Akcia Cash Back za fotoaparáty LUMIX Winter – Podmienky akcie

Akcia Cash Back za fotoaparáty LUMIX Winter – Podmienky akcie

Zaregistrujte svoj fotoaparát LUMIX S5 alebo GH6 kúpený od Zúčastneného predajcu a získajte Cash Back 200 eur

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Obdobie trvania Akcie (Nákupné obdobie): 11. októbra 2022 až 31. januára 2023

Lehota pre uplatnenie nároku na Cash Back: 11. októbra 2022 až 28. februára 2023

1. USPORIADATEĽ

1.1. Akciu LUMIX WINTER Cash Back (ďalej ako „Akcia“) usporadúva spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, so sídlom Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČO: 24655121, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 71469, ako pobočka spoločnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, so sídlom na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko („Usporiadateľ“).

2. SPÔSOBILOSŤ

2.1. Akcia platí pre obyvateľov týchto krajín: Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Luxembursko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Srbsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Lotyšsko, Andorra. („Zúčastnené krajiny“). 

2.2. Zúčastniť sa môže osoba staršia ako 18 rokov („Účastník“). Zamestnanci Usporiadateľa, jeho dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a ďalšie osoby priamo zapojené do tejto Akcie sa zúčastniť nemôžu. Na akcii sa môžu zúčastniť iba Účastníci, ktorí nakupujú pre vlastnú potrebu, t. j. koncoví používatelia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu overiť spôsobilosť Účastníkov a/alebo Účastníkov vylúčiť podľa vlastného uváženia. Predajcovia nemôžu uplatňovať nároky z tejto Akcie v mene svojich zákazníkov. Registrácia a uplatnenie Cash Backu zo strany Zúčastneného predajcu, zamestnancov Zúčastneného predajcu a rodinných príslušníkov zamestnancov nie je povolené. 

2.3. Účastníci, ktorí sa chcú zapojiť do Akcie, musia v Období trvania Akcie kúpiť telo alebo súpravu fotoaparátu LUMIX S5 alebo GH6 („Kvalifikované produkty“), ako je opísané v prílohe 1, u Zúčastneného predajcu („Zúčastnený predajca“) v niektorej zo Zúčastnených krajín a zaregistrovať Kvalifikované produkty v súlade s týmito Podmienkami na registračnej stránke, ktorú spravuje náš partner pre spoluprácu Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko („Benamic“), a poskytnúť požadované informácie uvedené v článku 4. Zoznam všetkých Zúčastnených predajcov je uvedený na adrese https://www.panasonic.com/sk/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/lumix-winter-cash-back-promotion.html a v prílohe 2. Overte si, prosím, tiež u svojho miestneho predajcu, či sa na tejto Akcii zúčastní.

2.4. Všetky Kvalifikované produkty musia byť nové a originálne produkty Panasonic. Nákupy použitých, renovovaných alebo repasovaných produktov a produktov dovezených z krajín mimo Zúčastnených krajín alebo produktov, ktoré sú falšované alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva skupiny spoločností Panasonic, nebudú do tejto Akcie zaradené. Produkty kúpené na Amazone nie sú súčasťou Akcie. Usporiadateľ bude akceptovať uplatnenie Cash Backu z Amazon Marketplace iba v prípade, že je predajca uvedený ako jeden zo Zúčastnených predajcov v rámci tejto Akcie. Cash Back za produkty kúpené od iného predajcu (tretej osoby) na platforme Amazon Marketplace bude zamietnutý. Usporiadateľ odmietne poskytnúť Cash Back za produkty kúpené na eBay (bez ohľadu na to, či sú nové, alebo použité). 

3. Cash Back

3.1. Pri účasti na tejto Akcii dostane Účastník Cash Back vo výške 200 eur za každý Kvalifikovaný produkt („Cash Back“).

3.2. Cash Back ponúkaný v rámci tejto Akcie je nevymeniteľný, neprenosný a nie je k dispozícii žiadna hotovostná alebo kreditná alternatíva. Výplata Cash Backu prostredníctvom Zúčastneného predajcu je výslovne zakázaná. Dvojité uplatnenie nároku na Cash Back je vylúčené.

3.3 Každý účastník môže počas akcie získať maximálne 5 Kvalifikovaných produktov. Na jeden Kvalifikovaný produkt je možné uplatniť iba 1 nárok.

