5.5 Akcijos Dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl nepatenkintų reikalavimų. Skundo pateikimas nėra būtina kreipimosi į teismą sąlyga.

6.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Nei Organizatorius, nei Koordinatorius neatsako už situaciją, kai su Akcijos Dalyviu negalima susisiekti dėl nuo Organizatoriaus arba Koordinatoriaus nepriklausančių priežasčių, visų pirma, jeigu Dalyvis nebesinaudoja registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, arba jeigu susisiekti negalima dėl internetinių paslaugų tiekėjų darbo trūkumų.

6.2 Nei Organizatorius, nei Koordinatorius neatsako už teisės aktų arba trečiųjų asmenų teisių pažeidimus (įskaitant Pranešimų gavėjus), jeigu toks pažeidimas atsirado dėl Organizatoriaus išsiųsto laiško  Dalyvio nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.3 6.1 ir 6.2 punktuose nurodyti apribojimai netaikomi Dalyviams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje nustatytą vartotojo apibrėžimą.

6.4 Akcijos sąlygos yra apibrėžtos šiose Taisyklėse. Visa kita informacija apie Akciją, pateikta reklaminėje medžiagoje ir lankstinukuose, yra tik informacinio pobūdžio.

6.5 Šiose Akcijos taisyklėse nenurodytais atvejais taikomos Civilinio kodekso nuostatos.

6.6 Šias Akcijos taisykles galite rasti Koordinatoriaus buveinėje, adresu: MAVIL Sp. z o.o. ul. Czechowicka 25, 04-218 Warszawa bei Akcijos tinklalapyje.

6.7 Organizatorius pasilieka sau teisę keisti Taisykles, įskaitant Akcijos laikotarpio pratęsimą, laikydamasis teisės aktų ir paskelbdamas atitinkamą informaciją Akcijos Dalyviams Akcijos tinklalapyje.

6.8 Organizatorius yra asmens duomenų tvarkytojas.

6.9 3.2 punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi:

garantijos pagal reklaminę akciją „5 metų garantija – „Lumix 2018“ Produktams suteikimo tikslu – 3 metus, skaičiuojamus nuo garantinio laikotarpio, suteikiamo Produkto įsigijimo metu,

6.9.1. pabaigos (remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., o nuo 2018 m. gegužės 25 d. remiantis EB Reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. b) punktu);
6.9.2. nagrinėjant, aiškinantis arba saugantis nuo pretenzijų, susijusių su Produkto garantija arba reklamine akcija „5 metų garantija – „Lumix 2018“, kurias vienas kitam gali pateikti Administratorius arba Dalyvis –10 metų, skaičiuojamų nuo kalendorinių metų, kuriais baigėsi pagal šios Akcijos taisykles pratęstas Produkto garantinis laikotarpis, pabaigos (remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 6 p., o nuo 2018 gegužės 25 d. remiantis EB Reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. f) punktu).
6.9.3. Organizatoriaus prekių ir teikiamų paslaugų reklamos tikslu, visų pirma prekybinės informacijos siuntimui elektroninėmis priemonėmis, įskaitant elektroninį paštą – per Jūsų duoto sutikimo galiojimo laikotarpį, t. y. tol, kol jo neatšauksite (remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., o nuo 2018 gegužės 25 d. remiantis EB Reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. a) punktu).

6.10 Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas, norint dalyvauti Akcijoje. Nepateikus aukščiau nurodytų asmens duomenų, Akcijoje užsiregistruoti ir dalyvauti negalima.

6.11 Jūs turite teisę pateikti savo asmens duomenis, tačiau neduoti sutikimo jų tvarkymui Organizatoriaus prekių ir teikiamų paslaugų reklamos tikslu, visų pirma prekybinės informacijos siuntimui elektroninėmis priemonėmis, įskaitant elektroninį paštą. Šiuo tikslu duotą sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, išsiųsdami žinutę, pasinaudoję https://lumix5yw.com/lt/kontaktas/ kontaktų forma. Sutikimo asmens duomenų tvarkymui atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas, laikantis teisės aktų, prieš sutikimo atšaukimą.

6.12 Kiekvienas subjektas, davęs sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę juos tikrinti, taisyti, pareikalauti ištrinti, apriboti jų tvarkymą, neleisti toliau tvarkyti, perkelti duomenis bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.13 Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie Jums priklausančias teises ir jų įgyvendinimo būdus arba kilus klausimams ar pageidavimams, kreipkitės adresu https://lumix5yw.com/lt/kontaktas/.

6.14 Numatomi asmens duomenų gavėjai (tiek, kiek tai būtina asmens duomenų tvarkymui) – tai subjektai, kuriems Administratorius paves asmens duomenų tvarkymą bei Administratoriaus arba jo subjektų darbuotojai ir bendradarbiai.

Varšuva, 2018.04.09

Organizatorius:

Panasonic Marketing Europe GmbH (ribotos atsakomybės bendrovė)
Lenkijos skyrius

Priedas Nr. 1 – Produktų sąrašas

DC-GH5EG-K

DC-GH5LEG-K
DC-GH5MEG-K

DC-GH5SE-K

HC-X1E
HC-X1000E

Priedas Nr. 2 – Įgaliotų parduotuvių sąrašas