Letná akcia Cash Back LUMIX – Podmienky

Letná akcia Cash Back LUMIX – Podmienky

Zaregistrujte svoj fotoaparát LUMIX S5M2X, S5M2, S1H, S1R, S1 kúpený v období od 22. mája 2023 do 2. októbra 2023 u Zúčastneného predajcu a získajte Cash Back až 300 eur.

Zaregistrujte svoj objektív LUMIX kúpený v období od 22. mája 2023 do 2. októbra 2023 u Zúčastneného predajcu a získajte Cash Back až 500 eur.

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Obdobie trvania Akcie (Nákupné obdobie): 22. mája 2023 až 2. októbra 2023

Lehota na uplatnenie nároku: 22. mája 2023 až 2. novembra 2023

1. USPORIADATEĽ

Letnú akciu Cash Back LUMIX (ďalej len „Akcia“) usporadúva spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, so sídlom Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČO: 24655121, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 71469, ako pobočka spoločnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, so sídlom na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko („Usporiadateľ“).

2. SPÔSOBILOSŤ

2.1. Akcia platí pre obyvateľov týchto krajín: Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Luxembursko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Srbsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Lotyšsko, Andorra, Francúzsko, Kosovo, San Marino (ďalej len „Zúčastnené krajiny“). 

2.2. Účastník musí mať aspoň 18 rokov (ďalej len „Účastník“). Zamestnanci Usporiadateľa, jeho dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a ďalšie osoby priamo zapojené do tejto Akcie sa zúčastňovať nemôžu. Akcia slúži iba pre Účastníkov, ktorí nakupujú na vlastnú potrebu, t. j. koncoví používatelia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť spôsobilosť Účastníkov a/alebo Účastníkov vylúčiť podľa vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Prepredajcovia nemôžu uplatňovať nároky z tejto Akcie menom svojich zákazníkov. Registrácia a uplatnenie Cash Backu zo strany Zúčastneného predajcu, zamestnancov Zúčastneného predajcu a rodinných príslušníkov zamestnancov nie je povolené. 

2.3. Účastníci, ktorí sa chcú zapojiť do Akcie, si musia v Období trvania Akcie kúpiť telo alebo súpravu fotoaparátu LUMIX S5M2 alebo S5M2X (ďalej len „Kvalifikovaný fotoaparát“) alebo Objektív Panasonic (ďalej len „Kvalifikovaný objektív“), (spoločne „Kvalifikovaný produkt“ alebo „Kvalifikované produkty“), ako je uvedené v Prílohe 1, u Zúčastneného predajcu (ďalej len „Zúčastnený predajca“) v niektorej zo Zúčastnených krajín a zaregistrovať Kvalifikovaný fotoaparát alebo Kvalifikovaný objektív v súlade s týmito Podmienkami na registračnej stránke, ktorú poskytuje náš partner Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko (ďalej len „Benamic“), a poskytnúť požadované informácie uvedené v článku 4. Zoznam všetkých Zúčastnených predajcov je uvedený na adrese https://www.panasonic.com/sk/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/akcia-cash-back-na-lumix-s5ii-s5iix-objektivy-lumix-s.html a v Prílohe 2. Overte si, prosím, u svojho miestneho predajcu, či sa tejto Akcie zúčastňuje.

2.4. Všetky Kvalifikované produkty musia byť nové a originálne produkty Panasonic. Nákupy použitých, renovovaných alebo repasovaných produktov a produktov dovezených z krajín mimo Zúčastnených krajín alebo produktov, ktoré sú falšované alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva skupiny spoločností Panasonic, nebudú do tejto Akcie zaradené. Produkty kúpené na Amazone nie sú súčasťou Akcie. Usporiadateľ bude akceptovať uplatnenie Cash Backu z Amazon Marketplace iba v prípade, že je prepredajca uvedený ako jeden zo Zúčastnených predajcov v rámci tejto Akcie. Cash Back za produkty kúpené od akéhokoľvek iného prepredajcu (tretej osoby) na platforme Amazon Marketplace bude zamietnutý. Usporiadateľ odmietne uznať nároky na Cash Back za produkty kúpené na eBay (bez ohľadu na to, či sú nové alebo použité).

3. Cash Back

3.1. Pri účasti v tejto Akcii dostane Účastník Cash Back vo výške 300 eur za každý Kvalifikovaný fotoaparát a až 500 eur za každý Kvalifikovaný objektív (ďalej len „Cash Back“). 

3.2. Cash Back ponúkaný v rámci tejto Akcie je nevymeniteľný, neprenosný a nie je k dispozícii žiadna hotovostná alebo kreditná alternatíva. Výplata Cash Backu prostredníctvom Zúčastneného predajcu je výslovne zakázaná. Dvojité uplatnenie nároku na Cash Back je vylúčené. 