3.4 Ak Cash Back predstavuje zdaniteľné plnenie, daňovú povinnosť znáša Účastník. Vzhľadom na predchádzajúcu vetu platí, že ak vám banka účtuje poplatky, budú tieto poplatky bankou odpočítané od sumy rovnajúcej sa Cash Backu.

3.5 Cash Back bude prevedený do 28 dní od overenia vášho nároku

4. UPLATNENIE NÁROKU NA CASH BACK

4.1. Ak chcete požiadať o Cash Back, jednoducho zaregistrujte Kvalifikovaný produkt online na registračnej stránke spoločnosti Benamic tu https://panasonic-winter-cashback.benamic.com/sk/?country_promotion=30,

4.2. Nároky na Cash Back za Kvalifikované produkty kúpené pred začatím alebo po ukončení Akcie budú považované za neplatné.

4.3. Pre uplatnenie nároku na Cash Back musí Účastník na webovej stránke pre registráciu uvedenej v bode 4.1 poskytnúť nasledujúce povinné informácie:

1) Osobné údaje (titul, celé meno, poštová adresa, krajina bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo)

2) Údaje o produkte (názov produktu, predajný kanál, názov obchodu, krajina nákupu, dátum nákupu, sériové číslo Kvalifikovaných produktov, nahraná faktúra alebo obrázok sériového čísla a čiarového kódu). Poskytnite, prosím, faktúru, na ktorej je uvedený názov Zúčastneného predajcu, dátum nákupu a číslo modelu produktu.

3) Bankové spojenie

4.4 Po registrácii dostanete e-mailom potvrdenie o prijatí. Každý nárok na Cash Back je možné uplatniť iba raz a nie je možné ho použiť spolu s iným poukazom alebo ponukou na Cash Back za fotoaparát LUMIX S5 alebo GH6.

4.5. Nárok musí byť uplatnený v Lehote pre uplatnenie nároku. Žiadosti podané pred alebo po uplynutí Lehoty pre uplatnenie nároku nebudú prijaté. Účastník by sa mal uistiť, že doklad o nákupe obsahuje názov kúpeného produktu (číslo modelu), názov obchodu a dátum nákupu.

4.6. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické, hardvérové, softvérové, serverové, webové či iné poruchy alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ak by tieto okolnosti Účastníkovi znemožnili alebo inak sťažili účasť na Akcii. Ak nie je online registrácia z technických dôvodov možná, je k dispozícii náš tím podpory na adrese Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Nároky uplatnené faxom, telefonicky, e-mailom alebo poštou nebudú prijaté. Nečitateľné, neúplné alebo pozmenené formuláre alebo dotazníky na uplatnenie nároku na Cash Back budú považované za neplatné, rovnako ako formuláre, ktoré nebudú vyplnené v súlade s týmito Podmienkami.

4.8. Nárok Účastníka overí spoločnosť Benamic v súlade s týmito Podmienkami. Nároky nie sú platné, ak sa týkajú Kvalifikovaných produktov, ktoré sú vrátené Zúčastnenému predajcovi a Účastník vymení Kvalifikovaný produkt alebo dostane späť peniaze v plnej výške; v takom prípade bude mať Usporiadateľ nárok na vrátenie vyplateného Cash Backu.

4.9. Usporiadateľ nespracuje nárok, ak Účastník nepredloží platnú kópiu dokladu o kúpe, sériové číslo produktu a obrázok sériového čísla a čiarového kódu.

4.10 V prípade, že Účastník vráti Kvalifikovaný produkt Zúčastnenému predajcovi, nebude mať nárok na Cash Back a prípadný nárok bude potom zamietnutý. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že tento bod nijako neobmedzuje právo Účastníka uplatniť svoje príslušné zákonné alebo záručné práva.

5. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Zodpovedným Prevádzkovateľom údajov je Usporiadateľ, teda spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Usporiadateľ bude dodržiavať zákonné ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Platia zásady ochrany osobných údajov Usporiadateľa, ktoré sú k dispozícii na adrese:

https://www.panasonic.com/sk/obchrana-osobnych-udajov.html

5.3. Osobné údaje bude v mene Usporiadateľa zhromažďovať a spracovávať spoločnosť Benamic. Benamic bude dodržiavať zákonné ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Medzi zhromažďované typy údajov patria Osobné údaje, Údaje o produkte a Bankové spojenia uvedené v bode 4.3.

