LUMIX Cash Back zimska promocija – Uslovi i odredbe promocije

LUMIX Cash Back zimska promocija – Uslovi i odredbe promocije

 

Registrujte svoj fotoaparat LUMIX S5 ili GH6 koji ste kupili kod Prodavca koji učestvuje u promociji i dobićete 23.000 RSD nazad

Email: Panasonic@promotion-support.com

Period promocije (period kupovine): 11. oktobar 2022. – 31. januar 2023.

Period podnošenja zahteva: 11. oktobar 2022. – 28. februar 2023.

1. ORGANIZATOR

1.1. Promociju LUMIX Cash Back zimska promocija (u daljem tekstu „Promocija“) organizuje Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika, kao ogranak kompanije Panasonic Marketing Europe GmbH, čija je adresa registracije: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemačka („Organizator“).

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Promocija je otvorena za učestvovanje stanovnicima sledećih zemalja: Nemačka, Austrija, Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Italija, Litvanija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora. („Zemlje učesnice“).

2.2. Učesnik mora da ima najmanje 18 godina („Učesnik“). Zaposleni kod Organizatora, njegovih podružnica, njihove porodice, agenti i druge strane koje su direktno uključene u ovu Promociju nemaju pravo učešća. Promocija je otvorena samo za Učesnike koji kupuju za sopstvenu upotrebu, tj. za krajnje korisnike. Organizator zadržava pravo da proveri ispunjavanje uslova Učesnika i/ili da isključi Učesnike po sopstvenom nahođenju u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga. Preprodavci ne smeju da podnose zahteve u ime svojih kupaca. Podnošenje zahteva od strane Prodavca koji učestvuje, njihovih zaposlenih i porodica zaposlenih nije dozvoljeno.

2.3. Da bi učestvovao u Promociji, Učesnik mora da kupi fotoaparat LUMIX S5 ili GH6 – bilo telo fotoaparata, bilo komplet s objektivom – („Kvalifikovani proizvodi“), kao što je opisano u Aneksu 1, od Prodavca koji učestvuje u Promociji („Prodavac koji učestvuje“) u Zemlji učesnici tokom Perioda promocije i da registruje Kvalifikovane proizvode u skladu s ovim Uslovima i odredbama na stranici za registraciju promocije koju vodi naš partner za saradnju, Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska („Benamic“), pružajući tražene informacije navedene u tački 4. Svi Prodavci koji učestvuju navedeni su na web-stranici https://panasonic-winter-cashback.benamic.com/rs/?country_promotion=10000001 i u Aneksu 2. Takođe proverite kod svog lokalnog dobavljača da li i oni učestvuju u ovoj promociji.

2.4. Svi Kvalifikovani proizvodi moraju da budu novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupovina polovnih, obnovljenih ili prepravljenih proizvoda i proizvoda uvezenih iz zemalja izvan Zemalja učesnica ili proizvoda koji su falsifikovani ili na bilo koji način krše prava intelektualne svojine Panasonic grupe kompanija neće se kvalifikovati za ovu promociju. Proizvodi kupljeni od Amazona neće se uzeti u obzir. Proizvodi kupljeni preko platforme Amazon Marketplace biće prihvaćeni samo ako je prodavac jedan od Prodavaca koji učestvuje u ovoj Promociji. Zahtevi za proizvode kupljene kod ostalih prodavaca na platformi Amazon Marketplace neće biti prihvaćeni. Organizator neće prihvatiti zahteve za proizvode kupljene preko platforme eBay (bez obzira na to da li su oglašeni kao novi ili korišćeni).

3. Povraćaj novca

3.1. Učesnici ove Promocije dobiće povraćaj novca u iznosu od 23.000 RSD za svaki Kvalifikovani proizvod („Povraćaj novca“).

3.2. Povraćaj novca koji se nudi u okviru ove Promocije ne može da se menja, ne može da se prenosi i ne postoji mogućnost zamene za gotovinu ili kredit. Isplata Povraćaja novca preko Prodavca koji učestvuje izričito je zabranjena. Dvostruko potraživanje Povraćaja novca je isključeno.

3.3 Tokom promocije moguće je zatražiti Povraćaj novca za najviše 5 Kvalifikovanih proizvoda po Učesniku. Po Kvalifikovanom proizvodu moguće je podneti samo 1 zahtev.

3.4 Ako Povraćaj novca predstavlja oporezivu korist, poresku obavezu snosi Učesnik. Shodno tome, ako vam vaša banka naplati naknadu, vaša banka će takve troškove odbiti od iznosa Povraćaja novca.