3.3 Každý Účastník môže počas Akcie uplatniť nárok na Cash Back maximálne za 5 Kvalifikovaných produktov. Na jeden Kvalifikovaný produkt je možné uplatniť iba 1 nárok. 

3.4. Ak Cash Back predstavuje zdaniteľné plnenie, daňovú povinnosť znáša Účastník. Ak vám teda banka účtuje poplatky, odpočíta príslušné poplatky od sumy rovnajúcej sa Cash Backu.

3.5 Cash Back bude prevedený do 28 dní od overenia vášho nároku.

4. UPLATNENIE NÁROKU NA CASH BACK

4.1. Ak chcete požiadať o Cash Back, jednoducho zaregistrujte Kvalifikovaný produkt online na registračnej stránke, ktorú poskytuje spoločnosť Benamic

https://panasonic-summer-cashback.benamic.com/sk/?country_promotion=30.

4.2. Nároky na Cash Back za Kvalifikované produkty kúpené pred začatím alebo po ukončení Akcie budú považované za neplatné.

4.3. Na uplatnenie nároku na Cash Back musí Účastník na webovej stránke pre registráciu uvedenej v bode 4.1 poskytnúť nasledujúce povinné informácie: 

1) Osobné údaje (titul, meno a priezvisko, poštová adresa, krajina bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo)

2) Údaje o produkte (názov produktu, predajný kanál, názov obchodu, krajina nákupu, dátum nákupu, sériové číslo Kvalifikovaných produktov, nahraná faktúra alebo obrázok sériového čísla a čiarového kódu). Predložte faktúru, na ktorej je uvedený názov Zúčastneného predajcu, dátum nákupu a číslo modelu produktu.

3) Bankové spojenie

4.4. Po registrácii dostanete e-mailom potvrdenie o prijatí. Každý nárok na Cash Back je možné uplatniť iba raz a nie je možné ho použiť spoločne s iným poukazom alebo ponukou na cash back za fotoaparát LUMIX S5M2, S5M2X a Kvalifikovaný objektív.

4.5. Nárok je nutné uplatniť v Lehote na uplatnenie nároku. Žiadosti podané pred alebo po uplynutí Lehoty na uplatnenie nároku nebudú prijaté. Účastník by sa mal uistiť, že doklad o nákupe obsahuje názov kúpeného produktu (číslo modelu), názov obchodu a dátum nákupu.

4.6. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické, hardvérové, softvérové, serverové, webové či iné poruchy alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ak by tieto okolnosti Účastníkovi znemožnili alebo inak sťažili účasť v Akcii. Ak nie je online registrácia z technických dôvodov možná, je k dispozícii náš tím podpory na adrese Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Nároky uplatnené faxom, telefonicky, e-mailom alebo poštou nebudú prijaté. Nečitateľné, neúplné alebo pozmenené formuláre alebo dotazníky pre uplatnenie nároku na Cash Back budú považované za neplatné, ako aj formuláre, ktoré nebudú vyplnené v súlade s týmito Podmienkami.

4.8. Nárok Účastníka overí spoločnosť Benamic v súlade s týmito Podmienkami. Nároky uplatnené za Kvalifikované produkty, ktoré sú vrátené Zúčastnenému predajcovi a Účastník si nechá Kvalifikovaný produkt vymeniť alebo dostane späť peniaze v plnej výške, sú neplatné; v takom prípade bude mať Usporiadateľ nárok na vrátenie vyplateného Cash Backu.

4.9. Usporiadateľ nespracuje nárok, ak Účastník nepredloží platnú kópiu dokladu o kúpe, sériové číslo produktu a obrázok sériového čísla a čiarového kódu.

4.10 V prípade, že Účastník vráti Kvalifikovaný produkt Zúčastnenému predajcovi, nebude mať nárok na Cash Back a prípadná žiadosť o Cash Back bude zamietnutá. S cieľom vylúčiť pochybnosti sa stanovuje, že tento bod nijako neobmedzuje právo Účastníka uplatniť svoje príslušné zákonné alebo záručné práva

5. SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Zodpovedným Prevádzkovateľom údajov je Usporiadateľ, teda spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko, data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Usporiadateľ bude dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Platia zásady ochrany osobných údajov Usporiadateľa, ktoré sú k dispozícii na adrese:

https://www.panasonic.com/sk/obchrana-osobnych-udajov.html

5.3. Osobné údaje bude menom Usporiadateľa zhromažďovať a spracúvať spoločnosť Benamic. Táto spoločnosť bude dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Medzi zhromažďované typy údajov patria Osobné údaje, Údaje o produkte a Bankové spojenie uvedené v bode 4.3.