5.4. Účely zhromažďovania údajov: Údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané spoločnosťou Benamic výhradne na účely Akcie. Usporiadateľ bude zhromažďovať osobné údaje na účely registrácie Kvalifikovaného produktu alebo pre e-mailový marketing, ak Účastník pri registrácii súhlasil. Ak Účastník udelil súhlas s e-mailovým marketingom, budú na tento účel zhromažďované, spracovávané a uchovávané tiež osobné údaje uvedené v bode 4.3. Údaje už existujúcich zákazníkov budú porovnané a aktualizované s údajmi poskytnutými v rámci tejto Akcie.

5.5. Spracovanie vašich osobných údajov je v rámci realizácie Akcie založené na čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“). Spracovanie vašich osobných údajov na účely e-mailového marketingu je založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.6. Osobné údaje Účastníka nebudú v žiadnom prípade odovzdané tretím osobám ani im nebudú poskytnuté na použitie bez súhlasu Účastníka. Výnimku tvoria tretie osoby, napr. agentúry, ktoré boli poverené riadením Akcie a ktoré budú údaje zhromažďovať, uchovávať a používať na účely jej uskutočnenia. Tieto tretie osoby dodržujú GDPR a majú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, na ktorých sa písomne dohodli s Usporiadateľom a majú uzatvorené Dohody o spracovaní osobných údajov.

5.7. Osobné údaje Účastníkov bude spoločnosť Benamic uchovávať v čase nevyhnutnom pre splnenie zákonných požiadaviek a na právne účely a vymaže ich najneskôr po 12 mesiacoch od ukončenia Akcie.

5.8. Účastník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s e-mailovým marketingom a odhlásiť sa z odberu newslettera. Odvolať súhlas je možné kliknutím na odkaz „Centrum pre správu odberu newslettera“ uvedený v každom e-maile s newsletterom, prostredníctvom účtu Môj Panasonic alebo kontaktovaním Usporiadateľa na adrese data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Účastník má právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne uplatniť právo na opravu, zablokovanie alebo výmaz týchto údajov v rámci platných právnych predpisov zaslaním svojej žiadosti na adresu data_protection@eu.panasonic.com. Účastník má právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

6. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

6.1. Ak dôjde k uplatneniu nároku na Cash Back, predpokladá sa, že Účastník si prečítal a prijal tieto Podmienky.

6.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť oprávnenosť všetkých nárokov, aby sa ochránil pred podvodnými, neplatnými alebo opakovanými nárokmi, najmä, nie však výlučne, môže vyzvať Účastníka, aby preukázal, že nevrátil Kvalifikovaný produkt v lehote 28 dní od dátumu doručenia. Nároky uplatnené v zlej viere alebo podvodné žiadosti alebo nároky, ktoré inak nespĺňajú tieto Podmienky, budú vyhlásené za neplatné.

6.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky a kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť túto Akciu.

6.4 S cieľom kontroly podvodných nárokov si Usporiadateľ vyhradzuje právo vykonať krížovú kontrolu vrátených produktov u príslušných Zúčastnených predajcov na základe prijatých nárokov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odoprieť vyplatenie Cash Backu v prípade podozrenia, že bol uplatnený falošný alebo podvodný nárok.

6.5 Tieto Podmienky sa riadia právom Nemeckej republiky s vylúčením medzinárodného kolízneho práva, najmä Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Kogentné ustanovenie miestneho práva štátu, v ktorom sa nachádza vaše obvyklé bydlisko alebo sídlo, však zostávajú nedotknuté a v prípade rozporu s ustanoveniami nemeckého práva majú prednosť. K riešeniu akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto Akcie alebo v súvislosti s ňou sú príslušné výhradne súdy vo Wiesbadene v Nemecku.

6.6. Neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

Príloha 1 – Kvalifikované produkty

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Príloha 2 – Zúčastnení predajcovia

eD' system a.s. - www.edsystem.sk

FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. - www.fotovideoshop.sk

PRO.Laika spol. s r.o. - www.prolaika.sk

AQT s.r.o. - www.aqt.sk

FaxCopy a.s. - www.faxcopy.sk

FaxCopy Pro s.r.o. - www.faxcopypro.sk

AVDigital, s.r.o. - www.avdigital.sk

NAY a.s. – www.nay.sk

Alza.sk s. r. o. – www.alza.sk

Datart (ELEKTROSPED, a.s.) - www.datart.sk

MALL (Internet Mall Slovakia s.r.o.) – www.mall.sk

ELEKTROSPED, a.s. - www.hej.sk

Značkový obchod Panasonic - shop.panasonic.cz