3.5 Povraćaj novca će biti izvršen u roku od 28 dana od dana proglašenja zahteva ispravnim.

4. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEVA

4.1. Da biste zatražili Povraćaj novca, jednostavno registrujte Kvalifikovani proizvod na mreži na stranici za registraciju kojom upravlja Benamic ovde https://www.panasonic.com/rs/consumer/cameras-and-camcorders-learn/lumix/lumix-winter-cash-back-promotion.html.

4.2. Zahtevi koji se odnose na Kvalifikovane proizvode kupljene pre ili nakon Perioda promocije smatraće se nevažećim.

4.3. Za traženje Povraćaja novca, Učesnik mora da pruži sledeće obavezne podatke na odredišnoj stranici navedenoj u tački 4.1:

1) Lični podaci (zvanje, puno ime, poštanska adresa, država prebivališta, adresa e-pošte, broj telefona)

2) Detalji o proizvodu (proizvod, ime prodavnice i/ili prodajnog kanala, zemlja kupovine, datum kupovine, serijski brojevi Kvalifikovanih proizvoda, otpremljena fotografija serijskih brojeva, otpremljena skenirana ili fotografisana kopija računa). Molimo da otpremite kopiju računa tako da se na njoj vide naziv Prodavca koji učestvuje, datum kupovine i oznaka modela proizvoda.

3) Bankovni podaci

4.4 Nakon što izvršite registraciju, primićete potvrdu o registraciji putem e-pošte. Svaki zahtev za Povraćaj novca ograničen je na jednokratnu upotrebu i ne može da se koristi u kombinaciji s bilo kojim drugim promotivnim vaučerom ili ponudom za povraćaj novca za fotoaparate LUMIX S5 ili GH6.

4.5. Rok za podnošenje zahteva je Period podnošenja zahteva. Prijave podnesene pre ili nakon Perioda podnošenja zahteva neće biti prihvaćene. Učesnik treba da osigura da račun o kupovini uključuje naziv kupljenog proizvoda (broj modela), naziv prodavnice i datum kupovine.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve kvarove ili oštećenja bilo koje vrste na tehnici, hardveru, softveru, serveru, sajtu ili drugom, u meri u kojoj to sprečava Učesnika da se prijavi na Promociju ili na drugi način ometa Učesnika da učestvuje u Promociji. Ako registracija na mreži nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku je dostupan putem adrese Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Zahtevi upućeni faksom, telefonom, e-poštom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitki, nepotpuni ili izmenjeni obrasci zahteva ili ankete će se smatrati nevažećim, kao i obrasci zahteva koji nisu ispunjeni u skladu s ovim Uslovima i odredbama.

4.8. Benamic će proveriti da li je zahtev Učesnika u skladu s ovim Uslovima i odredbama. Zahtevi nisu važeći za Kvalifikovane proizvode koji se vraćaju Prodavcu koji učestvuje, a Učesnik zameni Kvalifikovani proizvod ili dobije pun povraćaj novca, u kom slučaju Organizator ima pravo da zahteva vraćanje bilo kog iznosa Povraćaja novca.

4.9. Organizator neće obraditi zahtev ako Učesnik ne dostavi važeću kopiju računa o kupovini, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i barkoda.

4.10 U slučaju da Učesnik vrati Kvalifikovani proizvod Prodavcu koji učestvuje, Učesnik neće imati pravo da zahteva Povraćaj novca i svaki zahtev nakon toga će biti odbačen. U cilju izbegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne sprečava pravo Učesnika da koristi svoja važeća zakonska prava ili prava na garanciju.

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Odgovorni kontrolor podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemačka; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi primenljivog zakona o zaštiti podataka. Primenjuje se politika privatnosti Organizatora, koja se nalazi na: https://www.panasonic.com/rs/privacy-policy.html.

5.3. Benamic će prikupljati i obrađivati lične podatke u ime Organizatora. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi primenljivog zakona o zaštiti podataka. Vrste prikupljenih podataka uključuju lične podatke, detalje o proizvodu i bankovne podatke, kao što je navedeno pod 4.3

5.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će prikupljati, obrađivati i čuvati ​​podatke isključivo u svrhu realizacije ove Promocije. Radi registracije proizvoda kod Organizatora ili za e-mail marketing od strane Organizatora podatke će prikupljati Organizator, ako je Učesnik na to pristao prilikom registracije. Ako je Učesnik pristao na marketing putem e-pošte, lični podaci navedeni pod 4.3 takođe će se prikupljati, obraditi i čuvati u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca upoređivaće se i ažurirati s pruženim podacima iz ove promocije.