5.4. Účely zhromažďovania údajov: Údaje bude zhromažďovať, spracúvať a uchovávať spoločnosť Benamic výhradne na účely Akcie. Usporiadateľ bude zhromažďovať údaje na účely registrácie Kvalifikovaného produktu alebo pre e-mailový marketing, ak Účastník pri registrácii súhlasil. Ak Účastník udelil súhlas s e-mailovým marketingom, budú sa tento účel zhromažďovať, spracúvať a uchovávať aj Osobné údaje uvedené v bode 4.3. Údaje už existujúcich zákazníkov budú porovnané s údajmi poskytnutými v rámci tejto Akcie a prípadne aktualizované.

5.5. Spracúvanie vašich osobných údajov je v rámci realizácie Akcie založené na čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Spracúvanie vašich Osobných údajov na účely e-mailového marketingu je založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.6. Osobné údaje Účastníka nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám, ani im nebudú poskytnuté na použitie bez súhlasu Účastníka. Výnimku tvoria tretie osoby, napr. agentúry, ktoré boli poverené riadením Akcie a ktoré budú údaje zhromažďovať, uchovávať a používať s cieľom uskutočniť ju. Tieto tretie osoby dodržujú GDPR a majú zavedené nutné bezpečnostné opatrenia, na ktorých sa písomne dohodli s Usporiadateľom, a majú uzatvorené Dohody o spracúvaní osobných údajov.

5.7. Osobné údaje Účastníkov bude spoločnosť Benamic uchovávať na čas nutný na splnenie zákonných požiadaviek a na právne účely a vymaže ich najneskôr 12 mesiacov po ukončení Akcie.

5.8. Účastník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s e-mailovým marketingom a odhlásiť sa z odberu bulletinu. Odvolať súhlas je možné kliknutím na odkaz „Centrum na správu odberu bulletinu“ uvedený v každom e-maile s bulletinom, prostredníctvom účtu Môj Panasonic alebo kontaktovaním Usporiadateľa na adrese data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Účastník má právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov a prípadne uplatniť právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov v rámci platných právnych predpisov zaslaním svojej žiadosti na adresu data_protection@eu.panasonic.com. Účastník má právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

6. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

6.1. Ak dôjde k uplatneniu nároku na Cash Back, predpokladá sa, že si Účastník prečítal a prijal tieto Podmienky.

6.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť oprávnenosť všetkých nárokov, aby sa ochránil pred podvodnými, neplatnými alebo opakovanými nárokmi, najmä môže vyzvať Účastníka, aby preukázal, že nevrátil Kvalifikovaný produkt v lehote 28 dní od dátumu doručenia. Nároky uplatnené v zlej viere alebo podvodné žiadosti alebo nároky, ktoré inak nespĺňajú tieto Podmienky, budú vyhlásené za neplatné.

6.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky a kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť túto Akciu.

6.4 S cieľom kontrolovať podvodné nároky si Usporiadateľ vyhradzuje právo vykonať krížovú kontrolu u príslušných Zúčastnených predajcov, kde overí, či neboli uplatnené nároky za produkty, ktoré boli vrátené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odoprieť vyplatenie Cash Backu v prípade podozrenia, že bol uplatnený falošný alebo podvodný nárok.

6.5 Tieto Podmienky sa riadia právom Nemeckej republiky s vylúčením kolíznych noriem, najmä Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Kogentné ustanovenia miestneho práva štátu, v ktorom sa nachádza vaše obvyklé bydlisko alebo sídlo, však zostávajú nedotknuté a v prípade rozporu s ustanoveniami nemeckého práva majú prednosť. Na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto Akcie alebo v súvislosti s ňou sú príslušné výhradne súdy vo Wiesbadene, Nemecko.

6.6. Neplatnosť ktoréhokoľvek dojednania týchto Podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných dojednaní.

Príloha 1 – Kvalifikované produkty

DC-S1HE-K

€ 200

DC-S1RME-K

€ 200

DC-S1RE-K

€ 200

DC-S1ME-K

€ 200

DC-S1E-K

€ 200

DC-S5M2WE

€ 300

DC-S5M2KE

€ 200

DC-S5M2E

€ 100

DC-S5M2XWE

€ 300

DC-S5M2XKE

€ 200

DC-S5M2XE

€ 100

DC-S1KE-K

€ 200

S-X50E

€ 500

S-R70200E

€ 200

S-R24105E

€ 200

S-E2470E

€ 200

S-E70200E

€ 200

S-R1635E

€ 200

S-S85E

€ 50

S-R70300E

€ 100

S-S24E

€ 100

S-S35E

€ 50

S-S18E

€ 100

S-R1428E

€ 100

Príloha 2 – Zúčastnení predajcovia

AVDigital

AQT

CEWE FOTOLAB SK

eD' system

Elektrosped

FaxCopy

FaxCopy PRO

Fotovideoshop

NAY

PRO.Laika