5.5. U svrhu realizacije Promocije, obrada vaših ličnih podataka zasnovana je na Članu 6. stavka 1. (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka („GDPR“). Obrada vaših ličnih podataka u svrhu marketinga putem e-pošte zasnovana je na Članu 6 (1) (a) GDPR-a.

5.6. Svi lični podaci Učesnika neće se prosleđivati ​​trećim licima niti će im biti stavljeni na raspolaganje za korišćenje bez njihovog pristanka. Izuzetak su treća lica, između ostalog agencije koje su angažovane za realizaciju ove Promocije, a koje će prikupljati, čuvati ​​i koristiti podatke u svrhu realizacije Promocije. Treća lica se pridržavaju GDPR-a i imaju potrebne bezbednosne mere koje su dogovorene s Organizatorom u pisanoj formi i imaju potpisane Sporazume o obradi podataka.

5.7. Benamic će čuvati lične podatke Učesnika onoliko dugo koliko je potrebno kako bi se ispunili zakonski zahtevi i u pravne svrhe, a biće obrisani najkasnije 12 meseci nakon završetka Promocije.

5.8. Učesnik može u bilo kom trenutku da povuče svoju saglasnost za e-mail marketing i da se odjavi s biltena. Ona može da se povuče klikom na link do lokacije „Centar za upravljanje pretplatom na bilten“ koji se nalazi u svakom biltenu, putem vašeg My Panasonic naloga ili kontaktiranjem Organizatora na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Učesnik ima pravo u bilo kom trenutku na besplatne informacije o sačuvanim ličnim podacima Učesnika, njihovom poreklu i primaocu, kao i o svrsi obrade podataka i, ukoliko je primenljivo, pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje tih podataka okviru primenljivih zakonskih odredbi slanjem zahteva na data_protection@eu.panasonic.com. Učesnik ima pravo da podnese prijavu regulatornom telu, ako smatra da su njegova prava prekršena.

6. OPŠTI USLOVI

6.1. Zahtevanjem Povraćaja novca, smatra se da su Učesnici pročitali i prihvatili ove Uslove i odredbe.

6.2. Organizator zadržava pravo da proveri ispravnost svih zahteva kako bi se zaštitio od lažnih, neispravnih ili ponovljenih zahteva, uključujući, bez ograničenja, da zahteva od Učesnika da dokaže kako nije vratio Kvalifikovani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Zlonamerni ili lažni unosi ili zahtevi koji na drugi način ne ispunjavaju ove Uslove i odredbe biće poništeni.

6.3. Organizator zadržava pravo da, a prema vlastitom nahođenju, izmeni ove Uslove i odredbe u bilo kom trenutku, kao i da izmeni ili povuče ovu Promociju u bilo kom trenutku.

6.4 U cilju praćenja lažnih potraživanja Organizator zadržava pravo unakrsne provere povraćaja proizvoda sa Prodavcima koji učestvuju u odnosu na primljene zahteve. Organizator zadržava pravo da uskrati izdavanje Povraćaja novca ukoliko postoji sumnja da je napravljen neispravan ili lažni zahtev.

6.5 Ovi Uslovi i odredbe regulisani su zakonima Savezne republike Nemačke, isključujući međunarodno privatno pravo, posebno Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obavezne odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazi vaše prebivalište ili registrovana kancelarija ostaju nepromenjene i imaće prednost u slučaju konflikta s odredbama nemačkog zakona. Sudovi u Visbadenu u Nemačkoj imaće isključivu nadležnost za rešavanje svih sporova ili zahteva koji proizilaze iz ove Promocije ili koji su u vezi s njom.

6.6. Ako bilo koja klauzula ovih Uslova i odredbi bude nevažeća, punovažnost ostalih Uslova i odredbi ostaje nepromenjena.

Aneks 1 – Kvalifikovani Proizvodi

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Aneks 2 – Prodavci koji učestvuju

JOSIPOVIĆ d.o.o. - https://josipovic.rs

Наша веб страница користи колачиће и сличне алате како би побољшала своје перформансе и побољшала ваше корисничко искуство и настављајући да користите ову веб страницу без промене поставки, слажете се са њиховом употребом. Да бисте сазнали више о колачићима које користимо или како да промените подешавања, погледајте нашу политику колачића (Cookies Policy). OK Погледај више